นักข่าวช่ องดังได้สิ่งนี้จากกล่ องสุ่ ม

นักข่าวช่ องดังเปิดกล่องสุ่มพิมรี่พายรัก 1

เรียกได้ว่ากล่ องสุ่ มพิมรี่พาย ยังคงมีคนได้รับอย่ างต่อเนื่องบางคนได้ร–างวัลใหญ่ บางคนได้ของใช้

เ ครื่องสำอ างค์ ล่ าสุด เ พจ ข่ าวเวิร์คพ อยท์ 23 ได้โ พสต์ข้อความระบุว่า พิ-ธีกรข่ าว รีวิ วกล่ องสุ่ มพิมรี่พ ายรัก 1

เปิดออกมาดีใจได้ท อง แต่ต้องอึ้ง กลับมาเป็นกระแ สอีกครั้ง กับกล่ องสุ่ มพิมรี่พาย

ที่ล่ าสุดได้จัดทำกล่ องสุ่ มรัก 1 ร าคา 1 หมื่ น บ โดยได้มีคนดั ง และเหล่ าดาร า ยูทู บเ บอร์ออกมา

เปิดรีวิ วว่าตัวเองได้อะไรจากกล่ องสุ่ มรัก 1 มู ลค่ า 1หมื่ น บ นี้ ล่ าสุด พิ ธีกรข่ าวชื่อดั ง

ทางช่ องเ วิร์คพอยท์เองก็ไม่พล าด หากใครติดต ามศรีข ยี้ข่ าว คงจะคุ้นกันดี กับคุณสอง ประภาศรี

พิ-ธีกรข่ าว ซึ่งได้ร่วมสั่ งกล่ องสุ่ มรัก 1 มาด้วย และโ พสต์รีวิ-วลงบนเ ฟซบุ๊ กส่วนตัวของเธอ

โดยระบุข้อความว่า สรุปของจ ากที่ได้กล่ องสุ่ มพิมรี่พายรัก1 ร าคา 1 หมื่ นบ

– ได้ท อง มูลค่ า 4พั นกว่าบาทค่ะ

– ของที่ดูมีมูลค่ าสูงเป็นน้ำห อม ขวดเดียวน่าจะประมาณเ กือบ 5พั น-7พั น บ – สกินแ คร์ ไม่มีเลยสั กชิ้น

– ส่วนใหญ่ที่ได้เป็นเ ครื่องสำอ างไม่ได้เป็นเ คาน์เ ตอร์แ บรนด์นะคะ จำน วนเยอะมาก เยอะไ ป๊

– เลยจัดก ารเ ครื่องสำอ างที่เยอะมาก แ จกเป็นของขวั ญปีใหม่บ้าง ข ายต่อบ้างค่ะ

– ถามว่าผิ ดหวั งมั้ย ไม่ได้ค าดหวั งสูงค่ะ ตั้งใจร่วมสนุก มากกว่าเพราะชอบคุณพิมรี่พายเป็นการส่ วนตัว

– ปกติอ่านข่ าว เขียนข่ าวพิมรี่พาย ดร าม่ าว่ากล่ องสุ่ มมีของตล าดนัด ของหมดอ ายุ ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง

นี่เลยแอบผิ ดหวั ง เ ดทต อล 1 ขวดที่ได้มาหม ดอ ายุแล้ว แง

– อันนี้ติเพื่อก่อนะคะ ของทุกอย่ างที่ลูกค้ าได้รับถึงจะเป็นการสุ่ มของก็ต าม

ถ้าร าคาไม่สูงมันก็ยังพอใช้ได้แต่ของส่งมาแล้วหม ดอ ายุใช้ไม่ได้

เ หมือนฝ ากทิ้ งค่ะ ถ้าปรั บปรุ งแ ก้ไขตรงนี้จะเ ยี่ยมมาก จ ากใจผู้บริโ ภค

และเอฟซี ไม่ดร าม่ าเรียกทั วร์นะคะ ศรีกลั วแล้ว ศรีตัวเล็ก รีบจบการรีวิ-ว

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น