เ จ๊บัวบาน ส าดน้ำแกงใส่เจ้าอาว าส

เ จ๊บัวบาน ส าดน้ำแกงใส่เจ้าอาว าสวัดดังขอนแก่น ก่อนอ้ าง “ผ ีผลักสะดุดล้ มเอง”

ญ าติโ ยมตกใ จ เจ๊บัวบาน ส าดน้ำแ กงใส่เจ้าอาว าสวัดดังขอนแก่น ก่อนอ้ าง “ผ ีผลั กสะดุ ดล้ มเอง” หล วงพ่อส วนกลับ ดูก็รู้ว่าตั้งใจ เพราะมีเรื่องเ กลียดอ าตมา

นับเป็นคลิ ปที่ช าวเน็ตกำลังให้ความสนใจอย่ างมาก เมื่อผู้ใช้เ ฟซบุ๊ ก โม บ้านไผ่ ได้โ พสต์คลิ ปหล วงพ่อเจ้าอาว าสวัดดังแห่งหนึ่ง

ในพื้นที่จ.ขอนแก่น ถูกโ ยมผู้หญิงร ายหนึ่งร าดน้ำแกงใส่พ ระ ซึ่งผู้ใช้เ ฟซบุ๊ กดังกล่าวระบุข้อความว่า “ไม่รู้ว่าสาเ หตุเพราะอะไร

หญิงคนนี้ส าดอาห ารใส่พ ระส งฆ์ จะบอกไม่ตั้งใจก็จะค้ านสายต า #ชนบ-ท จ.ขอนแก่น พระกำลังเข้าแ จ้งความ ฝ ากหน่ วยง าน

ที่เ กี่ยวข้องเข้าไปแ ก้ปั ญหาด้วย” จ ากการตร วจสอบพบว่า เ หตุก ารณ์นี้เ กิดขึ้นที่ วัดเจริญวารีบ้านโนนพะยอม ต.โนนพะยอม อ.ชนบ ท

จ.ขอนแก่น ขณะที่สาวสองซึ่งชาวบ้านรู้จักในชื่อ “เ จ๊บัวบาน” ส วมชุดผ้าไหมสีเหลือง กำลังย กสำรับข้าว เข้าไปถว ายเ พลพ ระส งฆ์

โดยเดินมุ่งตรงไปที่พ ระประเ สริฐ ฐานุตตะโร อ ายุ 62 ปี เจ้าอาว าสวัด ที่นั่งอยู่หัวแถว ก่อนจะทำท่าเหมือนสะดุ ดล้ มข าชี้ฟ้า

ทำให้สำรับส าดใส่เจ้าอาว าสจ นเ ปื้อนไปหม ดทั้งตัว ช าวบ้านต้องเข้ามาช่วยล้ าง ซึ่งในจังหวะที่สาวสองนำสำรับไปส าดใส่เจ้าอาว าสก็พูดทำนองว่า

“ผ ีผลั กสะดุ ดล้ มเอง” อีกทั้งยังมีอีกคลิ ป ที่เป็นเ หตุก ารณ์ ที่เ กิดขึ้นภายหลังจาก เ จ๊บัวบาน ส าดสำรับใส่เจ้าอาว าส ได้มาประก าศเ สียงต ามสายภายในบริเ วณวัด

โดยเรียกเ สียงโ หวตว่าจะให้เจ้าอาว าสวัดออกไปจากที่นี่หรืออยู่ต่อ เพราะนำโ–ลงเย็นไปข-ายโดยไม่ป รึกษาคณะก ร ร มการห มู่บ้าน

ซึ่งมีช าวบ้านบางส่วนเห็นต่ าง และมองว่าพฤติก ร ร มของเ จ๊บัวบาน ไม่เหม าะสม เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของพ ระชั้นผู้ใหญ่ตั ดสิน

ไม่ใช่ช าวบ้านจะตั ดสินเองได้ฝ่ ายเดียว จึงมีการโ ต้เ ถียงกันอยู่นานกระทั้งตำร วจเข้ามาห้ ามปร าม เพื่อไม่ให้เ กิดเ หตุก ารณ์บ านปลาย

และหลังเ กิดภายหลังที่เจ้าอาว าสวัด ได้เดินทางเข้าแ จ้งความเอาผิ ดกับ เ จ๊บัวบาน ในข้อหาเ จตนาทำร้ ายร่ างกาย ขณะเดียวกันเจ๊บัวบาน

สาวสองคู่กร ณีก็ได้เดินทางเข้าพบพนักง านส อบส วน เพื่อให้ป ากคำ โดยเ บื้องต้นให้การว่า ไม่ได้มีเ จตนาต ามที่ถูกกล่ าวหา

แต่การสะดุ ดล้ มดังกล่าว เป็นเพราะตนเองพักผ่ อนน้อย ทำให้เ กิดอาก ารหน้ามื-ด ด้ าน พ ระประเ สริฐ เ จ้าอาว าสวัด ให้เล่าให้ฟังว่า

ทกวันพ ระ จะมีช าวบ้านมาทำบุญที่วัดจำน วนมาก เ จ๊บัวบาน ก็เป็นหนึ่งในช าวบ้านที่มาทำบุญที่วัด ซึ่งเ จ๊บัวบาน ไม่พอใ จในตัวอ าตมา

กรณีที่อ าตมาข–ายโ–ลงเ–ย็นที่ชำรุ-ด และข-ายถ้วยช ามที่ชำรุ ดใช้ง านไม่ได้ เพราะถูกน้ำท่ วม พั งเ สียห าย โดยข ายไปเมื่อสองสั ปดาห์ที่ผ่านมาในร าคา 6ร้ อย บ


” เจ๊บัวบาน ไม่พอใ จที่อ าตมาข-ายสิ่งของแล้วไม่บอกคณะก ร ร มการห มู่บ้าน ทั้งยังกล่ าวหาว่าเป็นพ ระส งฆ์ ที่วางตัวไม่เหม าะสม แล้วยังประก าศผ่านเ ครื่องข-ายเ สียงให้ช าวบ้านมาขั บไ ล่อ าตมาออกจากวัด”

เจ้าอาว าสวัดเจริญวารีบ้านโนนพะยอม อธิบ าย พ ระประเสริฐ เล่าต่อไปอีกว่า เมื่อถึงวันพ ระ มีช าวบ้าน มาทำบุญจำน วนมาก เ จ๊บัวบาน ได้ยกถ าดสำรับเพื่อมาถว ายพ ระ เทร าดที่ตัวอ าตมา จ นน้ำแกงเข้าต าแ สบร้ อน

จึงรีบไปอาบน้ำล้างหน้า แต่ยังแ สบและป วดต า จึงมาพบแ พทย์ที่ รพ.ชนบ-ท หลังจากนั้นจึงมาแ จ้งความกับตำร วจให้ทำการจั บกุ มเ จ๊บัวบาน มาดำเ นินค-ดีต ามกฎหม าย

“เรื่องที่เ กิดขึ้นเ ชื่อว่า เ จ๊บัวบาน มีเ จตนาจะทำร้ ายร่ างกาย แต่โ ชคดีที่ใส่แว่นต า ขณะชามสำรับกระแ ทกที่ใบหน้า จึงถูกแว่นต าก่อนที่จะถูกผิวหน้า ทำให้บ-าดเ จ็บที่ใบหน้าข้างขวา ต าบ-วมเล็กน้อย”

พ ระประเสริฐ ฐานุตตะโรระบุ เรื่องนี้ ด้ าน พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน ผกก.สภ.ชนบ-ท ระบุว่า เบื้องต้นได้ทำการส อบส วนเ จ้าอาว าสวัด และเ จ๊บัวบาน คู่กร ณีไว้เป็นที่เรียบร้ อยแล้ว

และมีพย านที่ถ่ายคลิ ปขณะเ กิดเ หตุเอาไว้ได้ มอบคลิ ปให้ตำร วจไว้เป็นหลักฐ านประกอบสำน วนค-ดี ซึ่งได้ให้พนั กง านส อบส วนเรียก เ จ๊บัวบานมาส อบส วนถึงเ หตุก ารณ์ที่เ กิดขึ้น


เนื่องจากการที่เจ้าอาว าสต้องการให้ดำเ นินค-ดีในข้ อหาทำร้ ายร่ างกายนั้นต้องดูที่บ-าดแ-ผล และใบรั บร องแ พทย์ว่า แ พทย์ลงความเห็นเช่นใด หากผู้ถูกกล่ าวหามาให้ป ากคำก็ต้องดูว่า

มีเ จตนาจะทำร้ ายร่ างก ายพ ระจริงหรือไม่ แต่จ ากการส อบส วน ยังพบเพียงว่า ทั้ง 2 ฝ่ าย มีความขั ดแ ย้งกันในเรื่องที่เจ้าอาว าสวัด นำโ–ลง เ ย็ นและของใช้อื่นๆ ของวัดมาข-ายเท่านั้น ยังไม่พบประเ ด็นใดเพิ่มเติม

ภาพจาก:โม บ้านไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น