แห่ยินดี

“ต่ าย อรทัย” โ พสต์ภ าพส วมชุดครุ ย คว้ าปริญญ าอีกใบได้สำเร็จ

แฟนคลั บและคนบันเทิงแ-ห่ค อมเ มนต์ร่วมยินดี เพราะความขั ดสนในวั ยเ ด็กทำให้เ จ้าตัวเคยหม ดโอก าสที่จะได้เรียนต่อ

แต่เพราะเ ชื่อว่าไม่มีใครแ ก่เกินที่จะเรียนรู้ และถึงแม้ว่าเ จ้าตัวจะโ ด่งดังและประส บความสำเร็จแล้ว แต่ร าชินีด อกหญ้ า “ต่าย อรทัย”

ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียน และคว้ าปริญญ าอีกใบให้กับตัวเองได้สำเร็จ โดยวันนี้ ( 5 ม.ค.64 ) “ต่ าย อรทัย” ได้ประก าศความภูมิใจผ่ านอินสต าแ กรม

ซึ่งเธอโ พสต์ภาพตัวเองส วมชุดครุ ย พร้อมระบุแ คปชั นว่า “Congratulation to me ..รับปริญญ าอีกใบ กับมหาวิทย าลั ยร ามคำแ หง

คณะบริห ารธุรกิ จ..#เจ้ย เก่งคั กเด้อ นอกจากสิช กม วยแ ลกเ งินช่วยแม่แล้ว ยังเรียนเก่งอีก แต่ต้องย กความดี ความแ กร่ง ให้ #แม่แสงด าว (พิมพา พรศิริ)

ที่อ ดท น  ส ู้ชีวิ ต เ ลี้ยงลูกมาจ นใหญ่ บ่ยอมแตะต้องเ งินของพ่อเลย”ซึ่งหลังจ ากที่ต่ ายโ พสต์เรื่องร าวที่น่ายินดีนี้ออกไป

ก็มีเหล่ าแฟนคลั บจำน วนมาก เข้ามากดไ ลก์และค อมเ มนต์ร่วมยินดีกับเธอ รวมถึงพี่น้องวงก ารเพลง อาทิ เ จ๋ง บิ๊ กแอ ส , หลิ ว อาจารีย า ก็เข้ามาค อมเ มนต์แสดงความยินดีกับเธอด้วย

เรื่องของการศึ กษา ก่อนหน้านี้ต่ าย เคยสมั ครเข้าศึ กษา ณ มหาวิทย าลั ยร าชภัฏอุบลร าชธานี แต่ติดขั-ดที่ฐ านะทางการเ งิน จึงไม่ได้เรียนต่อ

และเดินทางเข้ากรุงเ ทพมหานครเพื่อทำง าน และก่อนหน้านี้ ต่ ายจบ ปริญญ าตรี ที่คณะมนุษยศ าสตร์ สาขาวิชาเอกสื่ อส ารม วลช น (ภ าคพิเ ศษ)

มหาวิทย าลั ยร ามคำแหง มาก่อนแล้ว 1 ใบ และล่ าสุดเธอก็ได้คว้ าปริญญ าใบที่ 2 ให้กับตัวเอง จากคณะบริห ารธุรกิ จ มหาวิทย าลัยร ามคำแ หง

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *