คลังสมบั ติ‘น้ำ’ซ่ อนไว้ไม่เคยอ วด

คลังสมบั ติ ‘น้ำ รพีภัทร’ ซ่ อนไว้ ไม่เคยอ วด

ทำนาเลี้ยงควๅย หารู้ไม่ร วยระดั บมหาเ ศรษฐี เปิดคลั งสมบั ติ ‘น้ำ รพีภัทร’ ไม่เคยอ วดใคร แม้อยู่เ ฉยๆก็สบายทั้งช าติ

เปิดชีวิ ตล่ าสุด พ ระเอกชื่อดัง น้ำ-รพีภัทร กับชีวิ ตนอกจอ สู่ยูทู บเ บอร์บ้านนา ที่ใช้ชีวิ ตเรียบง่ าย ติ ดดิน แต่ได้ค่าตอบแทนหลั กล้ าน

จากความชอบตั้งแต่เ ด็กสู่ฟ าร์มไก่เงิuล้ าน พร้อมเปิดความน่ารักสอนลูกไม่ให้ติดโทรศั พท์ เ ลี้ยงไก่-ควๅย-ม้า ปลูกฝั งให้รู้จักแบ่งปัน มีใจเมตต า

ไม่ขอสำเร็จขอมีความสุ ขดีกว่า น้ำ รพีภัทร น้ำต ายังไม่หยุดไหล อี๊ด บุกถามควๅยอีกตัว 10 ล้ านขๅยไหม ขอบคุณ20ปีวงการ

บุ กฟ าร์ม น้ำ รพีภัทร นอกจากมีไก่ช นสุดรัก 40 กว่าตัว อี๊ด โปงล าง ถามถึง เ จ้าเพลิน ควๅยที่ขๅยไป 2 ล้ านทั้งน้ำต าของพ ระเอกน้ำ รพีภัทร

ไปก่อนหน้านี้ หนุ่มน้ำ เล่าว่า ซื้oแม่เขามาเมื่อ 2-3 ปี ควๅยเ ผือกตัวละล้ าน อั่งเปา ส่วนที่ขๅยไปเป็นลูกอั่งเปา ตอนนี้มีควๅย 4 ตัว

แม่พั นธุ์ อี๊ดถามถึงควๅยอีกตัวสวยมาก ถามว่าตัวนี้ร าคาประมาณเท่าไหร่ 10 ล้ านได้ไหม พ ระเอกน้ำรีบบอกไม่ได้ขๅยไม่เอา

ตัวนี้ ต าแต้ม แก้มจ้ำ ต ามอั ตลักษณ์ควๅยไทย น้ำ บอกด้วยว่า ปู่ย่ าต าย ายเป็นช าวนา ที่ตรงนี้ปู่ย่ าต าย ายยกให้อีกทีหนึ่ง

ชีวิ ตอยู่ท้ องนามาตลอ ด ส่วนควๅยอีกตัว ได้แ ชมป์ที่อุทัย จุ ดเด่นดี เป็นควๅยอีกตัวที่สวยมาก
พร้อมทั้งพูดถึงเ จ้าเพลิน

ลูกแม่อั่งเป่า ทำท่าจะร้ องไ ห้อีกแล้ว โดยเล่าถึงเ จ้าเ พลินว่า มีพี่น้องถามตัวนี้เปิดร าคาไหม ผมเปิดร าคาไว้ 2 ล้ าน

พี่น้องก็ถ อยร่ นไปผมก็คิดว่าไม่มีใครส ู้แน่ จ นเวลาผ่านมาเรื่อยๆ มีคนกล้ าส ู้ สั จจะออกจากป ากเราแล้วต้องรั กษาสั-จจะ

น้ำ รพีภัทร ยังเล่าชีวิ ตในเ ส้นทางบันเทิงได้ดัชชี่บอยตอนปี2001 ก่อนเข้ามาอยู่ช่ อง7 อยู่มา 20 ปี เมื่อก่อนอยู่กรุงเ ทพฯอยู่อพ าร์ตเ มนต์เล็กๆ

แค่เป็นที่นอน รถตู้มารับก็ไปทำง าน ตอนวั ยสิบกว่าร่ างกายรับไ หว เราไม่ได้เ กิดในครอบครัวที่มี เราค่อนข้ างจะกล างกระเ ดียดมาทางล่ างเลยด้วย

ฟ าร์มน้ำ รพีภัทร ธุรกิ จที่เริ่มจากความรัก ความชอบ ต้องขอบคุณอาชี พการแสดงทำให้มีทุ นทรั พย์มาล งทุ นแบบนี้

ได้กลับมาบ้าน ถามว่าทุกวันนี้ถือว่าประส บความสำเร็จพอใ จหรือยัง น้ำ บอกว่า ผมมีความสุ ขดีกว่า ผมไม่สำเร็จ ขอมีความสุ ขดีกว่า

ต้องบอกเลยคะว่าเป็นดาราติ ดดิ น ชอบชีวิ ตชนบ ท สำหรับ “น้ำ รพีภัทร” ที่ตอนนี้ย้ ายไปปลูกบ้านและใช้ชีวิ ตแบบลูกทุ่งชนบ ท

ที่จ.นครน ายก กับครอบครัวทั้งภรรย าและลูกๆ โดยนอกจากง านแสดงแล้ว หนุ่มน้ำ รพีภัทร ยังเปิดฟ าร์มไก่ช นที่เจ้าตัวรัก

และพย าย ามส่งเ สริมการเ ลี้ยงไก่ชน ร วมทั้งมีบ่ อเ ลี้ยงปล า และเ ตรียมศึ กษาที่จะทำนาด้วย ตอนนี้ก็ไปๆมาๆกับกรุงเ ทพฯ

แถมล่ าสุดหนุ่ม “น้ำ รพีภัทร” ยังเปิดช่องยูทู บ Nam Rapeepat พร้อมเปิดเรื่องในฟ าร์มที่ตอนนี้มีมากกว่าไก่ช น เป็นควๅยเ ผือกแม่ลูก โดย “หนุ่มน้ำ”

ทุ่ มทุ นซื้oควๅยเ ผือกมาถึงล้ านบาn เรียกได้ว่าซื้oรถห-รูได้คั นนึงเลย โดยแม่ควๅยเ ผือกชื่อ อั่งเปา

อ ายุประมาณ 3 ปี และคว้ าร างวั ลจากการประก วดมามากมาย ส่วนลูกควๅยเ ผือกชื่อ หย กมณี

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *