3 เจ้าอาว าสตั้งวงดื่ มเหล้ าเม าฉล องปีใหม่

3 เจ้าอาว าสตั้งวงดื่ มเหล้ าเม าฉล องปีใหม่ อ้ างต้องการส่งให้ถึงคนต-าย

จั บสึ-ก 3 เจ้าอาว าสตั้งวงดื่ มเหล้ าเม าฉล องปีใหม่ อ้ างต้องการส่งให้ถึงคนต-าย

เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 1 ม.ค.65) เจ้าหน้าที่ฝ่ ายปกครองตร วจสอบวัดปางขนุน ห มู่ 6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแ พงเ พชร หลังได้รับแ จ้งจากพลเมืองดีว่ามีพ ระตั้งวง ดื่ ม สุ ร า

ที่เ กิดเ หตุเป็นกุ-ฏิเจ้าอาว าสวัดดังกล่าว พบเพียงสำรับอาหาร และกับแ ก ล้ มวางอยู่ที่พื้น แต่พ ระที่ก่อเ หตุทั้งหม ดไหวตัวทัน

หล บห-นีออกไป เหลือเพียงพ ระครูอาภัสร์วชิรานันท์ เจ้าอาว าสวัดปางขนุน และยังมีตำแ หน่งเป็นเจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต 3

เมื่อเจ้ าหน้าที่ส อบถามเจ้าอาว าสให้การปฏิเ สธ อ้ างว่าแอบฉันข้าวเย็นเท่านั้น ระหว่างนั้นเ จ้าหน้าที่สังเกตท่าทีของพ ระครูอาภัสร์วชิรานันท์

มีลักษณะคล้ายคนเมา และมีกลิ่นแ-อลก-อฮ-อลล์ ภายหลังเจ้าตัวจึงยอมรับ โดยอ้-างว่าดื่ มเป็นครั้งคร าว เนื่องจากในช่วงวันขึ้นปีใหม่

มีญ าติโ ยมนำเหล้ ามาถว ายให้ผู้ที่ล่ วงลั บ จึงนำมาดื่ มเพื่อจะได้ส่งถึงคนต-าย ทั้งนี้ยอมรับว่าได้ตั้งวงร่วมกับพ ระรูปอื่นซึ่งมีตำแ หน่ง

เป็นเ จ้าอาว าสของวัดในตำบลใกล้เคียงกัน 2 รูป ภายหลังเ จ้าหน้าที่จึงติดต ามพ ระกฤษณะ สันตะมะโน เจ้าอาว าสสำนั กส งฆ์ล านศิล า

และพ ระแอ๊ด ฉันทมะโน เจ้าอาว าสวัดเนินสว่าง ทั้งหม ดอยู่ในอ า ก า ร มึ น เ ม า ก่อนนำตัวไปพบเ จ้าคณะอำเภอเมืองกำแ พงเ พชรเพื่อล า สิ ก ข า

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น