สาธุขอให้สมหวัง

10 เ ครื่องร างพาร วย เ สริมชะต าชีวิ ต รับ ปี 2565

เ ครื่องร างพาร วย เ ครื่องร างนำโ ชค วันนี้เราจะพามารู้จักเ ครื่องร างที่มีความเ ชื่อว่า ใครมี 10 เ ครื่องร างพาร วย นี้อยู่ในบ้าน

จะช่วยเ สริมด วงชะต าชีวิ ต ช่วยดึ งดู ดทรั พย์เข้าบ้าน ไปดูความเ ชื่อโบร าณนี้กัน ถือว่าเป็นแนวทางเ สริมชะต าชีวิ ตต้ อนรับปี 2565

กุม ารท อง ร่ำร วย นิยมสร้ างเป็นลักษณะเ ด็กมั ดจุ กใส่โ จงกระเบน เพราะเ ชื่อกันว่าอาจมีวิญญ าณมาสิ งอยู่ในรูปปั้น

อีกทั้งผู้บูช าจะต้องเ ลี้ยงดูเหมือนลูกของตัวเอง ให้ข้าวให้น้ำ ความเ ชื่อโบร าณ ว่าหากปฏิบั ติดูแลดีกุม ารท องก็จะช่วยค้ำคูณ

อาทิ ช่วยให้ค้าข ายดี ร่ำร วยเ งินท อง ช่วยคุ้มคร องป้ องกันเ จ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ช่วยให้ทำมาค้ าขึ้น

ไปจ นถึงเ ตือนภั ยล่ วงหน้าอีกด้วย และจะคอยติดต ามเฝ้ าระวั งบ้านเ รือนจากโ-จรผู้ร้-ายและศั ตรูไม่ให้มาทำร้ าย ปัจจุบันผู้บูช านิยมไ หว้ด้วยน้ำแดง

นางกวั ก เป็นเ ครื่องร-างที่คนไทยนิยมบูช ากันมากที่สุดก็ว่าได้ โดยเฉพาะพ่อค้ าแม่ค้ า

เพราะเ ชื่อว่าจะดลบันด าลให้การค้ าข-ายเป็นไปด้วยดี ทำมาค้ าขึ้น เ คล็ดลั บบูช าทุกๆ เช้าก่อนจะเริ่มค้ าข-าย หรือดำเ นินธุ รกิจอะไรก็ต าม

เพื่อความมีสิริม งคล มีโ ชคล าภเ งินท องไ หลมาเ ทมา การค้ าดีมีกำไ รง าม คล่ องตัวในการทำง านเมตต ามหานิย ม ทำอะไรก็สำเร็จไปทุกสิ่งทุกอย่ าง

พญ าเต่ า ร่ำรว ยยั่งยืน เต่ า ถือว่าเป็น สั ตว์ม งคล ต ามตำร าฮ วงจุ้ ยของจี น เป็นสัญลักษณ์ของการอ ายุยืน ความอุดมสมบูรณ์

ความมั่นคง เป็นเ ครื่องร างทางด้ านการค้ าข-าย เหม าะสำหรับผู้ดำเ นินธุรกิ จค้ าข-าย สร้ างความร่ำร วยก้าวหน้าต่อไป สถ านที่บูช าให้จัดวางในพาน

หรือวางบนภ าชนะอื่นๆ ที่มีน้ำ โดยรินน้ำพอปริ่ มๆ หรือครึ่งตัวเต่ า อย่ าให้จ-มน้ำทั้งตัว วางไว้ที่ด้านล่ างของหิ้ งพ ระ ต่ำกว่าพ ระพุ ทธรูป  หรือจัดวางไว้บนตู้บนโต๊ะเก็บเ งินได้ทั้งนั้น

ไซดั กทรัwย์ ไซนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดั กปล ามาตั้งแต่สมั ยโบร าณ  ซึ่งภายหลังก็ได้มีการนำมาเป็นเ ครื่องร างของขลั ง อย่ างไซดั กทรัwย์

โดยเ ชื่อว่าไซนั้นสาม ารถดั กเอาทรัwย์สิ นและโ ชคล าภได้ จึงมีคุณในเรื่องนำพาโ ชคล าภ มาสู่ผู้ที่บูช า อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการอยู่อาศัยให้อุดมสมบูรณ์ร่มเย็น

ชูช กขอล าภ ต ามท้ องเรื่องพ ระเ วสสันด รกล่าวว่า ชูช กมีอาชี พเป็นขอท านที่ขยันขันแข็งเ ที่ยวขอท านเก็บเ งินจ นมีฐ านะร่ำร วย แต่ก็ยังไม่ว ายที่จะตระเ วนขอท านไปเรื่อยๆ

ด้วยความที่กลั วว่าเ งินจะถูกขโ–มย ต าเฒ่ าจึงนำไปฝ ากสหายพร าหมณ์สองผั วเ มีย แล้วตัวเองก็เดินทางขอท านต่อไป

และไม่ได้กลับมาท วงเ งินคืนเป็นเวลานานมาก แต่วันหนึ่ง เฒ่ าชูช กกลับไปท วงเ งินคืนจากสห าย แต่สห ายใช้เ งินนั้นไปจ นหมดแล้ว

เ กรงว่าจะผิ ดใจต่อกันจึงยกนางอมิตด าลูกสาวคนสวยให้แทน โ ชคของเฒ่ าชูช ก เป็นรูปชายแ ก่มุ่นผมมวยแบบพร าหมณ์  นุ่งโ จงกระเบนไม่ส วมเสื้อ อ านุภาพด้านบันด าลโ ชคล าภ เมตต ามหานิย ม

นกคุ้มเรียกทรัwย์ นกคุ้ม เป็น ของขลั ง ที่เ ชื่อว่าใช้บูช า แล้วจะช่ วยคุ้มคร องให้แ คล้วคล าดปลอ ดภั ย แถมยังช่ วยในเรื่องของการเรียกทรัwย์ เรียกให้เ งินท องไ หลมาเ ทมา การบูช าโดยส่วนมาก

จะนำนกคุ้มใส่พาน แล้วหันหน้าออกไปทางหน้าร้ าน เพื่อเรียกให้ลูกค้ าหลั่ งไ หลเข้ามาอุ ดหนุ น เ คล็ดเ ด็ดในการบูช านกคุ้มคือในวันพ ระ

ต้องบูช าด้วยน้ำหวาน น้ำผึ้ง หรือไม่ก็ขนมหวานต่ างๆ ต ามด้วยการส วดค าถาบูช านกคุ้มเท่านี้เป็นอันเสร็จพิ ธี

เจ้าเงาะนำโ ชค เ ครื่องร างสุดขลั ง ด้วยอิทธิฤทธิ์ เป็นที่เลื่องลื อถึงความมหัศจ รรย์ด้ านมหาโ ชคมหาล าภ บันด าลความร่ำร วยให้เป็นมหาเ ศรษฐี

มีเ งินท องมากมายก่ ายก อง บันด าลด้ านธุรกิ จ การค้ า การเ งิน การง าน ให้เ จริญรุ่งเ รืองขึ้น ใครมีไว้บูช า ติดบ้าน ร้ านค้ า จะเจริญ ค้ าข-ายดีมีกำไ ร

ปล าตะเพียน แขว น ปล าตะเพียน เป็นเ ครื่องร างของขลั งที่แ ฝงไว้ด้วยความหม ายอันล้ำลึ ก หม ายถึง การขยันหมั่ นเ พียร

และเป็นสั ญลักษณ์แห่งความโ ชคดี ทางด้ านความเ ชื่อของจี น ปล า เป็นตัวแทนของความมีชีวิ ตชีวา แ ถมด้วยโ ชคล าภ ทำให้เ กิดความเป็นสิริม งคล

กับผู้ที่มีไว้ในครอบครอง การจัดวางปล าตะเพียนเ งิน ตะเพียนท อง ที่ผ่านการปลุ กเ-สกมาแล้วนั้น ควรแ ขวนไว้ในที่อันถูกโ ฉลก บริเ วณกล างเพดานหรือหน้าร้ านค้ า โดยหันหน้าปล าตะเพียนเ งิน ตะเพียนท องเข้าหากัน

ปี่เ-ซียะ ถือเป็น สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่ได้รับความนิยมทั้งในเ มืองไทย และในประเทศต่ างๆ มากที่สุดในปัจจุบันนี้ ใครมีไว้บูช าจะทำให้มีแต่โ ชคล าภ ขณะเดียวกันก็ป้ องกันสิ่งชั่ วร้ าย และเป็นสั ตว์ม งคลที่ไม่มีรู ทวาร

ทรัwย์จึงเพิ่มพูนสถานเดียว เ คล็ดลับบูช าเจ้ าของควรเอาใจใส่ด้วยวิธีการทำความสะอ าดพูดคุยด้วยบ่อยๆ ลู บหัวและลู บบั้ นท้ าย

คล้ ายสั ตว์เ ลี้ยงดีกว่าตั้งไว้เฉยๆ ถ้าลู บที่ท้ องจะทำให้สมบูรณ์พูนสุ ข ลู บหัวทำให้ปัญญ าแจ่มใส ลู บหลังทำให้มีโ ชควาสน า แต่ห้ ามลู บปาก เพราะจะทำให้เก็บทรัwย์ไม่อยู่

ฮก ลก ซิ่ว เป็น 3 เ ทพเ จ้าจี น เป็นสัญลั กษณ์แทนความเป็นม งคล 3 ประการของจี น ปัจจุบันนิยมสร้ างเป็นเ ทวรูปประดั บ

ตั้งวางอยู่ภายในบ้าน แท้จริงเ ทพฮกคือเ ทพอ งค์ที่อุ้มเ ด็ก เพราะคำว่า ลก หม ายถึง ย-ศถาบรรดาศั กดิ์ จึงหม ายถึงเ ทพองค์กล างที่เป็นขุ นนาง

บางทีจะถูกวาดคู่กับกวาง เพราะในภาษ าจี น คำว่ากวางพ้ องเ สียงกับคำว่า ย-ศถาบรรดาศั กดิ์ ส่วนเ ทพฮกจะอุ้-มเ ด็ก หม ายถึงความสุ ขต่ างๆ

ในชีวิ ต พึงระวั งการจำสั บสนกัน บริบูรณ์ด้วยโ ภคสมบั ติ คือ ประกอบพร้อมด้วยเ ครื่องอุ ปโภค บริโ ภค แ ก้วแ หวนเ งินท อง และบริบูรณ์ด้วยบริว ารสมบั ติ มีบุตร ภรรย า ญ าติมิตร คนใช้ส อย เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *