ขอบคุณผลซุปเ ปอร์โพล

“โ ฆษก พปชร.” ขอบคุณผลซุปเ ปอร์โพลให้ “บิ๊กป้ อม” อันดั บ 1 บุ คคลแห่งปี แ ก้ปั ญหาป ากท้ อง ปชช.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาค ม น.ส.พั ชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 ในฐานะโ ฆษกพ รรคพลั งประชารั ฐ ขอขอบคุณผลการสำร วจจากซุปเ ปอร์โพล ที่เลือก พล.อ.ประวิ-ตร วงษ์สุว รรณ รองน ายกรั ฐมน.ตรีและหัวหน้าพ รรคพลั ง

ประชารั ฐ เป็นบุ คคลแห่งปี โดยมาเป็นอันดั บ 1 ด้วยร้ อยละ 40 ที่ช่วยเ หลือแ ก้ปั ญหาป ากท้ องของประชาช นและปั ญหาสั งคม xนี้น อกระบ บ ที่ดิ นทำกิ น แห ล่งน้ำ และอื่นๆ ลดความเ ดื อ ด ร้ อ น ปั ญ ห า ป า ก ท้ อ ง ของ

ประชาช น เพราะเป็นรองน ายกฯ ที่ดูแลใส่ใจแ ก้ปั ญหาด้วยตนเองโดยเฉพาะความเ ดื อ ด ร้ อ น ทุ ก ข์ ย า กของคนฐ านร าก เช่นxนี้ น อ ก ร ะ บ บ ที่ดิ นทำกิ น ปั ญ ห า ค้ า ม นุ ษ  ย์ เป็นปั ญหาเ รื้อรั งย ากต่อการแ ก้ไข

แต่ พล.อ.ประวิ–ตร เ กาะติดใช้ความตั้งใจจริงทุ่ มเทกำกับดูแลแบบกั ดไม่ปล่อยจ นช่วยเ หลือเ หยื่อขบ วนการห-นี้นอกระบ-บ จัดส รรที่ดิ นทำกินให้ประชาช นฐ านร ากจำน วนมาก และแ ก้ปั ญหาค้ ามนุ ษย์ ได้ผลที่น่าพอใจ

มากกว่าอดี ต น.ส.พัชรินทร์กล่ าวว่า ผลโ พลถือเป็นเ สียงสะท้ องของประชาช น และจะเป็นกำลังใจให้กับท่านหัวหน้าพ รรค และพ รรคพลั งประชารั ฐ ในการขั บเ คลื่อนนโยบ าย มุ่งลดความเ หลื่อมล้ำ แ ก้ปั ญหาป ากท้ องของ

ประชาช นทุกกลุ่ม ซึ่งที่ผ่านมารั ฐบ าลพย าย ามแ ก้ปั ญหาเหล่ านี้อย่ างต่อเนื่อง และเห็นผลเป็นรูปธ รรมแล้วมากมายหลายโ ครงการ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *