ข่าวดีคนจ นมีสิ ทธิ์ก่อน

ข่าวดี ปล่อยก ู้ “บ้านคนไทยประช ารั ฐ” คนจ นมีสิ ทธิ์ก่อน ผ่ อนเริ่มต้น 1พั นเจ็ดร้อย บ

วันนี้มีข่ าวดีมาแนะนำ สำหรับผู้ที่กำลังอย ากมีบ้าน หรือจะก ู้ธ. เพื่อซื้ อบ้าน แต่เป็นผู้ที่มีร ายได้น้อย และเป็นผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบั ตรคนจ น สาม ารถก ู้ซื้ อบ้านได้แล้ว

แถมค่ าผ่ อนยังไม่แ พงอีกด้วย ทั้งนี้ จะพิจ ารณาให้สิ ทธิ์กับกลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐเป็นอันดั บแรก ให้ซื้ อที่อยู่อาศัยได้ในร าคา 3 แ สน-7แ สน บ ต่อหน่วย อั ตราด อ ก เ บี้ ย ผ่ อ น ป ร น 4 ปีแรก ที่ 2.75 เปอเ ซ็น

ต่อปี หลังจากนั้นกรณีร ายย่อยคิด MRR – 0.75เปอเ ซ็น ต่อปี หรือกรณีสวั สดิการหั กเ งินเดือนคิด MRR – 1เปอเ ซ็น ต่อปี ระยะเวลาการก ู้ไม่เกิน 30 ปี

ดังนั้น ถ้าก ู้ซื้ อบ้านร าคา 3 แ สน บ จะมีค่ าผ่ อนเดือนละ 1 พั นเจ็ดร้ อย บ ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่ อนประมาณ 2พั นสามร้ อย บ าทต่อเดือน

หรือหากก ู้ซื้ อบ้านร าคา 7แ สน บ าท จะมีค่าผ่ อนเดือนละ 3พั นสามร้ อย บ าท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีต่อ ๆ ไป จะผ่ อนประมาณ 4พั น-4พั นห้าร้ อย บ าทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังมีการสนั บสนุ นสิ น เ ชื่ อสำหรับผู้พัฒนาโ ครงการ อั ตราด อ ก เ บี้ ย ผ่ อ น ป ร น 3 ปีแรก 3เปอเ ซ็น ต่อปี หลังจากนั้น MLR – ไม่เกิน 1เปอเ ซ็น ต่อปี

ระยะเวลาการก ู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนั บสนุ นให้ผู้ประกอบการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยกssมสิ ทธิ์ที่อยู่อาศัยจะเป็นของผู้ได้รับสิ ทธิ์อยู่อาศัยและผู้ได้รับสิ ทธิ์พัฒนาโครงการ

สำหรับโ ครงการบ้านคนไทยประชารั ฐ จะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้านแ ฝด บ้านแถว และอาค ารชุด โดยนำพื้นที่ราชพัสดุ 8 แปล ง ได้แ ก่ จ.ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, เชียงร าย, ลำปาง, ขอนแ ก่น, อุดรธานี และนครพนม

ซึ่งปัจจุบันได้เปิดจองไปแล้ว 4 พื้นที่ ใน จ.ชลบุรี ประจ วบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ และเชียงราย มีผู้จองสิทธิ์แล้ว 2,249 ราย หรือ 98เปอเ ซ็น  ของจำน วนยูนิตทั้งหม ด

ส่วนโ ครงการที่เหลือจะทย อยเปิดให้จ องภายในปีนี้ นอกจากนี้ กร มธน ารักษ์มีแ ผนคัดเ ลือกที่ร าชพั สดุเพื่อดำเนินโ ครงการบ้านคนไทยประชารั ฐ ระยะที่ 2 ในอีก 8 จังหวัด

คือ กรุงเ ทพฯ, พระนครศรีอยุธย ๅ, กำแ พงเ พชร, ปทุมธานี, สงขล า, พังงา, ศรีสะเกษ และสุร าษฎร์ธานี ค าดว่าจะเริ่มดำเ นินโ ครงการได้ในปี 2565

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส อบถามได้ที่ธน าค ารอาค ารสงเ คราะห์ หรือธน าคารอ อ ม สิ น  ทุกสาขา ใกล้ที่ไหนสาม ารถส อบถามได้ที่นั่นเลยจ้า

ที่มา : สำ นั ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ข ต 1

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น