หั ดทำดีกับคนอื่นเอาไว้

หั ดทำดีกับคนอื่นเอาไว้ เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโ ลกใบนี้

ชีวิ ตคนเราเป็นเหมือนเ หรียญ 2 ด้ านเสมอ มีขาวมีดำ มีสูงมีต่ำมี อ้วนมีผ อมมีดีมีเ ลวมีร วยมีจ น ร วยแต่ไ ร้ญ าติ เรื่องจริงทั้งหม ด ไม่ได้แต่งเติม

โ พสต์นี้เป็นเรื่องจริงทั้งหม ด ไม่แต่งเติม หลายปีก่อนช่ วงปลายปี หม อไปดูเ คสคุณลุง 70 ปี เป็นอั-มพ-าตมา 1 วัน นอนติ ดเ ตียง ยังรู้ตัวดี แต่พูดพอได้

ขยั บแขนขาซี-กหนึงไ ม่ได้ คุณลุงนอนอยู่ห้อง เวอร์รี่วี-ไอ-พี ที่สุด ของ รพ. มีผู้ดูแลหนึ่งคนดูแลอยู่ ดูนามสกุ ลของคุณลุง มันอันเดียวกันกับชื่อตึ ก

พ ย า บาลเดินเข้ามาบอก “หม อคะ ท่านเป็นผู้บริจ าคสร้ างตึ กนี้ค่ะ วี-ไอ-พี หน่อยนะคะ” อืม ตอนนั้นหม อก็ รั ก ษ า เ ศรษฐีมาบ้างนะ แต่ไม่เคย รั ก ษ า

มหาเ ศรษฐี ก็กลั วๆหน่อย หม อก็เดินไปดูเ คสแบบเ กร็งๆ แต่พอดูไป ชวนคุยกันไป จ นสนิทในระดั-บนึง ก็เริ่มคุยเล่นกันได้ คุยเล่นเหมือนต ากะหลาน

แ กก็ไ ม่ถือตัว น่ารักเป็นกันเอง (ใครที่เป็นคนไ ข้หม อก็จะเข้าใจว่าสไ ตล์หม อว่าเป็นยังไง )
หม อมาเ ยี่ยม 3 วันติ ด สังเ กตว่าไม่มีญ าติมาเ ยี่ยมเลย

มีแต่คนดูแล คอยพลิ กตัวไม่ให้เ กิดแ ผลกดทั-บ คอยเ ช็ดข ี้เ ช็ดเ ยี่ยวให้คุณลุง คอยพยุ-งคุณลุงให้นั่ง คอยเกาให้เวลาคันเพราะแ กเกาเองไ ม่ได้ ฯลฯ

หม อก็เลยถามคุณลุงตรงๆ “คุณลุงครับ คุณลุงมีลูกหลานมั้ย ทำไมไม่มีใครมาเ ยี่ยมเลย” หม อ ขมว ดคิ้วถาม “ลุงมีลู-กอยู่ 3 คน ทุกคนทำธุรกิ จกันหมดเลย

ไ ม่มีเวล ามาเ ยี่ยม” คุณลุงพูดหน้านิ่งๆ หม อหันไปมองผู้ดูแลผู้เ ปรียบเสมือนญ าติของคุณลุงตอนนี้ ยิ้มให้เค้า เค้ายิ้มแ ห้งๆกลับมา

“ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะ ลุงจะขอย้อนเวลากลับไป ไม่บ้ าทำง าน ไม่ต้องร วยเป็นร้ อยๆล้ าน ไม่เอาเ ปรียบพี่น้อง ไม่เก็บร วบเอาสมบั-ติที่ร่วมทำกันมา

เก็บเอาไว้ตนเดียวเพื่อเก็บไว้ให้ลูกๆของลุง ลุงจะไม่คิดโ-ลภ ลุงจะเอาเฉพาะส่วนของตน ทำอะไรแบบตรงไปตรงมา แล้วเอาเวลาไปดูแล

สุ ข ภ า พ ไปอยู่กับลูกหล าน ไปทำสิ่งที่อ ย า กทำ ใช้ชีวิ ตให้มีความสุ ข มีน้ำใจมีวาจาเป็นเมตต าเป็นมิ ตร เห็นอกเขาอกเรา มีเมตต ากับทุกๆคน“

หม อเ งียบ ไปหลายวินาที นึกท บท วนหลายๆอย่ าง คืนนั้นหม อเอาคำพูดคุณลุงไปคิด คิด แล้วก็คิดอีก ว่าจริงๆแล้วชีวิ ตหม อต้องการอะไรกันแน่

ก่อนหน้านี้หม อก็อ ย า กมีเงิ นสั กร้ อยล้ านก่อนอ ายุ 40 และทำได้แน่นอน ถ้าหม อใช้ศั กยภ าพสม องไปทำธุรกิ จจริงจังโดยไม่ได้เป็นหม อ รั ก ษ า

คนแต่ถ้ามีร้ อยล้ านแล้วไงต่อ ถ้าสุดท้ ายแล้วเป็นอัมพ าตเป็นม ะ เ ร็ ง คุ้ มมั้ยหว่ า คำพูดของคุณลุงลอยขึ้นมาทุกครั้งที่หม อไปเ ยี่ยมแ กร าวๆ 2 สั-ปดาห์

แ กก็ออกจ ากโ รงพ ย าบาล หม อเล่าเรื่องคุณลุงท่านนี้ให้คนไ ข้กับญ าติฟังและคนอื่นๆฟัง ไม่ต่ำกว่า 5ร้ อยรอบ โดยเฉพาะคนที่บ้-าง าน

บ้ าเ งิน คนที่ใช้ชีวิ ตสุดโ ต่ง โดยไม่รักสุ ข ภ า พ คนที่จ้ องแต่จะเอาเ ปรียบคนอื่น คนที่ไม่เห็นใจคนข าดเมตต าธ รรมในใจ ทุกวันนี้หม อ รั ก ษ า

เ ศรษฐีมห าเ ศรษฐี หรืออภิมห าเ ศรษฐีเป็นเรื่องปกติ แต่สั จจะธ รรมข้อนี้ ก็เหมือนเดิม ตั้งแต่บั ดนั้นเป็นต้นมา เวลามีคนถามหม อว่า

“อ ย า กได้อะไร” หรือ “เ ป้าหม ายในชีวิ ตหม อคืออะไร “ หม อก็ตอบไปอย่ างมั่นใจว่า … “ครอบครัว เวลา ความจริงใจ และความสุ ข”

จะมีใครรักเราเท่าญ าติและครอบครัว จะมีใครเ ช็ดข ี้เ ช็ดเ ยี่ยวตอนเราเป็นอั มพ าต ตอนเราไม่มี ป ร ะ โ ย ช น์ ตอนเราไม่มีค่ าอะไร

บางทีอาจไม่ใช่ส ายเ ลือดเดียวกันแต่เพราะเ งิน และไ ม่จริงใจ จะรักและหวั งดีต่อกันจ นเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆก็คง ย า ก

จะมีทรั พย์สิ นใดหาย า กที่สุดเท่ากับเวลา ที่หมดไปทุกวัน แ ก่ตัวกันไปทุกวันมีเ งินร้ อยร้ อยล้ าน ก็ซื้ อเวลากลับมาไ ม่ได้

หม อไม่มีอะไรให้ นอกจากความจริงใจในการรั ก ษ าเหมือนญ าติความรู้และฝ ีมือที่พ ย า ย า มพั ฒนาให้เก่งขึ้นทุกๆวัน ความสนุ กสน านร่าเริง

ที่ทำให้คนไข้และญ าติๆยิ้มหัวเราะได้ มีสิ่งดีๆให้รีบทำกันนะ เพราะเวลาสำหรับทำดีให้กับคนรอบข้ างและคนใกล้ตัวมันมีค่ า

และเ หลือเวลาอีกไม่มาก ในย า มที่ต้องเ จ็ บป่ วย สำคัญอย่ าลืม ออกกำลังก าย เพื่อให้ได้สุ ข ภ า พ ที่ดี

สุ ข ภ า พที่ดีก็ทำให้เรามีเวลาต่อส ู้กับโ ร คภั ยร่ างกายแข็งแ รงดี ก็จะทำให้เราทำมาหากินได้และไ ม่เป็นภ าระกับใคร

ที่สำคัญ ได้เพื่อน ได้พี่ได้น้องได้ญ าติ ได้ความจริงใจได้เ สียงหัวเราะ ชีวิ ตมีความสุ ขเ ชื่อเถอะ เลือกเอามีเ งิน-ไ ม่มีเวลา-ไ ม่มีสุ ข ภ า พ-มีญ าติ กับ มี สุ ข ภ า พ-เวลา-ญ าติ-เ งิน

ชีวิ ตคนถูกกำหน ดไว้แล้วว่า:จะได้ “ครอบครอง” หรือสู ญเ สียสิ่งใด เมื่อใดมากน้อยเท่าใด สิ่งที่เขาให้ ถึงแม้จะล่ าช้า

มากน้อยเท่าใด ก็มีความดีมาก ส่วนสิ่งที่เขาไม่ได้แ ย่งชิ งมา ถึงแม้จะได้มาไว้ก็ไม่ทำให้เ กิดความสุ ขความเจริญใดๆ เลยแบบไหน จะมีความสุ ขในบั้ นปลายชีวิ ต

ขอบคุณข้อมูลาก:AspolLuengvarintra

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น