“พ ระมหาสมปอง”ล าสิ กขาแล้ว

พ ระมหาสมปอง เ ตรียมลาสิ กขาวันนี้

วัดสระเกศ ยังเ งียบเหง า หลังพ ระมหาสมปองเ ตรียมลาสิ กขาวันนี้ ฤ-กษ์ 13.09 น. พร้อมขอความเป็นส่วนตัว และล่ าสุดโ พสต์ภาพบรรย ากาศบนเ ครื่องบิน เมฆสวย ฟ้าใส ในวันลาสิ-กขา…

ผู้สื่-อข่าวร ายงานบรรย ากาศที่วัดสระเกศราชวรมหาวิห าร ตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงเ งียบเหง า มีประชาช-นบางส่วนเดินทางมาทำบุญเนื่องในโอก าสส่งท้ ายปีเก่าต้อนรับปีใ หม่

และมีสื่ อมวลช นจำน วนมากจ ากหลายสำนั-ก เดินทางมาติดต ามทำข่ าว หลังพ ระมหาสมปอง ต าลปุตฺโต พ ระนักเ ทศน์ชื่อดั-งแ ห่งวัดสร้ อยท อง ได้ออกมาเปิดเ ผยว่า

เ ตรียมลาสิ-กขาในวันนี้ (29 ธ.ค.) ฤ-กษ์สึ ก 13.09 น. ซึ่งก่อนหน้าก็ได้เดินทางไปกร าบล าพ ระอาจ ารย์หลายรูป อาทิ พ ระธ รรมวชิรโมลี เ จ้าอาว าสวัดย านนาวา

และพ ระพย อม พร้อมกับเ ปลี่ยนชื่อเ พจเ ฟซบุ๊กเป็น แม่ปอง และโ พสต์ข้อความ “ขอบคุณ 30 ปีในวงก ารส งฆ์ ขอเป็นอุบ าสก ยอยกพ ระพุทธศ าสนา

อุ ปถัมภ์พ ระเถรานุเถระ พ ระหนุ่ม-เ ณรน้อย ส่งเ สริมการเรียนบาลีไปตลอ ดชีวิ ตของ ”แม่ปอง” ครับผม”
อย่ างไรก็ต าม ผู้สื่-อข่ าวได้โทรศั พท์ไปส อบถาม

ร ายละเ อียดเพิ่มเติม ซึ่งเลข าฯ ของพ ระมหาสมปอง เ ผยว่า พ ระมหาสมปองต้องการความเป็นส่วนตัว และเ กรงใจ จึงไม่อย ากให้ผู้สื่-อข่าวมาติดต ามทำข่ าว

หากที่วัดสระเกศมีผู้สื่ อข่ าวมากันเยอะ ก็อาจจะเ ปลี่ยนวัดในการลาสิ กขา ทั้งนี้ พ ระมหาสมปอง มีกำหน ดการให้สัมภ าษณ์สื่ อมวลช นอยู่แล้ว

ในช่วงบ่าย ของวันที่ 30 ธันวาค มนี้ขณะที่ความเ คลื่อนไ หวล่ าสุด ในแฟนเ พจเ ฟซบุ๊ก แม่ปอง ได้มีการโ พสต์ภาพคลิ ปวีดีโอบรรย ากาศท้ องฟ้าบนเค รื่องบิน

พร้อมระบุข้อความ “เมฆสวย ฟ้าใส ในวันลาสิ กขา อีกมุมหนึ่งก็ใจห ายเนาะ” ค าดว่าพ ระมหาสมปองกำลังเดินทางกลับมา กทม. หลังเสร็จสิ้-นภ ารกิ จที่

จ.เชียงใหม่ ซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมา ก็มีการโ พสต์คลิ ปวีดิโ อบรรยาก าศภา รกิจนำไ หว้พ ระที่วัดแ ห่งหนึ่ง ก่อนแ จกผ้าห่ม-ถุ งยังชี-พต้ านภั-ยหนาว อ.ฮอ ด เชียงใหม่ พร้อมระบุข้อความ “เป็นพ ระที่ดีจ นวินาทีสุดท้ าย”.

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *