โ ดนพ่อส ามีก ดดั น

เปาวลี ตั้งใจปั๊-มลูกปีนี้ โ ดนพ่อส ามีก ดดั น

ก้ าวเข้าสู่วั ย 30 ยังแจ๋วมาหม าดๆ สำหรับ นักร้ องลูกทุ่งสาวเ สียงดี เปาวลี พรพิมล ของขวัญสุดพิเ ศษคือความรักจากส ามีหนุ่ม เอิร์ธ กานต์ กิ จเจริญ

ที่หมั่ นเติมหวานให้กันอยู่ตลอ ด ตั้งแต่แต่งง านใช้ชีวิ ตคู่ร่วมกันมา 2 ปี แต่ยังไร้วี่แววมีท าย าท โดยในวันที่ 4 ม.ค. 65 สาวเปา มาร่วมง าน

แ ถลงข่ าวเ ปิดตัว โ ครงการประหยั ดน้ำทางรอ ดต้ านแ ล้ง ที่อาค ารประกอบ สำนั กเ ครื่องจั กรกล กร มช ลประท าน ได้ให้สัมภ าษณ์

ถึงความตั้งใจอย่ างจริงจังพร้อมมีลู กแล้วในปีนี้ เพราะง านนี้พ่อส ามี ป๋ากิ๊ก เ กียรติ กิ จเจริญ ทั้งก ดดั นหนั กแ ถมแอบบ่-นน้อยใจแล้วว่า

ลูกสะใ ภ้ไม่มีหล านให้สักที  ล่ าสุดวันเ กิดที่ผ่านมา (2ม.ค.)เ คานต์ด าวน์ปีใหม่เสร็จต่อด้วยวันเ กิดเลย? “ทุกปีก็จะจัดร วบเลยทีเดียวค่ะ ปีนี้ก็ 30

แล้ว 30 ยังแ จ๋ว(หัวเราะ) ที่จริงหนูกั งวลนะ ไม่เคยเ ลข3 มาก่อน แอบตื่นเต้นเหมือนเราเป็นผู้ใ หญ่มากขึ้น อยู่ในวั ยรุ่นตอนกล าง แต่พอขึ้นเ ลขสามจริงๆ

มันก็ไม่ได้มีอะไรเ ปลี่ยนแปล ง เราก็ส ดใสเป็นตัวเราแบบนี้ค่ะ”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ มีของขวัญอะไรให้ตัวเองเป็นพิเ ศษไหม? “ไม่ได้มีอะไรพิเ ศษให้ตัวเอง แค่ขอให้ห่ างไกลจ ากโ ควิ—ด ก็พอแล้ว

ส่วนเอิร์ธก็ไม่ได้ให้อะไรเลย ให้ความรักอย่ างเดียว(หัวเราะ) ก็ไม่ได้มีอะไรพิเ ศษเลยในปีนี้ ก็ได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่สุพรรณฯ ค่ะ

เพราะตั้งแต่โ ควิ–ดมาเราก็อยู่ห่ างกัน เวลาเรามาถ่ายละครหรืออยู่ที่กรุงเ ทพฯ ก็จะอยู่กับพี่ชายซะส่วนใหญ่ พ่อกับแม่ก็อยู่เ ซฟโ ซนที่สุพรรณฯ”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ได้กลับบ้านถือเป็นของขวัญ? “ถือเป็นของขวัญได้กลับบ้าน ก่อนกลับก็ตร วจกันก่อน ที่บ้านก็จะเป็นฟ าร์มย่อมๆ แล้ว พ่อก็กลับไปทำก ารเ กษตรแบบเต็มตัว

ได้กลับไปเราไปปล่ อยปล า เ ลี้ยงปล าเป็นของตัวเอง นานๆ จะได้เจอใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ คิดถึงค่ะ หนูไม่ค่อยอย ากกลับบ้านเพราะว่ากลั ว

เราต้องเจอใครหลายๆ คน แต่ถ้าอยู่ที่สุพรรณฯ คนน้อยหน่อย เวลาเรากลับไปต้องไปเจอคนเฒ่ าคนแ ก่ เ ผื่อเรามีเ ชื้อไม่อย ากเอาเ ชื้อไปแ พร่ให้ที่นู่น”

ปีนี้ตั้งใจจะมีลูกจริงจังเลยไหม? “จริงๆ ก็แ พลนไว้ทุกๆ ปีนะคะ อย่ างปีที่แล้วหนูก็อย ากมีน้อง แต่ว่ามีง านเข้ามา ช่ วงนี้เ งียบๆ เรารับง านก่อนดีกว่า

แล้วปีนี้ถ้าเ กิดถ่ายละครใกล้ๆ เสร็จแล้ว ค่อยว างแ ผนอีกที อย ากมีแล้ว”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ปรึกษาคุณหม อหรือยัง? “ยังไม่ได้ปรึ กษาคุณหม อค่ะ ที่จริงต้องไปตร วจสุ ขภ าพทุกปี

แต่ว่าช่ วงนี้ยังไม่กล้ าเข้าโ รงพย าบาล แต่ก็มีปรึกษาเพื่อนๆ ล่ าสุดเพื่อนในกลุ่ มเพิ่งคลอ ดลูกไปสองคน”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ได้เอาท้ องไปช นเพื่อนถือเ คล็ดไหม?

“ก็มีบ้าง(ยิ้ม) เพื่อนที่เพิ่งคลอ ดบอกว่าโบร าณบอกว่าให้ลั กผ้าอ้ อมกลับบ้านนะ แต่เราลืมค่ะ(หัวเราะ) เราก็บำรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆ ค่ะ

แต่ช่ วงนี้เราทำง านอาจจะไม่ค่อยได้บำรุงเท่าช่ วงที่ตั้งใจ ก็กะว่าหลังจ ากที่เราถ่ายละครเสร็จเราก็จะตั้งใจบำรุงอีกครั้ง แล้วช่ วงนี้หนูออกกำลังก ายหนั กด้วย”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ถ้ามีน้องแล้วจะรับง านน้อยลงไหม? “เดี๋ยวนี้ใครที่มีลูกก็ทำง านได้ตลอ ดเลยนะคะ อาจจะให้พี่ๆ ช่ วยดูง านให้ว่ารับอะไรได้บ้าง”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

คือปีนี้เ ดตไ ลน์แล้วใช่ไหม? “ก็หวั งว่า แต่เพื่อนบอกว่ามันไม่ได้มากันง่ายๆ ให้ลองไปเรื่อยๆ ก่อน เพื่อนแต่ละคนก็มีแนะเ คล็ดลั บไม่เหมือนกันเลย

ก็มีผู้ใหญ่บอกให้ไปมูท่ านนั้นท่ านนี้ แต่ก็ยังไม่สะด วกไปค่ะ ที่สำคัญเลยคือการออกกำลังก าย คุณอาที่อ ายุเยอะแล้วเพิ่งมีลู ก

เขาบอกว่าการออกกำลังก ายทำให้เขามีลูกติ ดไ วมาก แ ข็งแ รง” ป๋ากิ๊ก พ่อส ามีก ด ดั น ไหม? “ล่ าสุดคริ สต์ม าสก็ก ด ดั นอีกรอบ(หัวเราะ)

ก ด ดั นทุกเ ทศกาล พ่อกิ๊กบอกว่า เนี่ยคริ สต์ม าสแล้วปีใหม่แล้ว บ้านเรามันเหง าๆ เนาะ อย ากจะมีเ ด็กๆ มาวิ่ง เขาก็แ อบน้อยใจเมื่อไหร่จะมีก็ไม่รู้ พ่อก็อ ายุเยอะขึ้นไปทุกวัน เราก็บอกไปว่าเดี๋ยวให้ถ่ ายละครจบก่อน กะว่าแ พลนปีนี้ค่ะ ตั้งใจ”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น