ผ วาหนักพ่อลูกติ ดโ ควิ ดห นีออกจาก รพ.สนามซื้อเ หล้ากินเ มาแ อ๋เดินทั่วซอย

ผ วาหนักพ่อลูกติ ดโ ควิ ดห นีออกจาก รพ.สนามซื้อเ หล้ากินเ มาแ อ๋เดินทั่วซอย

วันนี้ (27 ส.ค.64) ผู้สื่อข่ าวได้รับแ จ้งข่ าวจากน ายพ งษ์พิพั ฒน์ ทับแ ถม ผู้ใหญ่บ้านห มู่ 2 ตำบลไทรม้ า อำเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรีว่ามีลูกบ้าน 2 ราย ห ลบมาซ่ อนตัวอยู่ในบ้านของตนเองเลขที่ 80/11 ห มู่ 2 ตำบลไทรม้ า

จึงรีบแ จ้งปร ะสานไปยังเ จ้าหน้าที่สาธ ารณสุ ขและเ จ้าหน้าที่ตຳร วจ สภ. บางศรีเมือง มาตร วจสอบ พบน ายพ้วย

อายุ 70 ปี และน ายอวยชั ย อายุ 40 ปี ผู้เป็นลูกชายโดยเฉพาะน ายอวยชั ยอยู่ในสภ าพเ มาแ อ๋พูดจาไม่รู้เรื่อง

โดยทั้งคู่เป็นคนไ ข้ที่ติ ดเ ชื้อโ ค วิ ค-19 และห ลบห นีมาจ าก รพ.สน ามบุ ษร าคั ม เมื่อช่ วงเช้ามื ดที่ผ่านมา

ของวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องจึงรีบประสานหน่วยง านที่เกี่ยวข้องมารับตัวกลับไปรั ก ษ  าที่ รพ. บุษร าคั มทั นที

จากการส อบสวนของเ จ้าห น้าที่ทร าบว่าทั้งพ่อลูกและคนในบ้านทั้งครอบค รัว 10 ชีวิ ต ติ ดโ ค วิ  คทั้งหมด

อยู่ระหว่ างรั ก ษ  าตั วสาเ หตุที่ห นีกลับมาเพราะผู้เป็นพ่อคิดถึงบ้านส่วนลูกชายก็หิ วเ หล้าจึงได้ห ลบห นีออกมา

ทางเ จ้าห น้าที่จึงอย ากฝากประช าสัมพันธ์ให้กับคนขับรถแ ท็ ก ซี่ที่รับตัวสองพ่อลูกร วมทั้งช าวบ้านในชุ มช น

ไทรม้ าที่พูดคุยใกล้ชิ ดกับสองพ่อลูกร ายนี้ เนื่องจากน ายอวยชั ยได้เดินออกไปซื้ อเ หล้าหน้าป ากซ อยและเดิน

ทั กทายคนรู้จักเ กรงว่าจะได้รับการแ พ ร่เ ชื้อจึงขอให้กั กตัวสังเ กตุอ าการและตร วจหาเ ชื้อด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น