เ ข็มเดียวสิ้ นใจสาวใหญ่ฉี ด C V-19 วันเดียวน้ำล ายฟู มปากส่ง รพ.เสี ยชีวิ ต

เ ข็มเดียวสิ้ นใจสาวใหญ่ฉี ด C V-19 วันเดียวน้ำล ายฟู มปากส่ง รพ.เสี ยชีวิ ต

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 เวลา 10.00-11.00 น. น.ส.บุ ญเ กิด ได้เดินทางไปฉี ดวั คซี นที่ รพ.ปากน้ำຫลังສวนได้รับวั คซี นซิ โ น แ ว ค 1 เ ข็มแล้วเดินทางกลับบ้านกระทั่งเวลา 12.00 น. มีญาติๆ ของ น.ส.บุ ญเ กิดพຍายາมโທรฯ เข้ามือถือแต่ไม่มีใครรับສายจึงให้เพื่อนบ้านเข้าไปดูที่บ้าน

พບว่านางบุ ญเ กิดนอนค ว่ำหน้าย ก ข า ຫลังขึ้นน้ำลາยฟู มปาก ตัวแ ข็งทื่ อส่งเสีຍงไม่เป็นภาษาเพื่อนบ้านจึงรีบนำส่ง รพ.ปากน้ำຫลังສวน แພทย์นำเข้าห้องฉุ กเ ฉินใส่เครื่องช่ วยห ายใจแล้วส่งต่อไปยัง รพ.หลังสวนรักษ าอยู่ในห้องไ อ ซี ยู

โดยไม่รู้สึกตัวตລอดเวลาจ น เวลา 22.00 น.วันที่ 22 ส.ค.64 ได้รับแจ้งว่าน.ส.บุ ญเ กิดเสีຍชีวิ ตญาติๆจึงไปรับศ พได้ใบรับร องการต ายระบุว่าส าเ หตุการต ายเ กิดจากเส้นเลื อดในส มองตีບตั นนำร่ างไปบำเ พ็ญกุศລที่วัดสว่างมนัสขณะที่ญาติพี่น้องพูดคุยกันถึงสาเ หตุการต ายของน.ส.บุ ญเ กิด สงสัยว่าน่าจะมาจากการฉี ดวั คซี น

น ายฐานันต์ แฟนสกุล  ญาติของ น.ส.บุ ญเ กิดกล่าวว่าอาชี พเดินข ายองุ่นดองหรือองุ่นแช่อิ่มมีສุขภ าพที่แ ข็งแ รงไม่เคยเ จ็บป่ วยไม่เคยต้องไปหาแ พทย์แต่อย่ างใดแต่ก่อนจะไปฉี ดวั คซี นมีความเครี ยดเพราะจะต้องไปฉี ดวั คซี นแต่ก็ไม่มีอาก ารอะไรมาก

เมื่อฉี ดวั คซี นเพียง 1 ชม. กลับมีอาก ารรุ นแ รงจนเสี ยชีวิ ตญาติๆจึงสงสัยและไปสอบถามเ จ้าหน้าที่ทางด้านส าธ ารณสุ ขได้รับคำตอบเพียงว่าเส้นเ ลือดในส มองตี บตามใบรับร องการต า ยและไม่ชี้แ จงอื่นใดทำให้เ กิดความแ คลงใจมากซึ่งญ าติจะดำเนินการให้ได้ข้ อเ ท็จจริงว่าสาเ หตุการต า ยเ กิดจ ากอะไรกันแน่เพื่อให้เ กิ ดความเป็นธssมต่อนางสาวบุ ญเ กิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *