“อาต้อย”นน.ลดฮ วบเหลือ50 

ด่วน “อาต้อย เศรษฐา” หยุดให้คีโ-มด่วนต้องให้อาห ารทางส ายย-าง นน.ลดฮ วบเหลือ 50 

ก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใ-จให้กับครอบครัวศิระฉาย-า เมื่อ “อาต้อย เศรษฐา” ต้องหยุดให้คีโ.มด่วน ให้อาห.ารทางสายย าง นน.ลดฮ วบเหลือ50

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นักเเสดงอาวุโ.สอย่ าง “อาต้อย เศรษฐา” หลังเพิ่งให้คีโ-ม ก็ต้องกลับเข้าโ รงพย าบาลอีกครั้ง โดย “อีฟ พุทธิดา”

ก็ได้โwสต์ระบุข้อความว่า “การเ อ็นเ-ตอร์เทนพ่อ เราต้องเตรียมตัวมาให้พร้อม พ่อจะได้กิ นได้เยอะๆ และห ายไวๆ ต้องให้พ่อดูดาราคนโ ปรด โ-จวซิงฉือ

กินเยอะๆ เดี๋ยวก็ห ายนะค้ าพ่อ เเละก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัว ศิระฉาย า ที่นักเเสดงอาวุโ.ส “อาต้อย เศรษฐา”

ได้กลับบ้านแล้ว หลังให้คีโ-ม โดย ลูกสาวแนะ ต้องส ู้เหลือคีโ-มอีก 4 ครั้งซึ่งง านนี้ลูกสาวก็ได้ระบุข้อความว่า “ยิ้มหน่อยยยยย

ได้กลับบ้านมาเจอหลานก็จะหน้าบ านประมาณนี้ฮะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ส ู้ต่อไปเ หลืออีก 4ครั้ง #เศรษฐาศิระฉาย า

เเละล่ าสุด ด่วน “อาต้อย เศรษฐา” ต้องหยุดให้คีโ-มด่วน ให้อาห ารทางสายย-างแทน นน.ลดฮ วบเ หลือ 50 โดยล่ าสุดทางด้ านลูกสาว

อีฟ พุทธิดา ก็ได้อัพเ ดทอาก ารล่ าสุดว่า อาต้อย เศรษฐา ตอนนี้คุณพ่อก็เพิ่งกลับบ้านได้ 2 วัน หลังจ ากที่อยู่โ รงพย าบาลมาช่ วงหนึ่ง

เข้าๆ ออกๆ เนื่องจ ากว่าท านไม่ได้ มีอาก ารคลื่-นไ ส้ค่อนข้ างเยอะ น้ำหนัก ลงเยอะ ก็เลยต้องไปให้อาห.ารทางส-ายย-าง

อยู่ช่ วงหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็กลับมาลองพย าย ามท-านปกติดูค่ะ ว่าจะสาม ารถเพิ่มน้ำหนั กได้ไหม ตอนนี้น้ำหนั กเ หลือ 50 ค่ะ ลดเยอะ

คือช่ วงที่รั กษาคีโ-มอยู่ จะอยู่ที่ประมาณ 57 ตอนนั้นก็ผ อมแล้วนะ เพราะเป็นน้ำหนั กที่ลงมาจากปกติแล้ว
ยังให้คีโ-มรอบใหม่ไ ม่ได้

เพราะน้ำหนั กล ดลงมาก คือหลังจ ากคีโ-มเดือนก่อนโน้น พอมาถึงรอบเดือนนี้ คุณหม อไม่สาม ารถให้ได้ เนื่องจากน้ำหนั กลงมาก

เพราะมีอาก ารคลื่-นไ ส้เยอะ ทำให้ท านไ ม่ได้ ตั้งแต่ช่วงที่ต้นบ.วช (ต้น เติมศักดิ์ – สามีอี๊ฟ) ช่วงนั้นก็คือท.านไม่ได้ แล้วก็ย าวมา

มันก็จะขึ้นๆ ลงๆ เพราะว่าบางวันท านได้ เขาก็พย าย ามทาน แต่มันไม่เพียงพอ” คิดว่าเป็นเอฟเ ฟคจากคีโ-ม แต่พอหยุดให้

ก็ยังเป็นอยู่ คงเป็นเพราะมันส่งผลระยะย-าว “คือแรกเลยเนี่ย มันเป็นเ อฟเ ฟคจากอาก ารแ-พ้ แต่ตอนนี้เนื่องจากว่า พอหยุดให้ย-ามาแล้ว

เป็นเดือน เราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เ กี่ยวสั กทีเดียว เพราะเราหยุดให้ย ามาเดือนครึ่ง อาก ารแ-พ้มันน่าจะลดลงแล้ว

ก็อาจจะเป็นได้จ ากหลายๆ อย่ างพูดง่ายๆ ก็คือเราก็คงต้องยอมรับ ว่าคีโ-มรอบนี้มันหนั กกับเขาจริงๆ ค่ะ มันก็เลยส่งผลย-าว

เรื่องโ-รคม-ะเ-ร็งยังคุ-มได้อยู่ ให้คีโ-มไปแล้ว 2 ครั้ง จากที่ตั้งเป้ าไว้ 6 ครั้ง จริงๆ ในเรื่องของตัวโ-รคม-ะเ-ร็ง ตอนนี้ยังคุ-มได้อยู่

ยังไงได้มีการกระจ ายอะไร เท่าที่หม อพูด แล้วเหมือนกับว่าหลังจ ากที่คีโ-มไปแล้วครั้งใหม่ 2 ครั้ง ที่บอกว่าทำให้ท านอาห ารไ ม่ได้เนี่ย

ก็ไปซีทีตัวโ–รค แต่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่ว่าพอน้ำหนั กล งมากๆ เราไม่สาม ารถที่จะให้การรั กษาคีโ-มครบโ ดสได้

เพราะเราตั้งเป้ าไว้ 6 ครั้ง ตอนนี้ได้ไปแค่ 2 ครั้งค่ะ เพราะคุณหม อก็โ ฟกัสว่า ยังไงก็ให้คุณพ่อเพิ่มน้ำห นักให้ถึงเ กณฑ์ก่อน

เพราะไม่งั้ นการให้คีโ-ม ก็จะทำลายร่ างกายไปด้วย แผนการรั กษาอันดั-บแรก คือเพิ่มน้ำหนั กให้เป็นปกติก่อน “อันดั บแรกคือเพิ่มน้ำหนั กก่อน

ก็คือฟื้-นฟูก่อน ให้พ่อกลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุดก่อน ถึงจะดูแนวท างการรั กษาต่อไปได้ ตอนนี้ก็คือเราไม่ได้โ ฟกัสเรื่องของตัวก้–อนเ-นื้อเลย

เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่น่ากั-งวลเท่าไหร่ กั-งวลกับตัวเขามากกว่า ว่าจะสาม ารถฟื้-นฟูได้แค่ไหนอย่ างไร”
พ่อส ู้มาก แต่มันทานไม่ลงจริงๆ เพราะรู้สึกคลื่.นไส้และเ-หม็นค-าว

คุณพ่อเขาก็ส ู็มากนะคะ แค่มันเหมือนคนเ มารถแล้วบังคั บให้เขากิ นข้ าวอะ คือพูดง่ายๆ แบบนั้น คือมันท านไม่ลงก็คือท านไม่ลง

เราก็พย าย ามปรั บเ ปลี่ยน ลองของใหม่ๆ คือมีใครส่งอะไรมาเราก็พย าย ามนะคะ แต่มันเป็นความรู้สึกของเขา ที่เขาคลื่ นไส้ เ ห ม็ น ค า ว

เราถึงต้องไปฉี–ดอาห าร แต่ทีนี่พอฉี–ดอาห ารเขาก็รำค าญอีก คนมันไม่เคย ก็อยู่ได้สั กช่วงหนึ่ง ก็ไม่โอเค ตอนนี้เลยต้องพย าย าม

ให้เขากลับมาท านปกติดูก่อน แต่ก็ท านเป็นอาห ารเ–หลวค่ะ น้ำหนั กลงเพราะไม่ท า น ไม่ใช่อาก า รของโ-รคม-ะเ–ร็ง

ก็เพราะไม่ท านแค่นั้นเลย เราก็บอกไม่ได้ เพราะว่าพ่อก็อธิบ ายได้แค่วาาเขาคลื่-นไส้ค่ะ ไม่อย ากท าน” รั กษาทางเลือก คว บคู่กับการไปหาห มอโ ร ง พ ย าบ า ล

มีค่ะ เราก็มี คือจริงๆ ปกติคุณพ่อก็ใช้ค วบคู่กันอยู่แล้ว แต่ว่าเที่ยวนี้เข้าใจว่าเ อฟเ ฟคของตัวย—ามันค่ อนข้ างแ-รงจริงๆ

แต่เขาก็ยังพย าย ามอยู่ แล้วมันก็คงเ หนื่อยกับการที่ ย—าก็เยอะ ท านก็ไม่ลงกิ นน้ำจากการกินย–าก็อิ่มแล้ว แล้วก็ต้องมาพย าย ามทานอาห ารอีก มันก็มีหลายๆ ปัจจัย ซึ่งเราก็ต้องพย าย ามปรั บไปทุกๆวัน

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *