‘กาละแมร์’ ใช้ชีวิ ตโสดจ นเงิ นล้ นมือ

‘กาละแมร์’ หยุดไป 6 เดือน พร้อมกลับมาทำง าน

ไม่ ง้ อผู้ชาย ใช้ชีวิ ตโสดจ นเงิ นล้ นมือ เปิดบ้านพักที่สวิสฯ ‘กาละแมร์’ พร้อมกลับมาทำง าน หลังตะล อน

เ ที่ยวกว่า 6 เดือน เรียกได้ว่าอยู่ในวงก ารบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับ กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ

โ ด่งดังจากการทำหน้าที่เป็นพิ ธีกรร ายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ซึ่งเป็นร ายการที่สร้ างชื่อเ สียงให้กับเธอเป็น

อย่ างมาก และเคยมีผลง านแสดงภาพย นตร์เรื่อง แก๊งชะนีกับoีแอบ เเละ ต่อมาจากกร ณีที่ก่อนหน้านี้ถูก

วิพ ากษ์วิจ ารณ์อย่ างหนั กในโลกออนไ ลน์ หลัง พิธีกรชื่อดัง กาละแมร์ พัชรศรี นั้นได้รีวิ วสิ นค้ าโอ้oวด

เกินจริง จึงทำให้ถูกส อบเเละดำเ นินมากถึง 7 ข้อ จ นตนเองได้ออกมาประก าศขอโ ทษสังค ม เเละขอ

ยุ ติหน้าที่พิ ธีกรทุกร ายการอย่ างไม่มีกำหน ด ขณะนี้ทางด้ าน กาละแมร์ พัชรศรี ได้ไปบริห ารกิ จการ

ของตัวเองที่ต้องคอยดูแลอยู่ ซึ่งง านนี้ทางด้ าน กาละแมร์ พัชรศรี ก็ได้หันไปเอาจริงเอาจังกับการ

บริห ารงา นแทน และก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียว ปัจจุบันเ ชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังคิดถึง

กาละแมร์ พัชรศรี ว่ากำลังทำอะไรอยู่หลังยุติหน้าที่พิ ธีกร ชีวิ ตล่ าสุดทางด้ าน กาละแมร์ พัชรศรี ได้ออกมาโ พสต์

รูปภาพชีวิ ต ดี๊ดีหลังได้เดินทางไป เที่ยวประเทศฝรั่ งเ ศส ล่ องเรือ กินกาแฟย ามเช้าพร้อมกับนั่งชมวิ ว

และนอนโ รงแรมห รูเรียกได้ว่าชีวิ ตในตอนนี้ของ กาละแมร์ พัชรศรี นั้นแ ฮปปี้สุดๆไปเลยก็ว่าได้

บินเ ที่ยวใช้ชีวิ ตลั้ลล าต ามสไตล์ สาว สวย ร วย โสด สำหรับ  พิ ธีกรสาวคนเก่ง กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ

ที่ล่ าสุด ข้ามทวี ปไปทั วร์ยุโ รป 3 ประเทศ ได้แ ก่ สวิ สเ ซอร์แลนด์ ฝรั่ งเ ศส และอิต าลี โดยเ ผยให้เห็น

ไลฟ์สไ ตล์ กิน ห รู อยู่ สบาย หลังจ ากได้รับทราบข้อกล่ าวหาจาก ป-มโ ฆษณๅผลิ ตภั ณฑ์เ สริมอๅหๅรเกินจริง

เพื่อดำเ นินการไปต ามขั้นตอนของก ฎหมๅย กาละแมร์ พัชรศรี ได้โ พสต์ประก าศยุ ติบทบ าทการเป็น

พิ ธีกรทุกร ายการ เมื่อไม่นานมานี้ กาละแมร์ โ พสต์ข้อความเ คลื่อนไหวผ่านไ-อจีสตอรี่ เขียนข้อความในใจ

หลังน้อมรับในความผิดพล าด  ท่ามกล างกำลังใจจ ากคนบันเทิง คนรอบข้าง และช าวเน็ต ทำให้ กาละแมร์

ออกมากล่ าวคำขอบคุณจ ากกำลังใจดีๆ เ ผยว่า “ขอขอบคุณกำลังใจ ความรัก ความห่ วงใยที่ส่งมาให้แมร์นะคะ

มันมีค่ ากับแมร์มากค่ะ สั ญญ าว่า ไม่ห ายไปไหน และจะมอบความสุ ข รอยยิ้ม กำลังใจให้เสมอ…อีกไม่นานค่ะ”

ตอนนี้เรียกว่าเป็นเ ศรษฐินี มีตั งค์ ไม่ต้องมี ผู้ชายก็ได้ใช่ไหม? กาละแมร์ได้หมดค่ะ แค่นี้ก็อยู่ได้แล้ว? แค่มีตั-งค์เราก็อยู่ได้ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *