ออกวงก ารมาเ ลี้ยงคว าย

สาเ หตุที่แท้จริง ‘น้ำ รพีภัทร’ ออกวงการมาเ ลี้ยงคว าย

สาเ หตุที่แท้จริง ออกวงก ารมาเ ลี้ยงคว าย ‘น้ำ รพีภัทร’ อดี ตพ ระเอกดัง น้ำต าอาบแ ก้ม เ ผยชีวิ ตบ้านนา
น้ำ รพีภัทร แ ชร์ความสุ ขที่ได้รับจ าก

การใช้ชีวิ ตติ ด ที่บ้า นนา ช วนให้รู้สึ กอิ จฉา ชี้ในวั ย 30 กว่าๆ สาม ารถกลับมาใช้ชีวิ ตที่บ้านเ กิดได้ อย่ างมั่นคง ถือว่ากำไ ร ล้ วนๆ

น้ำ-รพีภัทร เอกพั นธ์กุล ดารานักแสดงหนุ่มในสังกั ด ช่ อง 7 H-D เปิด “รพีภัทรฟ าร์ม” ฟ าร์มเ ลี้ยงไก่ช น ที่ ต.บ้านพริ ก อ.บ้านนา จ.นครนาย ก

เล่าว่า เขาเป็นคนจังหวัดนครนาย กโดยกำเ นิด แม้เข้าไปโ ลดแ ล่นอยู่ในวงการบันเทิง ใช้ชีวิ ตในเ มืองหล วงหลายฤ ดู

แต่ก็ไม่เคยสลั ดความคิดนี้ออกจากหัวใ จไปได้ “สั กวันผมจะกลับมาอยู่ที่บ้าน จ.นครนาย ก” เขาชอบเ ลี้ยงไก่ช นเป็นชีวิ ตจิ ตใจ

แต่ก็เ ว้นว รรคไปช่ วงหนึ่ง กระทั่ งเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน กลับมาเ ลี้ยงอีกครั้ง จากความต้องการทำเป็นฟ าร์มจริงจังนี่เอง

มีส่วนสำคัญทำให้เขาตั ดสินใ จ พา มินตรา-ชนิศา เห ลี่ยวไชยพั นธุ์ ภรรย า และลูกๆ มาลงหลักปั กฐ านสร้ างครอบครัว

และ สร้ างรพีภัทรฟ าร์ม จ นเป็นรูปร่ างอย่ างที่ตั้งใจ “เมื่อก่อนผมเป็นคน ค่อนข้ างจะเป็นสุ ขนิยม ก็เต็มที่ ทำง านเต็มที่สนุกเต็มที่

ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันน่ะ” “ก็ถือว่าใช้ชีวิ ตคุ้มในช่ วงวั ยรุ่นน่ะนะครับ มั นส์สุดโ ต่งเหมือนกัน แต่ว่ามีความคิดอย่ างหนึ่ง คือวันนึงอย ากจะกลับมาอยู่ที่บ้านที่นครนาย ก

เวลาถ่ายละครต ามโลเกชั่ นต่ างๆ” “ส่วนใหญ่ก็จะไปต ามท้ องทุ่ง มันยิ่งทำให้เรานึกถึงบ้านเราตลอ ด ผมกลับมาเ ลี้ยงไ ก่ช นอีกครั้ง

เมื่อประมาณเ กือบ 10 ปี แล้วนะครับ พื้นที่ในกรุงเ ทพฯ เนี่ย” “เราค่อนข้ างจะมีน้อย มันก็มีทั้งบ้าน และก็มีที่อยู่หน่อยก็เ ลี้ยงไก่

มันก็แ ออั ดละ และเราก็เริ่มจะจริงจังกับมัน จะเริ่มเป็นฟ าร์มล แต่ด้วยความจำกั ดของพื้นที่” “ทั้งเ สียงทั้งอะไร มันก็ไปร บก วน

สร้ างความรำค าญให้กับเพื่อนบ้าน ก็คุยกับย ายกับแม่ แม่ก็บอกว่ามาทำตรงนี้สิ ย ายก็บอกว่ามาทำตรงนี้ ที่เราเอง เราไม่ต้องไปซื้-อที่ใหม่”

“เราก็แค่มาล งทุ นเรื่องสิ่งปลูกสร้ าง เรื่องโ รงเ รือนอะไรของเรา จะได้เ ซ ฟ ง บไปในตัวด้วย ก็เลยตั ดสิ นใจมาอยู่ตรงนี้ครับ พื้นที่ทั้งหม ด 8 ไร่ ครับ”

เล่ าต่อว่า ก่อนกลับคืนสู่บ้านเ กิด เขาใช้เวลาปรึ กษาหารื อกับภรรย าที่มีดีก รีเป็นนางสาวเชียงใหม่ และเคยผ่านเ วทีประก วดดั ชชี่บอยแอนด์เกิร์ล ไม่นาน

“เขาบอกว่า พี่น้ำอยู่ไหนหนูก็อยู่ได้อยู่แล้ว” เมื่อภรรย าเห็นดีเห็นงามด้วย จึงเดินเ ครื่องทำในสิ่งที่รักเต็มกำลัง ค วบคู่กับการทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวอย่ างมีแบบแผ น

น้ำ บอกว่า ทุกวันนี้เขามีsายได้sายวัน จากการข-ายไก่ ชน sายเดือนจ ากง านละคร ร ายปีมาจากคว ายที่แบ่งสายพั นธุ์ออกไป “ในช่ วงก่อนที่เราจะย้ ายกลับมาแบบเต็มตัวเนี่ย”

“ช่ วงวันศุ กร์รับลูกตอนเย็น ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็มาอยู่ที่นี่อยู่แล้ว ได้มีช่ วงจังหวะได้ปรั บตัว กับการใช้ชีวิ ตที่นี่อยู่แล้ว ชอบแบบไหนก็ลุยแบบนั้น

ผมเ ชื่อว่าจะสาม ารถอยู่กับมันได้นาน” “ผมเองก็รักชอบไก่ช น ก็เลยทำให้มันเ กิดเป็นรูปร่ างจ นวันนึงมันก็เนี่ยครับ เป็นฟ าร์มอย่ างที่เห็น

ทุกอย่ างใช้หัวใ จอย่ างเดียวเลย สโลแกนของที่รพีภัทรฟ าร์ม ก็อย่ างนี้เหมือนกัน” “ทำด้วยใจให้ของดีรพีภัทรฟ าร์ม ผมเปิด

เป็นระบ บลูกฟ าร์มครับเราส่งพ่อแม่พั นธุ์ไปให้เขาเ พาะ และหลังจากนั้นพอเวลาลูกๆ เขาโต พอเป็นไก่หนุ่มไก่สาวเราก็รับซื้-อกลับคืนมา”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *