วิธีไ หว้เจ้าที่ให้ร วย

เ ทคนิคไ หว้ “เ จ้าที่” ยังไงให้ถูกวิธี ให้เ ฮง ร วย สำหรับคนทำมาค้ าข าย

ที่พึ่งทางจิ ตใจของคนทำมาค้ าข าย ห ล า ย คนมักจะนำอาห าร ของไ หว้ ไปไ หว้พ ระ ไหว้เ ทพเท วดาในร้ าน

หรือไ หว้สั มพเวสีบริเ วณร้ าน หลาย ๆ คนอาจยังสงสัยเรื่องไ หว้เ จ้าที่การไ หว้เ จ้าที่ควรทำเวลาไหนไ หว้เ จ้าที่

ใช้ธู ปกี่ด อกของไ หว้เ จ้าที่มีอะไรบ้าง และถ้าไม่มีศ าลพ ระภูมิมีวิธีไ หว้เ จ้าที่กล างแจ้งอย่ างไรแต่น้อยคนนักที่

จะรู้เ คล็ดลั บว่า ไหว้เ จ้าที่ยังไงให้ได้ผล ไหว้ยังไงให้เ ฮงยอ ดข ายปัง ปัง ปัง วันนี้เรามีวิธีและเ คล็ดลั บการไ หว้

เ จ้าที่มาฝ ากกันจ้า อาจ ารย์ฟ้า-นัฏฐภพ นพปฎลสวั สดิ์ เ จ้าของเ พจเจ้าฟ้า Indy ฮ วงจุ้ ย มีเ ทคนิคไ หว้ “เ จ้าที่”

ยังไงให้เ ฮง มาฝาก สำหรับของที่ใช้ถว ายพ ระ หรือไ หว้เ จ้าที่เ จ้าทาง เ ทพยดา ประกอบด้วย ผลไม้อะไรก็ได้

5 ชนิด พ วงมาลั ย หรือ ด อกไม้ห อม 1 พ วง ธู ป 5 ด อก เทียน 1 คู่ น้ำสะอ าด 1 แ ก้ว ส่วนช่วงเวลาไ หว้ที่เหม าะสม

คือ 08.39 น. ถึง 10.09 น. ของทุกวัน อีกเรื่องที่สำคัญเ จ้าของกิ จการควรไ หว้เ จ้าที่เองส ถานที่สำหรับไ หว้ให้ตั้ง

ไ หว้หน้าร้ านหรือบริเ วณด าดฟ้าที่ไม่มีอะไรมาบั งศี รษะไ หว้จ นกว่าธู ปจะหมดหรือไม่หมดก็ได้ จ ากนั้นล าของ

ไ หว้ได้ สำหรับเ คล็ดลั บที่หลายๆ คนไม่เคยรู้ อาจ ารย์ฟ้าบอกว่า ถ้าถว ายพ ระหรือเ ทพยดาสาม ารถนำผลไม้

บางส่วนมารับประท านได้ และบางส่วนให้นำไปให้ท าน แต่ถ้าไ หว้ถว ายเ จ้าที่หรือสั ม ภ เ ว สี ห้ามนำมาท านเอง

เ ด็ดข าด ให้นำไปให้ท า นทั้งห มดวิธีการให้ท านทำอย่ างไร ?? ง่ายๆ นำไปให้คนที่ลำบ ากกว่าเรา เช่น

แม่บ้ าน รปภ. คนเ ร่ร่ อน ขอท าน ซึ่งการนำของไ หว้ไปให้ท าน ย่ อมดีกว่านำไปทิ้ งให้เ น่า บู ด เ สีย นอกจาก

บุญไม่ได้เ กิดขึ้น ยังกล ายเป็นขย-ะ ข้อดีการนำของไหว้ไปทำท านอาจ ารย์ฟ้า บอกว่าเ ทพเ ทวดา เ จ้าที่เ จ้าทาง

สั ม ภ เ ว สี ท่านก็ได้อานิส งส์จากท า น บ า ร มีที่ผู้ไ หว้ได้กระทำ ต ามความเ ชื่อแล้วเ จ้าที่เ จ้าทางจะได้รับบุญ

บ ารมีเพิ่มขึ้นต ามไปด้วย ท่านจะมาช่ วยเหลือและให้พรต ามที่ได้ขอท่านไว้แต่อย่ างไรก็ต าม ผลสำเร็จย่ อมมา

จากการกระทำและความดีของผู้ไ หว้ด้วยส่วนหนึ่ง ส่วนน้ำก็เอาไปกร วดถว ายบุญกุศ ลที่เ กิดขึ้นแ ก่เ ทพยดา

เจ้าที่เจ้าท-าง สั ม ภ เ ว สี เมื่อท่านได้รับบุ ญก็จะมาช่วยทำให้กิ จการของคุณ ปัง ปัง ปัง เ ฮง เ ฮง เ ฮง


ห า ก อ ย า ก ทราบว่าจะต้องกล่าวอธิษฐ านอย่ างไรให้ถูกต้อง สาม ารถไปติดต ามพูดคุยกับหม อฟ้า นัฏฐภพ

กันได้ที่เ พจ เจ้าฟ้า Indy ฮ วงจุ้ย หรือจะติ ดต่ อไปที่เ บอร์โ ทรศั พท์ (09-6) 1-42-39-65 คุณแม๊ก

 

ขอบคุณข้อมูล:เส้นทางเ ศ ร ษ ฐี อ อ น ไ  ล น์

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *