สาธุรับพรร วยทั้งปี65

บ ารมีหล วงพ่อร วย ท่านที่เ กิด 4 วันนี้ท่านให้พรให้ลูกหลานร่ำร วยเ งินท องหม ดห-นี้หมดสิ น

บ ารมีหล วงพ่อร วย ท่านที่เ กิด 4 วันนี้ท่านให้พร ให้ลูกหลานร่ำร วยเ งินท องหม ดxนี้หมดสิ น ใช้ชีวิ ตอย่ างมีความสุ ขกันถ้ วนหน้า


วันจันทร์
คุณมีเ กณฑ์ได้ล าภก้ อนใหญ่จากตัวเ ลขและการลุ้ นโ ชคจากแ อฟปลิเ คชั่น ในมื อถือมีโอก าส ได้รับโ ชคใหญ่เป็นของร างวั ลและเ งินสดมู ลค่ าหลายแ สนบ าทมีเ งินจ่ าย

xนี้จ่ ายสิ นและเหลือเก็บสบ ายเลยความฝั นรุ่ งส างวันที่1ที่เ กี่ยวกับต้นตะเ คียนจะให้โ ชคและการเ สี่ ย งด ว ง
จากสล ากให้ซื้ อกับคนข-ายเ ร่หญิงสาวที่ข-ายใกล้ร้ านท องจะถูกโ ฉลกกับด วง

ท่านมีเ กณฑ์รับทรั พย์จากเ ลขเป็นหลักแ สนปล ดxนี้สิ นได้เ ลยแนะด วงท่านกำลังขึ้น หมั่ นทำท านให้บ่อยจะช่ว ยหนุ นค้ำด วงชะต าให้ทั้งปีมีแต่เ รื่องดีตลอ ด

การง าน: ง านที่วางแผนไว้นานวันนี้มีโอก าสจะได้รับ คำชม คุณอาจจะได้รับข่ าวดีเ รื่องของการ ทำง านที่ผ่านมา ยังไงก็ส ู้ต่อไปอาจจะหนั กบ้างเบาบ้าง

การเ งิน: เ งินของคุณยังพอมีให้หมุ นได้ ค่อยใช้ ค่อยระวั งจะทำให้คุณไม่เดือ ดร้ อนในช่วง
สิ้ นเดือนและค่อยว่างแ ผนการใช้เ งินใหม่ ให้ดีจะทำให้รุ่งเ รือง

วันพฤหัสบดี
ด วงท่านมีเ กณฑ์สูงจะถูกร างวั ลหลักแ สน มีเ งินเอาไปใช้xนี้ใช้สิ น ชีวิ ตไม่ต้องติดค้ างใครอีก แ ถมมีเ งินเหลือเก็บก้ อนโต

และด วงชะต าท่านยังมีเ กณฑ์ที่ดี ที่๑วงชะต าหนุ นด วงให้มีทรั พย์ มีมรด-กมีบ้านมีรถพ้ นเ คราะห์หม ดเ รื่องไม่ดี มีแต่โ ชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิ ตรัวๆ

ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมของท่านที่เ กิดในวันพฤหัสบดี จะได้โ ชคล าภอย่ างแน่นอนให้เก็บด วงนี้ไว้แล้วจะได้พบเจอแต่สิ่งดีดีจับอะไรก็เป็นทรั พย์ทั้งสิ้ น

การง าน:การทำง านของคุณเป็นไปได้ดี ไม่ต้องเ หนื่อย มากนัก แต่ก็มีผลง านที่คุณทำได้ชิล
แต่คนรอบข้างพึงพอใจ ทำให้ออกแ รงน้อยแต่ได้ผลเยอะ

การเ งิน:ร ายรับมีเข้ามาเท่าไหร่ก็อาจจะดูไม่พอ เพราะร ายจ่ ายประจำวันของคุณเยอะมาก
จ นคุณเองเริ่มจะฝื ดเ คืองแนะนำ 2ทาง

1 หาง านเ สริม กับ 2พย าย ามลดค่ าใช้จ่ าย

คนโสด : ช่วงนี้คุณอาจจะเ บื่อหน่ ายความรัก หรือไม่ค่อยอย า กมีปฏิสัมพั นธ์กับใคร เพราะตอนนี้ คุณ อย ากที่จะโฟกั สเ รื่องง าน/เรียนและเงิ นท องเป็นหลักมากกว่า

คนมีคู่ : ช่วงนี้อารมณ์ และความสัมพั นธ์อยู่ในช่วงซั บซ้ อน หากมีอะไรก็อาจจะต้องหันหน้า ปรึ กษา หารื-อกันดีกว่าปล่อยให้ความหม-างเ มินเข้ามาเ กาะกุ-มจิ ตใจคุณทั้งคู่

วันศุกร์
จะเ กิดความสำเร็จในการค้ าหรือ การค้ าข-ายกับช าวต่ างช าติ แ ถมท่านยังมีเ กณฑ์ได้โ ชคล าภจากการเ สี่ยงโ ชคหากเจอคนข-ายล็อตเ ตอรี่ผ อมสูงมาเ ร่ข-าย แล้วยื่ นล็อตเ ตอรี่ใบสุดท้ าย ให้รับไว้

อย่ าปฎิเ สธด วงท่านมีเ กณฑ์สูงจะถูกร-างวั ลหลักแ สนถึงหลักล้ าน เอาเ งินนั้นไปตั้งตัวปลดxนี้ปล ดสิ นมีเ งินซื้ อรถมีเ งินปลู-กบ้านหลังใ หญ่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ลำบ ากอีกต่อไป

การง าน:อยู่กับง านที่ทำ และจงมีสต ิกับมันมาก ถ้าไม่อย ากให้ง านช่วงนี้เ กิดความผิ ดพล าด
แบบที่คุณเองก็ไม่เคยค าดคิดมาก่อน ทุ่ มเ ทกับง านให้เท่าที่ควรจะทำเ ตือนแล้วนะ

การเ งิน:ระวั งการใช้จ่ ายที่มีมากขึ้น โดยเ กิดจาก การที่คุณลืมที่จะจัดการร ายจ่ ายของตัวเอง
ให้ดี ง านนี้บอกเลยว่าถ้ายังไม่ระวั ง มีโอก าสเป็นห นี้ก้ อนโตแน่นอน

คนโสด : สถ านการ์ส่วนใหญ่ของวันนี้ ไม่ว่าคุณจะคิด หรือทำอะไรทุกอย่ างก็ดูเป็นไ-ฟเขียวหมด ขอเพิ่งคุณทำทุกอย่ างให้มันดี และเป็นไปต ามแ ผนการที่กำหน-ดไว้ก็พอ

คนมีคู่ : คุณอาจพบว่าตัวเองมีความเ ด็ดข าดน้อยกว่าปกติ เ หตุเพราะความรักที่มีต่อคนรัก เพราะ
กลั วว่าเขาจะน้อยใจ หรือไม่พอใจคุณก็เป็นได้ คุณเลยยอมเขามากกว่าที่จะมาทะเ ลาะ บังคั บกัน แม้ว่าสิ่งนั้นคุณจะไม่เห็นด้วยก็ต าม

วันพุธ

คุณมีเ กณฑ์ได้รับโ ชคจ ากคนที่คุณรัก เขาจะนำทรั-พย์มาให้โดยที่คุณไม่ได้เอ่ยป ากขอสั กคำ ขอให้คุณคิดคิดแต่สิ่งดีๆ เพื่อต้อนรับโ ชคใ หญ่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็ววัน

การง าน:ช่วงนี้ง านสบ ายมาก และสาม ารถูที่จะ รับง านอื่นได้อีกเพียบเลย ง านนี้มีง านล้ น
มือแน่นอน มีเวลาได้พัฒนาศั กยภาพตัวเองอีกมาก

การเ งิน:ช่วงนี้ระงั-บการใช้เ งินชั่ วคราวไปเลย ใกล้ถึงเวลาที่จะมีค่ าใช้จ่ ายมากมายเข้ามา
รอคิ วคุณแล้วถ้ายังไม่อย ากชั กหน้าไม่ถึงหลังให้ระวั งการใช้ง านให้ดี

คนโสด : ช่วงนี้คุณอาจจะเ มารักมากไปหน่อยยิ่งกับหนุ่มฮ็ อตคนนี้ที่กำลังเข้ามาทำให้คุณ
หล งใหลอาจทำให้คุณไม่ลื มหูลื มต าเอาได้ ทั้งนี้ก็ต้องระวั ง อย่ าให้ความใ คร่ใ หลหล งอยู่เหนือความรู้สึกผิ ดชอบชั่ วดี

คนมีคู่ : ช่วงเวลานี้สาว หลายคนอาจมีความสุ ขกับความรักค่อนข้ างมาก แต่ก็ต้องโฟกั สเ รื่องอื่น ด้วย โดยเฉพาะเ รื่องการง าน / เรียนอาจทำให้ล ดถ อยลงไปได้

ขอบคุณที่เข้ามาอ่านบทความนี้:ขอให้ทุกคนโ ชคดีพบแต่ความสุ ขในชีวิ ต

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น