คุณตาข ายผักบุ้งวัย 77 ปี ได้วันละ 60 บาท อยู่ได้สบาย

คุณตาข ายผักบุ้งวัย 77 ปี ได้วันละ 60 บาท อยู่ได้สบาย

หลังจากที่มีการโ พสต์เ ฟสบุ๊ ก เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณตาท่านหนึ่ง มีอาชี พข า ยผักบุ้งเลี้ยงชี พ ถึงแม้ร า ยได้

ต่อวันจะไม่มากมายอะไร แต่ด้วยมุมมองการใช้ชีวิ ตวันนี้เลยอย ากนำเรื่องนี้มาเป็นแ รงบั นด าลใจ ให้ทุก ๆ ท่าน

มองเป็นแบบอย่ างในการใช้ชีวิ ตที่ส ม า ถ ะเรียบง่ายใช้ชีวิ ตในทุกวันอย่ างมีคุณค่าลองมาอ่านกันดูนะครับ

โดยเ ฟสบุ๊ กที่มีชื่อว่า ตะวัน แ รมร อน ได้เปิดเผยเรื่องราวของคุณตาลอย เขพันดุง วัย 77 ปี ชาวบ้านดอนมะเ กลือ

ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดน ครร าชสีม า มีอาชี พเก็บผักบุ้งข า ยเลี้ยงชี พร ายได้วันละ 60 บ าท

ทุกวันคุณตาจะปั่นจั กรยานเพื่อออกมาข า ยผักบุ้ง ที่ตล าดเช้าห นองสรวง โดยออกจ ากบ้านตั้งแต่ตี 4

คุณตาเล่าให้ฟังอีกว่า ทุกวันหากข า ยผักได้หมดจะแบ่งเ งินใช้แค่ 20 บ าททำไมมันจะไม่เหลือช่ วงนี้

ข า ย 4 วัน ครั้ง เนื่องจากมันแ ล้งต้องรอให้ผักบุ้งออกย อดใหม่ทำให้เ จ้าของโ พสต์เ กิดความสนใจ

ในตัวคุณตาลอยจึงได้นั่งพูดคุยกับคุณตามาสองวัน ท่านเป็นคนคุยสนุกได้ข้อคิดหล ายเรื่อง ว่าทุกคนสุ ดท้าย

ต้องเข้าสู่วั ยช ร าทำอย่ างไรจะไม่เป็นภ าระลูกหลานทำอย่ างไรเมื่ออายุมากขึ้นเ รี่ยวแ รงถ ดถ อย จะไม่ลำบา ก คนอื่น

แต่คุณตาก็โช คดีที่เ จ้าของตล าด ห นองสรวง อนุเคร าะห์ ค่ าแผงค่ าที่ ให้คุณตานำผักมาข า ย โดยไม่มีค่ าใช้

จ่ ายใดๆ พร้อมจั ดให้อยู่ ในโ ชนที่คนเดินผ่านเยอะ ขอขอบพร ะคุณอย่ างสูงครับ

สุ ดท้ายนี้สิ่งที่เราได้แ ง่คิดจ ากคุณตาลอย ชายข ายผักบุ้ง นั่นคือ ความเป็นคนที่ไม่เคยย่ อท้ อต่อชีวิ ต ไม่เคยขอ

ใครกิ นเ งินที่หามาได้ก็ใช้จ่ ายอย่ างประห ยัดและรู้คุณค่ าที่สำคัญแ กเป็นคนมีสุ ขภาพแข็ งแร ง เพราะ

ปั่นจั กรยานมาข ายผักทุกวัน หวังว่าทุกท่านจะได้แ รงบั นด าลใจ จ า กการบอกเล่าชีวิ ตของคุณตาท่านนี้ นำไปปรับใช้กับชีวิ ตตนเองกันนะครับ

ขอบคุณที่มา: r-sim100.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *