ขอพรพ่อช้างเอราวัณของ านได้ง านขอเ งินได้เ งินให้โ ชคแ ก่ผู้ศรัทธ า

ขอพรพ่อช้างเอราวัณของ านได้ง านขอเ งินได้เ งินให้โ ชคแ ก่ผู้ศรัทธ า

ค าถ าบูช าองค์ช้างเอราวัณ

ตั้ง น ะโ ม 3 จบ  (โอมเอราวะณะ คะขั ง ปูเชมิ) ให้ท่อง 3 หรือ 9 จบ แล้วบอกชื่อต นเองจากนั้น อ ธิ ษ ฐ า น ขอพร ะในสิ่งที่ต้องการเ ชื่อกันอย่ างแ พร่หลາยว่าหากผู้ใดได้มาขอพ รแล้วช้างเอราวัณสามารถด ล บั น ด า ลให้เ กิด โ ภคทรั พย์ส มบั  ติและโ ชคล าภนานาชนิดแล้ว

สิ่งของทีนิยมนำมากร าบไ หว้และแ ก้บ นได้แ ก่กล้วย อ้อย สับปะรด มะพร้าว และผลไม้ต่างๆ และมีข้อแ ม้ว่าห้ ามขอและห้ ามบ นบ านสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

การไ หว้พ่อช้างเอราวัณจะมีหลายแบบร ายละเอียดตามนี้

1.ไ หว้ทั่วไปจะใช้พ วงมาลั ยดาวเรือง 3 พวง แผ่นท องเ ปลวปิดที่อ งค์จำล อง 3 แผ่น จุ ดธู ปบูช า 9 ดอก
2.ไ หว้ขอพ รจะใช้พ วงมาลั ยดาวเรือง 9 พวง แผ่นท องเ ปลวปิดที่อ งค์จำล อง 3 แผ่น จุ ดธู ปบูช า 9 ดอก
3.สั กการะด้วยการบ นบ านศ าลกล่าวหรือแ ก้บ นใช้พ วงมาลั ยดาวเรือง 27 พวง แผ่นท องคำเ ปลว 9 แผ่น จุ ดธู ปบูช า 36 ดอก

ถ้าวันห ยุดที่จะถึงนี้ไม่ได้ไปไหนก็ลองไปกร าบไ หว้พ่อช้างเอราวัณ ขอพรเพื่อความเป็นศิ ริ ม ง ค ลของชีวิ ตกันได้นะคะ ทั้งไปง่าย สะด วก อยู่ใกล้ก รุงเ ทพฯ เท่านี้เอง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น