ธุรกิ จใหม่โหน่ง

โหน่ง ชะชะช่า สร้ างธุรกิ จใหม่ แค่เริ่มก็รับทรัwย์กระจ าย

สำหรับ ตล กชื่อดังอย่ างโหน่ง ชะชะช่ าหรือชูศักดิ์ เ อี่ยมสุ ข ที่เริ่มเข้าวงก-ารจากที่มีคน ชั ก ช ว นเ ข้าสู่

ค ณ ะ ต ล กมากมายจ นสุดท้าย หม่ำ มกจ๊ก ได้ชวนมาร่วมง านแสดง ของร ายการร ะ เ บิ ดเ ทิ ดเ ทิ ง

ที่มีทั้งหม่ำและเท่งร่วมง านด้วยจึงสร้ างเ สียงหั วเ ร า ะให้กับคนชม จ นเป็นก๊ วนเท่ง โหน่ง หม่ำ

ด้วยความที่ โหน่งมีเอกลั กษณ์เ ฉพาะตัว และว ลีเ ด็ดประจำตัว จึงทำให้มีชื่อเ สียง โด่งดั ง

จ นมาถึงทุกวันนี้ ด้านชีวิ ตส่ วนตัว โหน่งได้ แต่งง านกับภรรย า กัญญณัช และมีลูกด้วยกัน 2 คน

ก่อนหน้านี้ โหน่ง ทำ ธุ ร กิ จ เปิดร้ านบะหมี่เกี๊ยวโหน่ง ที่จ.นครนาย กที่ข ายดีอย่ างมาก

แต่ด้วยสถ านก ารณ์โ-รค ร. ะ ..บ .า. ..ดจึงทำให้ต้องสั่งไม่ให้นั่งกิ น ภายในร้ านเพื่อที่ทำต ามม าตรก า ร

เป็นเ หตุให้ข าดร ายได้ห นั กถึงแม้ต อนนี้จะกลับเปิดข-ายต ามปกติแล้วก็ต าม แต่ลูกค้ า

ก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อน ล่ าสุดทางด้ านตล กดังโหน่ง ชะชะช่ าได้ออกเ ผยถึงธุ ร กิ จใหม่ที่ตนกำลัง

ทำนั่นคือ ซาล าเป่ าชูศั-กดิ์ โดยจะวางข-ายที่รถ ตรงหน้าร้ านบะหมี่โ หน่ง นครนาย กอย่ างไรก็

ต้องขอชื่นชมโหน่ง ที่เป็นคนไม่อ ายทำกิ น และส ู้ชีวิ ตมาตลอ ด

โดยทุกอย่ างที่ทำนั้นจะใส่ใจและลงมื-อทำด้วยตัวเอง

ไ-อจีโหน่ง

ซาล าเปา

โหน่ง ชะชะช่า

โหน่ง ชะชะช่า

โหน่ง ชะชะช่า

โหน่ง ชะชะช่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น