‘หมอก ทศพร’อดี ตพ ระเอกขวัญใจยุ ค 90

ภาพล่ าสุด ‘หมอก ทศพร’ ห ายไป 14 ปี

ส่องชีวิ ตล่ าสุดอดี ตพ ระเอก หมอก ทศพร หลังออกจากวงก าร อีกหนึ่งนักแสดง ที่แฟนละครหลายคน
คุ้นหน้าคุ้นต ากัน

เป็นอย่ างดี สำหรับ หมอก ทศพร รถกิ จ ซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นอดี ตพ ระเอกดัง ที่ฝ ากผลง าน ไว้ให้ได้รับชมกันอย่ างมากมาย

รวมทั้งเป็นพ ระเอกในเพลงเ อ็มวีให้กับนักร้ องค่ ายชื่อดั งหลายเพลง เรียกได้ ว่าเป็นขวัญใจของสาวๆ ในยุ ค 90 เลยก็ว่าได้

แม้ปัจจุบัน หมอก ทศพร ตอนนี้จะอ ายุเ ลข 4 และได้โ บกมือ ล าวงการบันเทิงไปแล้ว เพื่อไปทำง านส่วนตัวจ นเป็นเ ศรษฐีร้ อยล.

ก่อนหน้าจะห ายจ ากวงการบันเทิงนั้น “หมอก-ทศพร” ค วงแฟนสาวนอกวงก ารร่วมง าน แ ย้มอีก 2 ปีสล ะโสด ตอนนั้นหมอก

เ ผยว่า วันนี้ค วงน้องจี น แฟนสาวมาด้วย ค าดอีก 2 ปีแต่งง านแน่ “ผมอ ายุ 30 แล้ว ชีวิ ตตอนนี้ผมมีแฟนชื่อจีน ค าดว่าอีกประมาณ 2 ปี

คงแต่งง าน แฟนผมทำง านด้านดีไ ซน์กระเป๋า เป็นคนนอกวงก าร ชีวิ ตมีความสุ ขมากๆ ครับ ผมขอทำละคร
และร ายการก่อน

แล้วค่อยแต่งง านครับ” และตอนนั้น”หมอก-ทศพร รถกิ จ” นักแสดง หันเหไปทำร ายการ เ กี่ยวกับการท่องเ ที่ยว เ ผยกับทางทีมข่ าวว่า

กำลังกลับมาทำง านละคร หลังห่ างห ายไป 3 ปี โดยหนุ่มหมอก เ ผยว่า “ตอนนี้ผมทำร ายการท่องเ ที่ยวอยู่ โดยเ น้นเรื่องการดูแลทรั พยากร

คือ เป็นง านหลัก แล้วกำลังมีผลง าน ของช่ องหล ากสี ค าดว่าจะออนแอร์ร าวปลายปีนี้ หลังจากที่ห ายไปนานกว่า 3 ปี

ส่วนร ายการท่องเ ที่ยวผมชอบนะ ผมว่าเราได้ทำง านต ามโ ครงการพ ระร าชดำริ สำหรับผมเหมือนเราได้ตอบแทนบุ ญคุณประเทศนะครับ”

วันนี้ทางเรามีรูปภาพของหนุ่มหมอก ทศพร มาฝ ากเรียกได้ว่าใช้ชีวิ ตอยู่กับภรรย าสาวคนสวย ได้ใช้ชีวิ ต
ท่องเ ที่ยวต่ างๆ

อย่ างน่าอิ จฉาและแฟนๆของหนุ่ม หมอกทศพรนั้น เ ผยว่าแม้ว่าหนุ่มหมอก ทศพร จะห ายไปทั้งหม ดกว่า 13 ปี

แต่เจอข้างนอกนั้นยังดูดีอยู่เลย ,เคยเจอตัวจริงเห็นวิ่งออกกำลังก ายอยู่ริมถนนแถวโชยชัย4 ยังหล่ ออยู่

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น