กล่ องสุ่ มไม่ใช่กล่ องสั่ง

พิมรี่พาย ลั่ น กล่ องสุ่ มไม่ใช่กล่ องสั่ง ใครไ ม่พอใจขอเ งินคืนได้ เ ผยโ อนกลับแล้วกว่า 4 ล้ านบ าท

กรณีดร าม่ า กล่ องสุ่ ม พิมรี่พาย รหั สรัก 1 ร าคา 1หมื่ น บ ที่ทย อยส่งของให้ลูกค้ าแล้ว ปร ากฏว่าหลายคนได้

ของไ ม่ดี ไม่คุ้ มค่ าเ งิน ไ ม่มีคุณภ าพ ได้ของหมดอ ายุ ฯ ขณะที่บางส่วนได้ร างวั ลใ หญ่ ซึ่งหลายคนตั้งข้อสังเ กตว่า

ของดีๆจะไปอยู่ในกล่องคนดั-ง และยังมีประเ ด็นที่ลูกค้ าทั่วไปร้ องเรียนเรื่องการสั่ งสิ นค้ าแล้วไม่ได้ หรือได้ของผิ ด

แต่ไม่สาม ารถร้ องเรียนได้นั้น ล่ าสุด พิมรี่พาย หรือ นางสาวพิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้ าอ อนไ ลน์ชื่อดั ง ได้เปิดเ ผยผ่ านร ายการแ-ฉของ

มดดํา คชาภา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ว่า ทีมง านได้ประส านคืนเ งินให้ 1หมื่ น บ ส่วนลูกค้ าที่ได้มื อถือ หรือแ บรนด์เ นมร าคาไม่ถึงหมื่ น

สาม ารถเ คลมได้แค่เ ครื่องสำอ างร าคาตล าดนัด 2-3 บ แล้วแต่กร ณี โดยทีมง านประส านง านคืนเ งินและโ อนคืนไปแล้วกว่า 4 ล้ านบ

คืนให้ทุกบ าททุกสต างค์ หากไม่พ อใจ เอาเ งินคืนไป เอาของคืนมา ตนข-ายต่อได้ เอาแค่ความสบ ายใจของลูกค้ า

ที่เ หลือเอาเ งินคืนไป นอกจากนี้ พิมรี่พาย ยังได้กล่ าววลีเ ด็ดว่า “ลูกค้ าเป็นยิ่งกว่าพ ระเ จ้า เพราะพ ระเ จ้าไม่เคยให้ตั ง”

และเปิดเ ผยถึงป-มผู้ที่ไม่พ อใจกล่ องสุ่ มว่า “กล่ องสุ่ ม ไม่ใช่กล่ องสั่ ง มีคนได้มาก มีคนได้น้อย

เป็นเรื่องปกติ เคยจับฉล ากปีใหม่ไหม? มึ-งซื้ อกล่ องสุ่ ม หวั งจะเอาเยอะ พอไม่ได้ก็หาด่-าก ู”

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *