“ธัญญ่ า”รำถว ายพญ าน าค

ขนลุ ก ธัญญ่ า รำถว ายเป็นลูกสาวพญ าน าค จู่ๆเหมือนอ งค์ลง เดินไปเขียนเ ลข

ทั้งง านขนลุ กลูกทุ่งสาว ธัญญ่ า รำถว ายฝ ากตัวเป็นลูกสาวพญ าน าคเต็มตัว จู่ๆเหมือนถูกประทั บร่ าง เดินไปเขียนเ-ลขเ ด็ด ลูกทุ่งสาวผู้มีความเ ชื่อศรั ทธาในพญ าน าค ธัญญ่ า อาร์สย าม


โ พสต์คลิ ปผ่านเ พจ ลูกสาวพญ าน าค ล าล่ า/ธัญญ่ า ขณะรำถว ายปู่พญ าน าค โดยเ ผยโมเ มนต์ขนลุ กเหมือนสาวธัญญ่ าถูกประทั บร่ างอ งค์ลงขณะรำถว ายและได้เขียนเ ลขทั บไปบนเ ลขที่อยู่บนกระด าน

ก่อนจะกลับมารู้สึกตัวและยิ้มแ ย้มรำถว ายต่อ เจ้าตัวเ ผยว่า เมื่อคืนธัญญ่ าได้รำถว ายปู่ย่ าฝ ากตัวเป็นลูกสาวพญ านาคเต็มตัว ขอให้ลูกหลานสายญ าณพญ าน าคw้นทุ-กข์ พบเจอแต่ความสุ ข ร่ำร วย สาธุ

ดูไว้เป็นแนวทางนะคะ #ดูให้จบ สาธุบารมีปู่ย่ าทำให้ลูกหลานรับรู้ เจ้าตัวยังได้โwสต์ภาพกับล าล่ า อาร์สย าม พร้อมเ ผยเรื่องราวว่า เ ชื่อเรื่องบุญสัมพั นธ์กันไหมคะ? ก่อนที่เรา2 คนจะมาเป็นลูกสาวพญ าน าค

มันมีหลายเ หตุก ารณ์ที่ทำให้เรา2 คนต้องมาทำในสิ่งที่ควรจะทำ และเมื่อคืนตอนรำบ วงสร วงมันทำให้เราเ ชื่อสุดหัวใ จ เ ชื่อในบ ารมีปู่ย่ า ศรั ทธามี บ ารมีเ กิด สาธุ #ลูกสาวพญ าน าค #ธัญญ่ าอาร์สย าม #ล าล่ าอาร์สย าม

ล่ าสุดวันห-วยออก เจ้าตัวเ ผยว่า วันนี้ขอบ ารมีปู่ย่ ามอบโ ชคให้แ ก่ลูกหลานสายญ าณพญ าน าคได้มีโ-ชคล าภ ร่ำร วยต้อนรับปี 2565

นี้ด้วยเทอญ สาธุ อ งค์นาคา น่าเ กรงขาม ย ามได้เห็น ดูสวยเด่น เป็นสง่า ศรั ทธาล้ น แหล่งบูช า มากร าบไ หว้ ให้บันดล สุขท่ วมท้น ล้ นเ งินท อง ครองคู่ดี

เ-ลขที่วงลงกระด านคือ 6/9

#ลูกสาวพญ าน าค #ธัญญ่ าอาร์สย าม #ล าล่ าอาร์สย าม

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น