รวมห วยเ ด็ดง วดนี้

รวมข่าวห-วยเ ลขเ ด็ดง วดนี้ก่อนออกสล-ากกินแ บ่งรั ฐบาลง วด 30/12/64

เ ลขเ ด็ดง วด 30 ธันวาค ม 2564 เราลองไปดูกันดีกว่าว่าง วดนี้จะมีเ ลขไหนเด่น ข่ าวไหนดั งบ้าง โดยเราได้ร วบรวมมาให้คุณได้ดูกันแล้ว ลองไปดูกันเลย

*** โ ปรดใช้วิจ ารณญ าณในการรับชม ***

ข่าวห-วย : ปล่อยเ ลขเ ด็ดส่งท้ ายปี “แม่น้ำหนึ่ง” มั่นใจตัวนี้มาแน่
แม่น้ำหนึ่งได้เ ผยว่า ชอบตัวนี้มากๆ และมั่นใจว่าจะต้องมีตัวคือเ ลข 2 ก่อนที่ต่อมา แม่น้ำหนึ่งจะให้เ ลข 2 ตัว และ 3 ตัว ได้แ ก่เ ลข 2/3-2/0-2/3/1

ที่มา : เ ลขเ ด็ดแม่น้ำหนึ่ง
ข่าวห วย : จิ้งจ ก 2 หาง เจ้าของบ้านเ ผยมาให้โ ชค ค อห-วยส่องเ ลขเ ด็ด

พบว่าจิ้งจ กตัวดังกล่ าวมี 2 หาง จริงๆ อย่ างที่ลูกชายส่งรูปให้ดู ตั้งแต่เ กิดมาจ นอ ายุ 52 ปี ตนก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรก ส่วนตัวตนคิดว่าจิ้งจ ก 2 หาง

ตัวนี้น่าจะมาให้โ ชค เพราะบ้านหลังนี้ก็เพิ่งไปขอเ ลขที่บ้าน และเพิ่งได้เ ลขที่บ้านมาคือ 9/7 ตนจึงเ ชื่อว่าจิ้งจ ก 2 หางตัวนี้ น่าจะมาให้โ ชคเ ลขที่บ้านใหม่อย่ างแน่นอน

ที่มา : เ ลขเ ด็ดจิ้งจ กสองหาง
ข่าวห/วย : เ จ๊ฟ องเ บียร์ อว ดเ ลขหางประทั ด ค อห-วยไม่พล าดต ามส่อง

เ จ๊ฟองเ บียร์ก็ไม่พล าด นำเ ลขห างประทั ดมาโ พสต์ โดยเ ลขหางประทั ดของเ จ๊ฟองเ บียร์ได้แ ก่เ ลข 3/4 และ 4/9/8 ซึ่งก็มีผู้ติดต ามเข้าไปคอมเ มนต์ว่าสาธุเป็นจำน วนมาก

ที่มา : เ ลขเ ด็ดเ จ๊ฟองเบียร์

ข่าวห-วย : ไ อจีแท บแ ตก “ฮาย อาภาพร” อว ดภาพเทียนขันน้ำม นต์ แฟนๆส่ องเ ลขเ ด็ด

ล่ าสุดเ จ้าตัวก็ทำเอาอินสต าแ กรมคึ กคั กอีกแล้ว เมื่อได้นำภาพเทียนขันน้ำม นต์มาโ พสต์ ง านนี้แฟนๆ แ ห่ ส่องกันยกใหญ่ พร้อมกับแ คปชั่นสั้นๆ ว่า “อนุโ มทนาสาธุ”

ที่มา : เ ลขเ ด็ดฮายอาภาพร

ข่าวห-วย : งูเ ลื้อยเข้ารถครู วุ่ นทั้งโ รงเรียน นักเรียนช่วยกันงั ด คอห-วยส่ องเ ลขทะเ บียน

งูเลื้อยเข้าไปในรถ จยย.ของครูที่จอ ดอยู่บริเ วณใ ต้ถุนอาคาร จึงรีบรุดไปตร วจสอบพร้อมนักเรียนชายชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3

จำน วนหนึ่ง ปร ากฏว่ารถ จยย. คันดังกล่าวเป็นรถของนางจิ ตรี จับพิมาย อ ายุ 40 ปี ครูอั ตราจ้ างของโ รงเรียน เป็นรถ จยย. ยี่ห้อฮ อนด้ า เ วฟ สีน้ำเงิน หม ายเ ลขทะเ บียน คงบ – 4/2/7 นครราชสีมา

ที่มา:เ ลขเ ด็ดงูเลื้อยเข้ารถ

*** โ ปรดใช้วิจ ารณญ าณในการรับชม ***

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น