‘ปุ๊ก’ย อมรับในตัวลูกช าย

‘ปุ๊ก อาภัสรา’ ปิดกิ จการอยู่คฤห าสน์เถ าวัลย์

ลูกชายคว้ าพนั กง านมาเป็นสะใ ภ้แม่ กิจก าร ‘ปุ๊ก อาภัสรา’ ก่อนปิดถ าวรอยู่คฤห าสน์เถ าวัลย์ เมื่อพูดถึง miss universe เราต้องนึกถึง

คุณปุ๊ก อาภัสรา หงสกุ ล miss universe ประจำปี พ.ศ.2507 คนแแ รกของประเทศไ ทย ปัจจุบันจะพาไปชมความง ามสุดอ ม ต ะของเธอ

ที่แม้ว่าจะผ่านไปกว่า 53 ปีแล้ว หลังจ ากที่เธอได้รับตำแห น่ง แต่เธอก็คงความสวยโดยไม่ทิ้ ง
คว ามเป็นนางง าม

ไปเลยแม้แต่น้อย ถ้าย้อนความหลังเหล่ านี้ แสดงให้เห็นถึงความง ามอันทร งคุณค่ าของเ ทอ เมื่อครั้งที่ได้รับตำแห น่ง จ นในปัจจุบันอ ายุ 70 ปี

เธอก็ยังสวยเ ฉิดฉ ายแล้วยังทำกิ จการส่วนตัวอย่ าง อาภัสรา บิวตี้ สลิ มมิ่ง สปา เพื่อถ่ายทอ ดความรู้และความงาม แบ่งปั นให้สาวๆ

ในประเ ทศ สวยได้ อย่ าง ปุ๊ก อาภัสรา ในแบบฉบั บของนางง ามอีกด้วย ซึ่งกิ จการตั้งอยู่ที่ซ อย รัชดาภิเ ษก 32 แต่ปัจจุบันนี้

กิ จการร้ านสปาได้ปิ ดตัวลงเป็นที่เรียบร้ อยแต่ สถานที่นี้ยังคงเป็นอนุส รณ์ความรักของบุตรชาย คุณปุ๊ก นั่นก็คือ หม่ อมโจ้นั่นเอง

เพราะ ซึ่งสาวผู้กุ มหัวใจของบุตรชาย ปุ๊ก อาภัสรา เป็นพนั กง านในร้ านของ อาภัสรา นั่นเอง นั่นคือร้ าน อาภัสรา บิวตี้ สลิ มมิ่ง สป า

ซึ่งเธอมีชื่อว่า น้องกิ๊บ บุรีรัตน์ พร มด าว มีอ ายุอ่อนกว่า หม่ อมโจ้ กว่า 20 ปี น้องกิ๊บ เข้ามาทำง านที่น้านนี้ได้ปีเ ศษ

ก็ไม่เคยคิดอพไร รู้แต่ว่าเขาคือผู้บริห าร และเป็นบุ ตรเจ้าของ ที่ผ่านมา คุณโจ้ ก็คุยเหมือนเป็นพนั กง านคนหนึ่ง แต่คุณโจ้มาบอกชอบเราเมื่อ 2 3 เดือนก่อน

ก็ต กใ จเหมือนกันไม่นึกไม่ฝั นมาก่อน ส่วนที่กลั วว่าคุณแม่จะไม่ยอมรับ คุณโจ้บอกว่าไม่เป็นอะไรหร อก พอ คุณปุ๊ก ทร าบเรื่องแล้วนั้น

ก็ยังคุยกับเราดีทุกอย่ าง ไม่ได้โ กธรอะไร ทำให้สบ ายใจมากขึ้น ไม่เคยคิดว่าชีวิ ตนี้จะได้เป็นสะใ ภ้นางง ามจักรว าล คิดไว้แค่ว่าอยู่กรุงเ ทพ

ทำง าน เก็บตั งค์สั กพัก แล้วค่อยจะไปสมั ครเป็นครู อย ากกลับไปสอนภาษาอังกฤ ษที่บ้านเ กิด อย ากกลับไปดูแลคุณพ่อและ

คุณแม่ที่บ้านด้วย และหลังจ ากเป็นสะใ ภ้นางง ามชีวิ ตเ ปลี่ยนไปเยอะไหม คิดว่า ก็คงเ ปลี่ยน จากแต่ก่อนเป็นพนั กงานธ รรมดาๆ

การทำง านก็คงเ ปลี่ยน ต้องกลับไปเป็นผู้ช่วย คุณโจ้ ทำง านที่สปาและต้องระวั งตัวให้มากขึ้น แต่ก่อนอย าไปเล่นไปเ ที่ยวได้สบาย

แต่ตอนนี้ไ ม่ได้แล้ว เพราะมีส ามีแล้ว ฉะนั้นสถ านที่แ ห่งนี้จึงเป็นสถ านที่ที่ บัตรชาย อย่ างหม่ อมโจ้ ได้พบรักกับ น้องกิ๊บ พนั กง านธ รรมดาๆ

จ นได้มาเป็นสะใ ภ้ในที่สุด หลังจ ากนั้นทั้งคู่ก็ได้ ใช้ชีวิ ตแ สนเรียบง่ายและพอเพียง เพราะได้ผั นตัว
ไปเป็นเเ กษตรกร

อยู่ในจังหวัดนครร าชสีมา บนเ นื้อที่ 40-50 ไร่ที่หน องสาหร่ ายใกล้ๆเขาใหญ่ ทั้งนี้หม่ อมโจ้บอกว่าทำเก ษตรอินท รีย์ไม่ย าก

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น