ง านเข้า”พิมรี่พ าย“

ง านเข้าอีก ”พิมรี่พาย“ โดนแ ฉยั บ ละเ มิดลิ ขสิ ทธิ์ง านเขียน ล อกมาทั้งประโยค

ง านเข้าอีก ”พิมรี่พาย“ แม่ค้ าออนไ ลน์ชื่อดัง โ ดนแ ฉยั บ ละเ มิดลิ ขสิ ทธิ์ง านเขียน ล อกมาทั้งประโยค

ล่ าสุดเ จ้าของผลง านแจงแล้ว เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุ คคลที่ถูกพูดถึงเป็นอย่ างมาก สำหรับแม่ค้ าออนไ ลน์

เ บอร์ 1 ของประเทศอย่ าง “พิมรี่พาย” หรือ “พิมพ์พรรณ สรัลรัชญ์”  ซึ่งเป็นทั้งเ น็ตไอดอลและแม่ค้ าออนไ ลน์

ที่เวลาไ ลฟ์สดที่มีคนดูเป็นหมื่ นๆคน แล้วยอ ดข ายแต่ละครั้งก็หลายล้ านออเ ดอร์ เรียกได้ว่าร วยแล้วร วยอีก

และเมื่อไม่นานมานี้ เธอได้ทำลายส ถิติการข ายของอย่ างที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อเธอได้ไ ลฟ์สดข าย

กล่ องสุ่ มเ ครื่องสำอ าง กล่ องละ 1 แ สนบ าท  ทำเ งิน 1ร้ อยล้ าน ภายในเวลา 10 นาที สร้ างเ สียงฮื อฮอา

ในโ ซเ ชียลเป็นอย่ างมาก ล่ าสุด ในโ ลกออนไ ลน์มีการเ ผยแ พร่ข้อความจากเ พจ Pimrypie – พิมรี่พาย

ที่มีการเล่ าถึงเรื่องร าวชีวิ ตที่ผ่านมาของพิมรี่พาย โดยมีบางประโยค ที่ไปเหมือนกับข้อความของ “คุณพึงเนตร อติแ พทย์”

 

นักเขียนชื่อดั ง ในบางส่วนของประโ ยค ต่อมา ทางด้ านผู้เขียนได้โ พสต์ข้อความผ่านเ ฟซบุ๊ ก Sine Atibaedya

ระบุถึงการถู ก ล ะ เ มิ  ดดังกล่าว ระบุว่าโ พสต์ของเ พจพิมรี่พายนั้น เป็นการนำว รรคท องของนักเขียนไปใช้แ ทบ

จะเรียกได้ว่าล อกทั้งประโ ยค ไม่ได้มีการดั ดแปล งใด ๆ รวมถึงโครงเรื่องก็นำมาดั ดแปล งเช่นกัน

ดังนั้น จึงเรียกว่าเป็นความเ จตนา ต่ างกับการแ ชร์ไปแล้วไม่ใส่เ ครดิต เพราะเจตนาให้คนเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่

เขียนเองทั้งหม ดแม้เ คสนี้จะไม่ได้ล อกเพื่อข–ายผลง านตรง ๆ แต่ถือว่าเป็นการนำไปใช้เพื่อประโ ยชน์ทางอ้ อม

และถือว่าเป็นการละเ มิ ด ผ ล  ง า น แบบตั้งใจที่สุ ด พร้อมกับระบุถึงสิ่งที่ต้ องการสำหรับการถู ก ล ะ เ มิ ด ผ  ล ง า  น

ครั้งนี้ด้วย หลังจ ากนั้น ทีมง านจากบริษั ทพิมรี่พาย ได้แ จ้งไปยังคุณพึงเนตร เพื่อข อ โ ท ษ ก ร ณีที่คัดล-อก

บทคว ามมาโดยไม่ตร วจสอบให้ดีก่อนโ พสต์ในเ พจ พร้อมยินดีที่จะทำต ามข้อเ สนอ และฝ าก ข อ โ ท ษ

สำหรับเ หตุก ารณ์ที่เ กิดขึ้นทั้งหม ดด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *