ตำร าโบร าณ 7 วันเ กิด

เปิดตำร าโบร าณของคนทั้ง 7 วันเกิด

เปิดตำร าโบร าณ ของคนทั้ง 7 วันเ กิด กับวิบ ากก ร ร ม ที่ติดตัวมา บอกเลยว่า กับเรื่องร าวที่ได้นำออกมาเสนอกันในวันนี้นั้น เป็นเรื่องร าวที่ดีมากๆจริงๆ เพราะเป็นเรื่องร าวสมั ยแต่โบร าณและในวันนี่นั้นเราได้หยิ บยื่ น

ขึ้นมาให้ได้อ่านกัน ก่อนอื่นนั้นทุกคนต้องมารู้จักก่อนว่า ก ร รมดีหรือก ร รมชั่ วนั้น ไม่สาม ารถมาลบล้ างกันได้
และในวันนี้นั้นเราจะมาดูวิบ ากกร ร มของคนทั้ง 7 วันกันว่า แต่ช าติป างก่อนนั้นใครมีวิบ ากกร ร มอะไรกันบ้าง

และวิธีการแ ก้ไ ขก ร ร มเก่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเ นินชีวิ ตต่อ ในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่ างไรกันบ้างนั้น เราไปอ่านบทความพร้อมๆกันเลยค่ะ

เ กิดวันอาทิตย์

สำหรับคนวันอาทิตย์นั้น มักจะทำบุ ญคนไม่ค่อยขึ้น ในช่วงวั ยเ ด็กอาจจะเ กิดความลำบ ากมาก พอโตขึ้นมาปั ญหาก็ยังไม่หม ดไป

เป็นคนชอบเ ชื่อคนง่าย และไว้ใจคน ในเ กณฑ์ด วงท่านเคยสังเ กตไหมว่าจะต้องเจอปั ญหากับเรื่องคนอื่นอยู่เสมอ สำหรับการแ ก้ไ ขวิบ ากก รรมของคนวันอาทิตย์

1.สร้ างบุ ญกุศ ลในวันเ กิดของตนเอง
2.หากคนที่คุณนั้นเคยล่ วงเกินไว้นั้นยังอยู่ให้นำเ งินไปให้เขาเพื่อชีวิ ตคุณได้ดีขึ้น
3.ตั กบ าตรในวันโ กนและอุทิ ศให้เ จ้าก รรมนายเ วร
4.ส วดมนต์ทุกคืน

เ กิดวันจันทร์

สำหรับวิบ ากก ร ร มของคนวันจันทร์ มักจะเ กี่ยวกับด้ านความรัก ได้คู่ย ากบางท่านได้คู่แล้วมักจะต้องแ อบซ่ อนเปิดเ ผยไม่ได้ ให้สังเ กตก ร รมที่เ กิดขึ้น

ในช่ วงเวลาหนึ่งนั้นคุณจะพบได้ว่าทำไมเราเ กิดมาไร้คู่ สาเ หตุบุญก รรมอยู่ที่ว่าในอดี ตนั้นเป็นผู้ที่สร้ างก รรมดีมาตลอ ดและในปัจจุบันไม่มีคู่ สำหรับการแ ก้ไขวิบ ากก รรมของคนวันจันทร์

1.ถว ายผ้าบั งสุกุลอุทิ ศให้บ รรพบุรุษให้อยู่อย่ างร่มเย็น
2.ส วดมนต์ทุกวันเ กิดตนเอง ขอพรเ ทพประจำตัว
3.นิม นต์พ ระเ ลี้ยงทำบุญบ้าน วันเ กิดส วดชะยันโต ขอพร ประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุ ข
4.กร าบไ หว้เ จ้าที่เ จ้าทางด้วย อาหารค าวหวานชุดใหญ่

เ กิดวันอังคาร

สำหรับวิบ ากก รรมของคนวันอังคาร ชอบโ ดนคนอื่นเอาเ ปรียบ เพราะเป็นคนสบายๆยังไงก็ได้โ ดนใส่ร้ ายแบบไม่ต้องถาม และอารมณ์ร้ อนก็จะเอามาตัดสิ นทั้งๆ ที่คุณเองเป็นคนตรง และจริงใจ

คนที่เ กิดวันอังคารเวลาทำอะไรก็ต ามมักจะมีคนนึกถึงในอันดั บหลังๆ มักจะเ กิดการท้ อแท้ เ บื่อง่ายเ งินท องมักจะผ่านมือโ ดนหยิ บยื มแล้วไม่ค่อยได้คืน สำหรับการแก้ไขวิบากกร ร มของคนวันอังคาร

1. ให้ร่วมทำบุญด้าน บ วชน าคหมู่ หรือสามเ ณรภาคฤดูร้ อน
2. หมั่ นกตั ญญูต่อผู้มีพ ระคุณ
3. หากคนที่คุณนั้นเคยล่ วงเกินไว้นั้นยังอยู่ให้นำเ งินไปให้เขาเพื่อชีวิ ตคุณได้ดีขึ้น
4. หมั่ นทำบุญโดย ให้ท าน กับบุ คคลที่ใกล้ตัว

เ กิดวันพุธกล างวัน

บางครั้งดีเกินไปจ นบางครั้งคนอยู่ใกล้อาจจะหล งเ สน่ห์จากการพูดเหมือนให้ความหวั งกับคนใกล้ชิด และเ กิดการเ สียใจเพราะท่านมีเ สน่ห์เลยกลายเป็นเ จ้าช ู้

โดยไม่รู้ตัวมักมีเรื่องไม่ส บอารมณ์ บางที่อาจจะปึงปั งต้องระวั งเรื่องอ ารมณ์ด้วย วิบ ากก รรมทำให้คนเ กิดวันพุธเป็นคนเ จ้าชู ู้ วิบ ากก รรม

จะมีอุปส ร ร คจะน้อยกว่าคนเ กิดวันพุธกล างคืนเพราะความเ จ้าช ู้นั้นส่งผลให้เ กิดการไม่สมหวั งในความรักได้
สำหรับการแ ก้ไขวิบ ากก รรมของคนวันพุธกล างวัน

1. ถือศี ล 5 ให้ได้ 1 ปี ต่อ 1 เดือน จะทำให้ชีวิ ตดีขึ้น
2. ร่วมเป็นเ จ้าภาพ ง านแต่งเพื่อชีวิ ตตนจะดีขึ้น
3. บ วชชีพร าหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิ ศให้เ จ้าก รรมนายเ วร
4. ทำบุญสังฆท านสด ในวันเ กิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิ ศให้เ จ้าก รรมนายเ วร

เ กิดวันพุธกล างคืน

วิบ ากก รรมของคนเ กิดวันพุธกล างคืนจะไม่ค่อยรอบคอบ ใช้เ งินเก่งแต่ก็มีปั ญญาดีและมีไ หวพริ บที่ดีด้วยเช่น นอกจากนั้นแล้วคนวันพุธบางคนเป็นคนพูดจ าหล บเ ลี่ยง

โ กห กมดเ ท็จในบางโอกาส ขึ้นอยู่กับสถ านก ารณ์ เพื่อประโ ยชน์ของตัว สำหรับการแ ก้ไ ขวิบ ากก รรมของคนวันพุธกล างคืน

1. บ วชชี พร าหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิ ศให้เ จ้าก รรมนายเ วรที่เคยล่ วงเกินให้ได้รับกุศ ล
2. ทำบุญสังฆท านสดในวันเ กิดตนเองเดือนละครั้ง
3. ถือศี ล 5 ให้ได้1ปีต่อ1เดือนจะทำให้ชีวิ ตดีขึ้น
4. บ วชชี พร าหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิ ศให้เ จ้าก รรมนายเ วรที่เคยล่ วงเกินให้ได้รับกุศ ล
วิบ ากก รรมของคนเ กิดวันพฤหัส

มักจะป วดหัวข้ างเดียวเสมอ แต่ไม่ป วดตลอ ดเขาเรียกว่าเป็นๆ ห ายๆ กระดู กแขนมีปั ญหา บางครั้งคบใครเค้ามักไ ม่จริงใ จกลับ

สั กเท่าไหร่ ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้น เนื่องจากมีก รรมเดิมติดมาคือเคยตำห นิพ ระเ จ้าและผู้ที่ทำบุญสำหรับการแ ก้ไ ขวิบ ากก รรมของคนวันพฤหัส

1. มีหิริ โอตัปปะ ในจิ ตใจ
2. ถว ายสังฆท านในวันเ กิด เพื่อขอพรให้สมหวั งด้านชีวิ ตคู่
3. ตักบ าตรทุกวันเ กิด อุทิ ศให้เ จ้าก รรมนายเ วรให้อโหสิก รรม
4. สร้ างประตูวัด ป้ องกันอันตร ายให้ตนเอง ทำวันเ กิดตนเองจะทำให้แ คล้วคล าดอันตร ายได้

คนเ กิดวันศุกร์

มีแต่ฉ ากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึ กๆ อาจจะไม่มีความสุ ขกับชีวิ ต เพราะก รรมที่แสดงผลมา คือ คนที่ข าดในสิ่งนั้นเหมือนช่ วงที่ไม่มีคนคอยอุ ปถัมภ์

รักใครไม่สมหวั งอาจจะสังเ กตได้จากก รรมคือก รรม ที่ท่านเคยหล อกคู่ตัวเอง และไปแอบกิ๊ กคนอื่น สำหรับการแ ก้ไ ขวิบ ากก รรมของคนวันศุ กร์

1. หมั่ นถว ายเทียนคู่ในวันเ กิดตนเองปีละครั้ง ขอเ สริมด วงชีวิ ตคู่ให้พบแสงสว่ างในชีวิ ตคู่ที่ดี
2. บริจ าคทรั พย์ให้กับคู่แต่งง านในง านแต่งง าน เพื่อส่งเ สริมให้เขาสมหวั งในความรัก
3. ไ กล่เ กลี่ยคู่สามี-ภรรย า ที่ทะเ ลาะกันแ ยกทางกัน
4. บริจ าคทรั พย์ให้กับคู่แต่งง านในง านแต่งง าน เพื่อส่งเ สริมให้เขาสมหวั งในความรัก

คนเ กิดวันเสาร์

มักเ กิดจากการสู ญเ สีย คิดมากวิต กกั งวลและต้องทุ กข์ใจอยู่บ่อยครั้ง บางครั้งไม่มีความสุ ขสดชื่นสั กเท่าไหร่ และบางครั้งทำดีก็ไม่เ กิดผลใดๆ

สังเ กตุว่าตอนเป็นเ ด็กนั้นมักจะต้องพลั ดพร ากจากคนที่รัก นี่แหละคือก รรมเดิมเคยทำให้พ่อแม่ และคนที่คุณรักนั้นเ สียใจ

ทำร้ ายจิ ตใจเขาอย่ างไรก็ต ามหมั่ นสร้ างกุศ ลและหมั่ นฝึกจิ ตสม าธินั้นจะดีกว่า สำหรับการแ ก้ไ ขวิบ ากก รรมของคนวันเสาร์

1. ต้องบ วชชี พร าหมณ์ เพราะเมื่อเ กิดอีกภ-พชีวิ ตจะได้ดีมีชีวิ ตที่ดีขึ้น
2. นำหล วงพ่อโสธรสั กก าระที่บ้าน และส วดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุ ข
3. บริจ าคทรั พย์ให้กับคู่แต่งง านในง านแต่งง าน เพื่อส่งเ สริมให้เขาสมหวั งในความรัก
4. ให้ร่ วมทำบุญด้ าน บ วชน าคห มู่หรือสามเ ณรภ าคฤดูร้ อน

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *