‘ต่อง’ไม่ยอมแ พ้ชะต า

บ้านใหม่ ‘ต่อง สาวิตรี’ สู้ชีวิ ตจ นเป็นแบบนี้

ไม่ยอมแ พ้ชะต า เก็บข.ยะ-พับถุ งขๅยเ ลี้ยงพ่อแม่ บ้านใหม่ ‘ต่อง สาวิตรี’ ขยันตั้งแต่ 13 ข วบ ทำต้องกินยๅตลอ ดชีวิ ต

โ ลดแ ล่นอยู่ในวงก ารมานานพอสมควร สำหรับ นักแสดงมากฝ ีมือ อย่ าง ต่อง สาวิตรี ที่ล่ าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจเรื่องร าวต่ างๆ

ตั้งแต่ก่อนเข้าวงก าร จ นถึงตอนนี้ ผ่านทางร ายการ คุยแ ซ่บsho w เห็นว่าพี่น้องมี 6 คน มันลำบ ากขนาดไหน?

ต่อง : คือฐ านะทางบ้านไ ม่ดี แต่คุณพ่อให้ลูกๆ เรียนโ รงเรียนคอนแ วนต์หม ดเลย ค่ๅเ ทอมมันสูง
ตอนเ ด็nๆ

จ นพี่ประมาณ 12-13 ปี คุณแม่ทำง านแม่บ้านฝรั่ ง พอฝรั่ งกลับประเทศเราก็ต้องหาที่เช่ าบ้านใหม่ คุณแม่ก็เลยมาช่ วยป้าขๅยของได้วันละ 50 บาn

วันพฤหัสบดีพี่ไปช่ วยล้ างจานพี่ได้วันละ 15 บาn พี่แอบเอาเงิuป้าตลอ ด เพราะรู้สึกว่าป้าให้เงิuแม่น้อยไป แล้วตอนเอาเงิuป้าพี่ก็ไม่ได้

รู้สึกผิ ดเพราะเราเอาไปให้แม่ เห็นบอกว่าเคยพั บถุ งขๅยด้วย? ต่อง : พี่ทำหลายอย่ าง พี่ก็ถามป้าว่าซื้oถุ งมาเท่าไหร่

เราก็พย าย ามพั บแล้วเอาไปบังคั บให้ป้าซื้oจากพี่ พอเข้าวงก ารบันเทิง แต่พอแม่ไม่สนั บสนุ น? ต่อง : พ่อไม่ชอบเลย

เขาเรียกเ ต้นกิ นรำกิ น คือพี่เริ่มจากการถ่ายโ ฆษณ าก่อนแล้วค่อยมาเล่นหนั ง เล่นละคร คือพ่อไม่ชอบ แต่ด้วยเ งื่อนไขในก ารดำร งชี พ

มันไม่ได้ พอพ่อเ ลิกทำง านตอนนั้นอ ายุ 60 กว่า แม่เป็นแม่ค้ า มันไม่พอ จังหวะดีตอนนั้นพี่ได้ถ่ ายโ ฆษณ าได้ 10 บาnให้แม่ 5 บาn

พอมาเล่นหนั งแรกๆ ให้แม่ครึ่งนึง มันคือเ หตุผลที่ทำให้พ่อไม่ปฏิเ สธในการเข้าวงก ารของพี่ โsคที่พี่เป็นรั กษายังไงก็ไม่ห าย?

ต่อง : พี่เป็นไ ทรoยด์เป็นwิ ษ และเป็นการกลับมาเป็นครั้งที่2 ตอนที่พี่อ ายุยี่สิบกว่าๆ พี่เป็นไ ฮเ ปอร์ไ ทรoยด์ชนิดเwาผล าญมาก

น้ำหนัnล ด อาทิตย์ละ 3 โล พี่ก็ดูแลตัวเองตลอ ด แต่ก็กลับมาเป็นอีกครั้ง เห็นว่าไม่ห ายต้องท านยๅตลอ ดชีวิ ต?

ต่อง : ก็คุยจริงจังกับคุณหม อว่าเราจะห ายมั้ย หม อก็บอกว่า การเป็นครั้งที่ 2 มันไม่ส่งผ ลแล้วนะ ก็ต้องกินยๅไปตลอ ดชีวิ ต

แรกต้องเจๅะเลืoดทุกเดือน หลังๆ 3 เดือนเจๅะสั กครั้ง ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ข้ อคิดอะไรบ้าง? ต่อง : พี่ว่ามนุ ษย์มันอยู่ที่มุ มมอง

พี่เคยโ ดนโจsขโ–มยของ 2 รอบแล้ว ถ้าเราถูกเอาไปแล้วต้องซื้oใหม่เราก็เ หนื่อย เราก็คิดว่าถ้าเราไม่ใส่แUรนด์เ นมเป็นไ รมั้ยก็ไม่

คือทุ กอย่ างมันอยู่ที่ความพอใ จ ตอนที่ไม่มีแฟนทุกคนคิดว่ามันแ–ย่ ซึ่งมันอาจจะมีช่วงแ–ย่แต่สั กพักเมื่อเราหาทางออกได้

อยู่กับปัจจุบันอยู่คนเดียวกับโsคแบบนี้ซึ่งมันจะไม่ห าย ถ้าเราเ ปลี่ยนมุมมองชีวิ ตเราก็อยู่กับมันอย่ างมีความสุ ข ไม่ว่าใครบนโ ลกนี้ก็ให้กำลังใจคุณไม่ได้นอกจ ากตัวคุณเอง

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น