พ ระคาถ าศั กดิ์สิ ทธิ์

สว ด คาถ ามหาจักรพรรดิ 9 จบ บ ารมีแ ผ่ไปทั่ว 3 โลก

คาถ าจักรพรรดิ หรือ พ ระค าถามหาจักรพรรดิ ของ หล วงปู่ดู่วัดสะแก เป็นพ ระคาถ าที่ศั กดิ์สิ ทธิ์มาก  เ ชื่อว่าถ้าใครได้สว ดบทสว ดม นต์

คาถ ามหาจักรพรรดิ จะช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ ายให้กลายเป็นดี ช่วยเพิ่มบุญบ ารมีให้แ ก่ผู้สว ด
พ ระคาถ ามหาจักรพรรดิ คาถ ามหาจักรพรรดิ

เป็นพ ระคาถ าที่ศั กดิ์สิ ทธิ์มาก ทั้งยังเป็นการปรั บภ-พภูมิให้กับผู้ที่ล่ วงลับและเ จ้าก รรมนายเ วรอีกด้วย คาถ ามหาจักรพรรดิ พ ระคาถ าบทนี้

หล วงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธย า ให้แ ก่ลูกศิ ษย์ทุกคน ซึ่งพ ระคาถ านี้เป็นพ ระคาถ าหลักที่หล วงปู่ดู่ใช้ในการร วมบ ารมีแ ผ่เมตต า

ช่วยเ หลือภ พภูมิทั้งหลายทั่ วสามแ ดนโลกธ าตุ และใช้ในการอธิ ษฐานจิ ตปลุ กเ สกพ ระเ ครื่องทุกชนิด

โดย หล วงปู่ดู่ ได้ถ่ายทอ ดความรู้ทั้งหลาย รวมทั้ง พ ระคาถ ามหาจักรพรรดิ นี้ ไว้ให้แ ก่ลูก ศิ ษย์ผู้เป็นหน่ อโพธิ์แ ก้วต้นใหม่

ที่จะทำหน้าที่สร้ างความร่ม เย็นเป็นสุ ขให้แ ก่ลูกศิ ษย์ในรุ่นหลังต่อไปก็คือ พ ระอาจ ารย์วรงคต วิริยธโร หรือ หล วงต าม้า แห่งวัดถ้ำเ มืองนะ นั่นเอง

การจะ ปรั บภพภูมิ ได้ต้องอาศัยกำลังบุญที่เราได้สร้ างบุญมา ได้ทำการอธิษฐ านและเ ชื่อมบุญให้แ ก่เ จ้าก รรมนายเ วรไปให้ต ามเ งื่อนไข 3 ประการคือ

1. มีความสม่ำเสมอมากพอ และนานพอแล้วจึง ส วดคาถ าพ ระจักรพรรดิ พ ระจักรพรรดินั้นเป็นพ ระปางหนึ่งของพ ระพุทธเ จ้า

ที่ครั้งหนึ่งพ ระอ งค์ทร งเนรมิ ตพ ระรูปของพ ระอ งค์เองเป็น พ ระจักรพรรดิที่ใหญ่กว่ากษั ตริย์ทั้งป วงเพื่อปร าบม าร

หากเป็นในยุ คปัจจุบันก็คือพ ระพุ ทธรูปปางทร งเ ครื่องที่รู้จักกันดีก็คือ พ ระประธ านที่หน้าวัดพ ระเมรุ จ.อยุธย า

2. หากต้องการเ ชื่อมบุญเพื่อการปรั บภ พปรั บภูมิส่งวิญญ าณแ ก้ภ พภูมิในบริเ วณนั้น ก็ให้กำหน ดจิ ตแล้ว สว ดบทคาถ าพ ระจักรพรรดิ

แล้วน้อมแ ผ่ออกไปจะเป็นการส่งวิญญ าณภพภูมิแถวนั้น โดยวิช านี้เราสาม ารถจะทำได้ แม้เราจะยังไม่มีต าทิ พย์ดังเช่นพ ระอริยส งฆ์

ไม่อาจเห็นรูปก ายของ เหล่ าโอปปาติกะที่อยู่ต่ างภ พภูมิก็ต าม ขอเพียงแค่จิ ตเรามีความใส

สะอ าดมากพอและน้อมจิ ตนั้นไปด้วยความเป็นบุญเมตต า และหวั งดีต่อเ จ้าก รรมนายเ วรทั้งหลาย

3. การแ ผ่บุญคร อบบุ ญนี้ สาม ารถใช้กับคนที่เรามีความปรารถนาหวังดีได้ด้วย หรือแม้กระทั่ งกับศั ตรู ที่เราจะเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนกลับ

กลายมาเป็นมิ ตรก็ได้เช่นกัน ขอให้นึกถึงความดีของพ ระพุ ทธเ จ้าไว้เป็นการทำใจให้ทร งอยู่ในคุณงาม ความดี มีพร หมวิห าร 4

คือ เมตต า กรุณา มุติทา อุเ บกขา เป็นที่พึ่งการไม่ถือโ กรธผู้ใดมีแต่ความหวังดีเป็นการทำใจให้สว่ างเมื่อใจเราสว่างฉันใดย่ อมกลบความมื ดได้

วิธีการสว ดมหาจักรพรรดิเพื่อปรั บภ พภูมิ สว ดคาถ ามหาจักรพรรดิ ต ามกำลังของผู้ที่เ กิดในแต่ละวันดังนี้

คือ อาทิตย์ 6, จันทร์ 15,อังคาร 8, พุธ 17, พฤหัส 19, ศุกร์ 21, และเสาร์ 10 ให้ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนสว ดทุกครั้ง

นะโม ตั สสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุ-ทธัสสะ 3 จบ
คาถ ามหาจักรพรรดิ

นะโมพุ ทธายะ พระพุ ทธะ ไตรรัตนะญ าณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง อะหัง

วันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธ าตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ ขอสิ่งที่ข้ าพเ จ้าอธิ ษฐ าน จงศั กดิ์สิ ทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉั บพลั นทันใจทุกประการ

อิมัง สั จจะวานัง อธิ ษฐามิ พุทธัง อธิ ษฐามิ ธัมมัง อธิ ษฐ ามิ สังฆัง อธิ ษฐามิ หลังจากนั้นก็ให้เชิญพ ระเข้าตัว แ ผ่บุญปรั บภพภูมิ ส่งวิญญ าณด้วย บทสว ดว่า

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตต า ปัจเจกานัญ จะยังพลั ง อรหันต านัญ จะ เตเชนะรักขัง พั นธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)

แล้วกล่ าวว่า พุทธัง อธิ ษฐามิ ธัมมัง อธิ ษฐามิ สังฆัง อธิ ษฐามิ ให้อธิ ษฐ านจิ ตแผ่เมตต าออกไปให้กับด วงจิ ตวิญญ าณ เ จ้าก รรมนายเ วรทั้งหลาย

หล วงปู่ดู่

หล วงปู่ดู่

หล วงปู่ดู่

หล วงปู่ดู่

หล วงปู่ดู่

หล วงปู่ดู่

ภาพจาก : โ ซเ ชียลมีเดีย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *