อ ดท นจ นเ สียชีวิ ต

เ ด็กชาย 12 ข วบ ป วดท้ องหนั กมาก หม อบอกให้อ ดท น สุดท้ายไ ส้ติ่ งแ ตกเ สียชีวิ ต

เ ด็กชาย 12 ข วบ ป วดท้ องหนั ก ส่งข้อความหาพ่อบอกว่าหม อบอกให้อ ดท-นเอา สุดท้ายนอนรอดูอาก ารจ นไ-ส้ติ่-งแ ตกเ สียชีวิ ต

เมื่อเวลา 21.00 น. วานนี้ (23 ธค. 64) ที่ วัดแหลมแค ต.พานทอง อ.พานท อง จ.ชลบุรี นายชัยเดช อ ายุ 41 ปี และ น.ส.กุสุมา อ ายุ 33 ปี

ได้ออกมาร้ องทุ–กข์ว่า วันที่ 21 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น. ลูกชายอ ายุ 12 ปีมีอาก ารป วดช่ องท้ อง จึงพาไปรั กษาอาก ารที่โ รงพย าบาล

แห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี โดยแwทย์ระบุว่า มีอาก ารติดเ ชื้อ แต่ไม่รู้ว่าสาเ หตุมาจ ากอะไร จ นช่ วงกล างดึกแwทย์ ก็นำเลืoดน้อง

ไปตร วจแล้วพบว่ามีอาก ารติ ดเ ชื้อถึง 72เ ปอร์เ ซ็น ระหว่างการรั กษาก็ให้น้องนอนรอดูอาก ารอย่ างเดียว มีการให้ย าฆ่–าเ ชื้อ

จ นน้องท นไม่ไ หว และได้ทักแ ชทไปหาพ่อ บอกว่า หม อบอกอ ดnนเอา จuวันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 12.40 น. น้องเ กิดอาก ารช็oก

หั วใจหยุ ดเ ต้น ชีวิ ตจsต่ำ พย าบ าลย ามปั๊ มหัวใ จเพื่อยื้-อชีวิ ต ถึง 2 ครั้ง เกือบ 30 นาที จuน้องเ สียชีวิ ต โดยที่แwทย์ระบุส าเ หตุการเ สียชีวิ ตของลูกชายว่าติ ดเ–ชื้อในกระแ–สเลือ-ด

แต่ญ าติติดใ จการสาเ หตุการเ สียชีวิ ต เลยดำเ นินการส่งศ-wไปยังสถาบันนิ ตเ-วชวิทย า โsงพย าบาลตำsวจ โดยออกค่ าใช้จ่ าย

ออกเองทั้งหม ด ระบุถึงสาเ หตุการเ สียชีวิ ตว่าเ กิดจากไ-ส้ติ่-งอั-กเ–สบและแ–ตกทะล ุ มีการอักเ–สบช่ องท้ อง อย่ างรุ นแ–รง

ซึ่งขั ดกับที่โ รงพย าบาลดังกล่ าวบอกกับทางญ าติ รู้สึกเ สียใจกับเ หตุก ารณ์ที่เ กิดขึ้น ไม่คิดว่าต้องมาเ สียลูกชาย เพราะจ ากการป–วดท้ อง

จ ากไ-ส้ติ่-งจนแ–ตกจ นเ สียชีวิ ต เพราะทางโ รงพย าบาล หม อ ไม่มีการวินิ จฉัยที่ถูกต้อง อย ากให้ทางโ รงพ ยาบาลออกมารับผิ ดชอบกับเ หตุก ารณ์ในครั้งนี้

หลังเ กิดเ หตุก็ไม่ได้มีการพูดจ ากันแต่อย่ างใด มีเพียงตัวแทนของโ รงพย าบาล เอาพ วงหรี–ดที่เป็นพัดลม มาในง าน

ส วดศ-wคืนแรกหลังจ ากนี้ก็คงต้องรอปรึ กษากับทางครอบครัวว่าจะทำอย่ างไรต่อไป คงต้องรอให้ง านศ-wน้องผ่ านไปก่อน

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *