ปัจจุบัน ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’

ปัจจุบัน ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ อดี ตด าวร้ ายวัย 75

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ในช่วงที่วงก ารภ าพยนตร์ไทยเ ฟื่องฟู ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ ก็เป็นอีกหนึ่งอดี ตนักแสดง

อาวุโ สที่ฝ ากผลง านไว้มากมายเลยทีเดียว อีกทั้งยังได้รับฉาย าว่า ‘ด าวร้ ายหน้าหยก’ อีกด้วย เพราะบทที่ได้รับมักจะเป็น

บทด าวร้ ายหรือเป็นพ ระรองในหนั งไทยช่วงปี พ.ศ. 2515-2530 ทั้งนี้ปัจจุบัน ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ ในวั ย 75 ปี ส มรสกับ

‘แม่เจี๊ยบ ณัฐสุวีร์ กาญจนม งคล’ และได้มีทาย าทด้วยกัน 2 คน คือ ‘นิกกี้ นิยนุช กาญจนม งคล’ และ ‘น็อต ภชกรณ์ กาญจนม งคล’

ทาย าททั้ง 2 ที่ปัจจุบันก็ทำง านส านต่อครอบครัวด้วยกิ จการส่วนตัวเ กี่ยวกับร้ านอาห าร ทั้งนี้ ทางด้านชีวิ ตส่วนตัวและชีวิ ต

ครอบครัวของ ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ มีชื่อ-สกุลจริงว่า ‘นิด มานิตย์ จันทร์งาม’ เ กิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาค.ม พ.ศ.2489 ปัจจุบันอ ายุ 75 ปี

พื้นเพเป็นช าว บางหว้า ฝั่งธน โดยมี ‘นายถนอม-นางอุไร จันทร์งาม’ เป็นบิดา-ม ารดา เ กิดและเติบโต
มากับพี่น้องทั้ง 7 คน

โดย ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ เป็นบุตรชายคนที่ 5 เมื่อโตขึ้น ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ ไม่ได้เรียนต่อจ นจบระดั บ มหาวิทย าลั ย และเขาตัดสิ นใจ

บ วชให้พ่อ-แม่ถึง 8 เดือน หลังจากนั้นมาก็ทำง านเป็นพนั กง านจ้-างอยู่ที่โ รงแรม และรวมไปถึง ผู้ช่ วยพ่อครัว ทำขนมฝรั่ ง

จ นกระทั่ งวันหนึ่ง ‘สนั่น นาคสู่สุข’ ผู้สร้ างหนั งมาพบเข้าจึงช วนไปเล่นหนั งเรื่อง ‘แม่งู’ ของ ‘สนั่น จรัสศิลป์’ ในปี พ.ศ. 2515

นำโดย ‘ไชย า-อรัญญ า’ ไม่ประส-บความสำเร็จเท่าไหร่ หลังจ ากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2516 ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ ตัดสิ นใจไปเรียนการแสดง

ที่อเมริก าเป็นเวลา 1 ปี หลังจ ากนั้นก็ได้กลับมาแสดงภ าพยนตร์หลายเรื่อง หลัง จ ากช่วง ‘มิตร ชัยบัญชา’ จ ากไป โดย

‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ มีผลง านการแสดงเช่น ‘ชุมแพ พ.ศ.2519, เ สื่อ 4 แคว พ.ศ. 2519, เล็บครุ-ฑ พ.ศ. 2525,กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้

พ.ศ. 2537′ ในใบปิดบางทีเขียนชื่อเขาเป็น ‘นิด พัฒนายุทธ’ ภายหลัง ‘ภูมิ พัฒนายุทธ’ ได้สร้ างและกำกับหนั ง เช่น สองฝั่ งโขง พ.ศ. 25235, ไ อ้เก่ง พ.ศ.2526

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *