แฟนคนแรก‘หนุ่ม’

แฟนคนแรก ‘หนุ่ม กรรชัย’

เรียกได้ว่าเป็นนักแสดง พิ ธีกร ผู้ประก าศข่ าวมากความสาม ารถของวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งสำหรับ‘หนุ่ม กรรชัย กำเ นิดพล อย’

ที่ฝ ากผลง านมากมายให้แฟนๆได้ติดต ามมาจ นถึง ปัจจุบัน พร้อมทั้งยังมีครอบครัวแ สนน่ารักและอบอุ่นเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว

และก่อนหน้านี้ เรียกว่าโ ดนจัดชุดใหญ่จริงๆ เมื่อทางร ายการได้เ ชิญ คุณตุ้ม อดี ตแฟนคนแรกในชีวิ ตของ
หนุ่ม กรรชัย

มาร่ วมร ายการด้วย โดย หนุ่ม กรรชัย เ ผยว่ารู้จักกันตั้งแต่อ ายุ 15 เป็นความรักแบบ ปั๊บปี้เลิฟ ฝ่ ายหญิงอยู่ต้นซอย ตนอยู่ท้ ายซอย

ชอบเพราะเขาน่ารัก และสวยสวยที่สุดในซอย ด้ านคุณตุ้ม ยอมรับว่าฝ่ ายชายเป็นคนหล่ อมาก แถมสมั ยก่อนเป็นคนข ี้อ าย ไม่ได้เ จ้าช ู้

และไม่ได้เริ่มจีบ แต่เดินผ่านมาแล้วมาถามว่า “ชื่ออะไรอะ” จ ากนั้น ก็คุยกัน ตกลงเป็นแฟนกัน ส่วนสาเ หตุที่เ ลิกกัน หนุ่ม กรรชัย

เอ่ยป ากขอโ ทษตุ้มย-กใหญ่ พร้อมย-กมือไ หว้หลายครั้งเลยทีเดียว ยอมรับว่าเป็นเพราะตนเองเป็นคนไม่ดี
ต้องขอโ ทษตุ้มด้วย

ไม่เ กี่ยวกับคบซ้ อน หรือมีคนอื่น เ หตุก ารณ์นั้นจำได้คาต าและอยู่ในจิ ตใ ต้สำนึ กของตัวเองเสมอ วันนั้นฝ่ ายหญิงตกลงว่าจะถั กผ้าเ ช็ดหน้าให้เรา

โดยปั กชื่อเรา ไว้ในผ้าเ ช็ดหน้า เราก็นัดกันที่ตี-นสะพานร าชวั ตร เราก็ไปนั่งคอยที่ป้ ายรถเมล์ ตุ้มก็ข้ามสะพานเดินมาหาเรา

แต่ทันใดนั้นตุ้มห กล้ มเป็นท่ากบ หน้าคะมำไปเลย ผ้าเ ช็ดหน้าก็กำอยู่ในมื อ และเรากำลังเดินไปหาเขา พอเห็นเขาล้ ม เราก็เลยเดินส วนเขาไปเลย

เราก็เดินกลับบ้านเลย คำเดียวคืออ าย หลังจ ากนั้นเราสองคนก็แ ยกย้ ายเลย พูดได้คำเดียวว่าตอนนั้นใจเ-หี้ยม
มากเลย (หัวเราะ)

ด้ าน ตุ้มบอกว่า เขาก้ มลงมาดูแล้วหัวเราะก่อนเดินไป จ ากนั้นไม่ติดต่อกันอีกเลย ตุ้มก็อ ายไม่เจอเขาเหมือนกัน นี่เป็นสาเ หตุที่ไม่ยอม

มาออกร ายการเพราะอ าย แต่ตอนนี้โตแล้วไ ม่เป็นไรแล้ว ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ถึงกับบอก พูดง่ายๆ ตอนนั้นใจแ-ย่มาก ง านนี้เรียกว่าเป็นการปล ดล็ อก 37 ปี

ได้ขอโ ทษกันแล้ว สำหรับ กรรชัย กำเนิ ดพล อย หรือ ภูดิธ กำเ นิดพล อย ชื่อเล่น หนุ่ม เ กิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาค ม พ.ศ. 2512

ที่กรุงเ ทพมหานคร แต่ไปโตที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจ วบคีรีขั นธ์ และจังหวัดระนอง ต ามลำดั บ เป็นบุตร
ของนายประกอบ

กำเนิ ดพล อย กับ นางฉวีวรรณ กำเนิ ดพล อย แต่ภายหลังนายประกอบ ได้หย่ ากับนางฉวีวรรณ จึงได้รับการดูแ ลจากนางวิมลรัตน์

ซึ่งเป็นภรรย าใหม่ของพ่อ มีพี่ต่ างม ารดา 3 คน เขาสำเร็จการศึ กษาจ ากโ รงเรียนเ ซนต์จอห์น, โ รงเรียนกรุงเ ทพการบั ญชีวิทย าลัย

และระดั บปริญญ าตรี สาขาวิชาวิทยุกระจ ายเ สียงและวิทยุโทรทัศน์ จ ากคณะสื่ อส ารม วลชน มหาวิทย าลัยรามคำแหง เขาเป็นนักแสดง

พิ ธีกร นอกจ ากนั้นยังมีผลง านเพลง เป็น แ ขกรับเชิญให้กับอั ลบั้ม ‘บีมายเกสต์ 2’ และได้นำทีมจังหวัดระนอง คว้ าแ ชมป์ของร ายการ “ย กสย าม”

ได้สำเร็จเป็นปีแรก หนุ่มมักมีข่ าวคร าวเรื่องความเ จ้าช ู้ ในเดือนตุล าค ม พ.ศ. 2550 มีข่ าวคร าวดังกร ณีพิพาทนักแสดงสาว 2 คนคือ กฤตธีร า อินพรวิจิตร และเมย์ เ ฟื่องอารมย์

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *