ไ หว้แม่ย่ านางแบบไหนจึงจะมีโ ชค

ทำไว้ไม่เ สียหาย การไ หว้แม่ย่ านางไ หว้แบบไหนจึงจะมีโ ชค

สำหรับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเ กี่ยวกับความเ ชื่อ ที่มีมาตั้งแต่โบรๅณ

เป็นความเ ชื่อส่วนบุ คคล สำหรับคนที่มีรถ

ใช้รถใช้ถนน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือว่าจะเป็นรถจักรย านยนต์

เราต่างก็มีความเ ชื่อ เกี่ยวกับแม่ย่ านาง และสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ด้วยกันทั้งนั้น

หลายคนให้ความเคารพนับถือ เพราะเ ชื่อว่าจะช่วยปกปั-กรักษๅ

ช่วยคุ้มคร องให้รอ ดปลอ ดภั ย ให้แ ก่ย านพาหนะ ผู้ขับขี่

เช่น รถ เรือ มีความเ ชื่อว่าสิ งสถิตอยู่ในที่แห่งนั้นจะให้คุณให้โ ทษขึ้นอยู่กับเจ้าของ

ว่าทำคุณงามความดีหรือสร้ างปั ญหา

อย่ างที่รู้กันว่า สำหรับความเ ชื่อในเรื่องของการออกรถนั้น

ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน ไม่ว่าใครจะออกรถมือหนึ่งหรือมือสองก็ต าม

มักจะให้ความเค ารพนับถือและบูช าแม่ย่ านางรถซึ่งเป็นสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่คอยป้ องกันภั ยให้แ ก่ผู้ขับขี่

และในวันนี้เราจะมาบอกวิธีการไ หว้แม่ย่ านางรถ เพื่อเป็นการเอาเรื่องชัย

ทำแล้วดีไม่เดือ ดร้ อนใคร ก็สาม ารถทำได้ ไม่ต้องลั งเ ล

ถ้าไม่ดีคงไม่เอามาบอกกัน ไปดูกันเลยดีกว่าว่า สิ่งที่ผมร วบรวมในวันนี้

การจัดเตรียมเพื่อบูช าแม่ย่ านางรถจะต้องทำอย่ างไร และจะต้องมีอะไรบ้าง

1 ผลไม้ 5 อย่ าง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุ ก 2 หวี และผลไม้อย่ างอื่นๆอีก 4 อย่ าง ควรเลื อกเป็นผลไม้ที่มีความม งคล

2 ข้าว 1 ถ้วย

3 น้ำ 1 แ ก้ว

4 หม าก พูล ย าเ ส้นสีฟัน 3 คำ

5 ย าเ ส้นสู บ 3 มวน

สำหรับเวลาที่ควรไ หว้ ต ามขนบธ รรมเนียมประเพณีของโบรๅณนั้น ได้บอกเอาไว้ว่า ควรทำในช่วงวันปีใหม่ ช่วงต้นปี

หรือวันสงกรานต์ หๅกใครไม่สะด วกก็สาม ารถทำได้ทุ กวันที่สะด วก ยึ ดถือความสะด วกก่อนเสมอ หๅกเป็นรถตู้รถใหญ่

รถทั วร์ ควรที่จะไ หว้ทุ กปีปีละ 2 ครั้ง รถยนต์ไ หว้ปีละครั้ง เวลาจัดโต๊ะ ให้จัดในช่วงเวลาตอนเช้า แล้วสต าร์ทรถยนต์

รถเ ครื่อง บี บแ ตร 3 ครั้งเพื่อเป็นการเอาฤ กษ์เอาชัย พร้อมทั้งการจุ ดธู ปบูช า 9 ดอ ก

ถว ายแ ก่แม่ย่ านางรถอย่ างเดียวเท่านั้น ต้องขอย้ำว่าถว ายแค่แม่ย่ านางรถ

คำถว ายของไ หว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถว ายสิ่งของเหล่านี้แ ก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่ านี้

เพื่อประโยชน์และความสุ ขแ ก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ

ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมีโ ชค ร่ำร วย ทำมาค้าข-ายให้เ งินไ หลกอง ท องไ หลมา จงเ กิดมีแ ก่เรา
และรอประมาณ 20 นาที แล้วจุดย าเ ส้น3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำล า

คำล าของไ หว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

พุทธังล า ธัมมังล า สังฆังล า

ข้ าพเจ้าขอล าสิ่งของเหล่ านี้เพื่อให้เป็นท านต่อไป เป็นย ารั กษาโ ร ค อย่ าให้เ กิดโ ทษเ ลย

นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

เมื่อคุณทำพิ ธีเสร็จหรืออ่ า นทำความเข้าใจสิ่งที่เราบอกในวันนี้เสร็จเรียบร้ อย

ขอแนะนำว่าอย่ าลืมที่จะบอกบุญให้กับผู้อื่นได้ล่ วงรู้ ได้ทำต ามคำแนะนำ

เพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นบุญว าสนาของตัวคุณต่อไป

ที่มา:Postsod

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *