ย้ อนเล่าตำน านพร ะอุ้ มโ ยมแม่หล วงพ่อบุ ญอุ้ มเลี้ ยงดูบุ พ ก า รี

ย้ อนเล่าตำน านพร ะอุ้ มโ ยมแม่หล วงพ่อบุ ญอุ้ มเลี้ ยงดูบุ พ ก า รี

พร ะอาจ ารย์บุ ญอุ้ม อาภัสสโร หรือ พ ระครูไพศ าลธ รรม มงคล พร ะเ กจิอาจ ารย์ชื่อดั งที่ช าวนครพนม และจังหวัดใกล้เคียงให้ความเลื่ อมใสศ รั ท ธ า

ถึงแม้ว่าหลวงพ่อบุ ญอุ้ ม อาภัสสโร ท่านได้ละสั งข ารไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 ตุล าค ม พ.ศ.2562 สิริอ ายุ 65 ปี 35 พssษ า แต่ยังมีตำน านที่เ คยถูกกล่าวถึงกันอย่ างแ พร่หลายเมื่อครั้งที่ ท่านยังมีชีวิ ตอยู่เรื่องของการกตั ญ ญู ต่อโยมพ่อโยมแม่แม้ว่าท่านจะเป็นพร ะอยู่ท่านสามารถดูแลบุ พ ก า รี ได้อย่ างไม่มีที่๓ิ

เรื่องร าวของท่านและโ ยมแม่ความ ก ตั ญ ญูต่อบุ พ ก า รี อย่ างที่สุดนั้นช่ างน่าประทั บใจเหลือเ กินและยังเป็นคำส อนให้กับลูกหล านต่อๆมา วันนี้แ อดมินจึงขอนำมาเล่าอีกครั้งเรื่องร าวของหลวงพ่อบุ ญอุ้ มเป็นดังนี้

ปร ะวั ติเรื่องเล่าความก ตั ญ ญู

– ท่านต้องดูแลม ารดาที่บ วชเป็นชีที่วั ดและป่ วย ก่อนหน้านี้แม่และน้องอยู่กับญ าติที่พั ทลุงแต่ญ าติมีภ าระ มาก ไม่มีเวลาดูแลจึงตั ดสินใจพาแม่มาดูแลเองที่วั ดหล วงพ่อดูแลม ารดาอุ้ มไปขั บถ่ ายในห้องน้ำญ าติโ ยมเห็นใจไม่มีเวลาอ อกบิ ณฑบ าตนำอาหารมาถว ายช่ วยเหลือ

– พร ะผู้ใหญ่ชี้ทำได้ไม่ผิ ดวินั ยส งฆ์ เพราะเป็นหน้าที่ลูกต้องเลี้ ยงดูบุ พก ารี ไม่ว่าอยู่ในสถานะอะไร ท่านอุ้ มแบบนี้เป็นระยะยาวนานแ รมปีจนห มดลมห ายใจสุ ดท้ายม ารดาของท่านจนม ร ณ ก ร ร มเมื่อวันที่ 30 กันย ายน 2550

– ท่านทำหน้าที่บุ ตรที่ดีดูแลแม่จนวินาทีสุ ดท้ายของชีวิ ตโ ยมแม่ ผู้เป็นบุ ตรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดต้องดูแลพ่อแม่เมื่อย ามท่านแ ก่ช ร าบุ ตรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอ าชีพใดควรกตั ญญูดูแลพ่อแม่ในยามแ ก่ช ร า

– เรื่องเล่าว่าอ านิส งนี้ถึงขั้นหลว งปู่บุ ญวั ดกลางบางแก้วพร ะอริยะในอดี ตที่ละขั นธ์ไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2478 มาหาหล วงพ่อบุ ญอุ้ มในนิมิ ตเพื่ออ นุโ ม ท น ายกย่ องในความกตั ญญูที่ท่านได้ทำ

– และได้รับรองวั ต ถุ ม ง  ค ลต่างๆที่หล วงพ่อบุ ญอุ้ มสร้างขึ้นหรืออ ธิษฐ านจิ ตไว้ มีพุ ทธคุ ณสูงและวั ต ถุ ม ง ค ล นั้นไม่เสื่ อมคล ายความข ลังเสื่ อมยาก สามารถทำกิ จวั ตรประจำวันได้ตามปกติโดยไม่ต้องถ อดได้ความข ลังยังเหมือนเดิมไม่เสื่ อมคล ายด้วยเ หตุแห่งการดูแลบุ พ ก า รี นั้นเอง

เพื่อนๆ อ่านแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างสำหรับแ อดมินเห็นด้วยกับบทความนี้การป ร น นิ บั  ติ ดูแลบิด าม ารดา ไม่ควรเป็นบ า ปแต่ค วรอย่ างยิ่งที่จะเป็นบุ ญ

การกตั ญญู ก ต  เ ว ทีไม่จำเป็นต้องมีข้อแม้พ่อแม่เลี้ ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กแม้ย ากลำบ ากขนาดไหนก็อ ดท นจนเราเ ติบใหญ่หล วงพ่อบุ ญอุ้ มท่านได้สอนเราแล้ว

ท่านเป็นถึงพร ะเ กจิ ดั งท่านยังสามารถดูแลแม่ของท่านจนตร าบสิ้ นล มห ายใจเราเป็นคนธ รรมดา ก็ยิ่งสามารถดูแลพ่อแม่ได้โดยไม่ต้องมีข้อกั งข าใดใดเลยหาโอก าสได้แสดงความก ตั ญญูต่อบุ พ ก า รีจะเป็นบุ ญต่อเรา ได้อ านิส งส์มาก ถึงแม้ว่าท่านได้ม ร ณ ะภ าพไปแล้ว ท่านก็ได้สอนสิ่งเ หล่านี้ให้ลูกหล านได้นำไปใช้เป็นตัวอย่ างได้สื บไป

ขอขอบคุณที่มา : palung jit.or , เรื่องเล่าช าวส ยาม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *