พิมรี่พ าย

ลุ้ นเป็นของคุณ

สาวร้ องลั่น กล่ องสุ มพิมรี่พายรัก1 1หมื่-น ได้กุญแ จรถ

    เรียกได้ว่าหลายๆคนคงรู้จักและคุ้ นเคยกันเป็นอย่ างดี แม่ค้ าออนไ ลน์คนดั งสำหรับ

พิมรี่พาย ที่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะขยั บตัวทำอะไรเธอก็ปั งสุดๆ แ ถมมีลูกค้ าเยอะมากๆ

ทั่ วทั้งประเ ทศที่ช่ วยอุดหนุ นเธอเลยก็ว่าได้

ต่อมาพิมรี่พาย ได้สร้ างปร ากฎก ารณ์กล่ องสุ่-มขึ้นมาอีกครั้งโดยในครั้งนี้เธอได้ตั้งร าคาไว้ที่

1 หมื่ นบ ซึ่งในร าคานี้สาม ารถทำลายสถิ-ติการซื้ อข-ายในรอบที่แล้วได้ด้วยยอ-ดการสั่ ง

จ องภายใน 5 นาที ทำร ายได้ไปกว่า 1ร้ อยล้ านบ ซึ่งกล่ องสุ่ มในครั้งนี้ไม่ได้ระบุชนิ ดของ

สิ นค้ าเอาไว้ ผู้ซื้ อต้องลุ้ นเองหลังจ ากที่ได้รับของ นอกจากนี้เธอยังได้สั่ งห้ ามพนั กง าน

ไม่ให้ซื้ อกล่ องสุ่ มนี้อีกด้วย ถ้าหากฝ่ าฝื นจะทำการประเ มินให้ออกทันที

เพราะกล่ องสุ่ มในสิ ทธิ์เ-ฉพาะลูกค้ าเท่านั้น

 

ล่ าสุดมีผู้ใช้เ ฟสบุ คร ายหนึ่งได้ออกมาโ พสต์คลิ ปเปิดกล่ องสุ่-มง านนี้ คุ้-มมากๆ

แ ถมกล่ องเล็กสุดท้ ายได้เป็นกุ ญแจรถ อีกด้วย โดยเธอบอกว่าเป็นกุ ญแจรถย-นต์นั่นเอง

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ฐิติมา ขาวพั นธุ์ ด้วยน่ะค่ะ

รถย-นต์

 

 

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *