5 ร าศีร วยปี 65

“5 อันดั บ” ร าศีโ ชคดีเดือนธันวาค มนี้ ใครเข้าข่ ายบ้ างเ ช็กเลย

เดือนธันวาค มเป็น เดือนสุดท้ ายของปี 2564 ล่ าสุด”หม อช้าง ทศพร ศรีตุล า”  หม อดูชื่อดั งได้ทำน าย 5 อันดั บ

ร าศีด วงดีประจำเดือนธันวาค ม 2564 โดยหม อช้างว่า “5 อันดั บร าศีด วงดีเดือนธันวาค ม” สำหรับ 5 ร าศีที่โ ชคดีสูงสุ ดคือร าศีเมถุน รองลงมา

คือร าศีตุลย์ ร าศีพิจิก ร าศีสิงห์ และร าศีเมษ

1. ร าศีเมถุน ผู้ที่เ กิดวันที่ ๑๖ มิ.ย.- ๑๕ ก.ค.

ส่วนโ ชคดีด้ านใดนั้นลุ้ นกันเอง ด วงการง าน : การง านปังปุริเ ย่ สดใสมีพลั ง กล้ าคิดกล้ าทำและมีโ ชคช่ วยง านมั่นคง

ได้ย ศได้ตำแ หน่ง ชนะการแ ข่งขั นได้ง านใหม่ที่ถูกใจ ควรขย ายความรู้จักการติ ดต่อสร้ างโอก าส จะมีชื่ อเ สียง

มีอิ ทธิพล การทำตัวโ ดดเด่น ร่ าเริงจะเสริมโ ฉลก ก้าวหน้าแต่ต้องรับผิ ดชอบทำง านให้ดี ควรอ่อนน้อมมีน้ำใจ เพราะอาจเป็นที่อิ จฉ าได้ง่าย

ด วงการเ งิน : การเ งินด าวรุ่ งพุ่ งแ รง ได้เป็นกอบเป็นกำ มีจังหวะร วย ช่ องทางการเ งินขย ายตัว เ งินคล่ องมาก

ได้เ งินที่รอ เ งินพิเ ศษ เป็นโอก าสบริห ารเ งินและกระแ สเ งินให้มั่นคง มีเ ครดิต ค วรระวังความใจกว้ างมากเกินไป

สภ าวะต่ างๆ จะร วดเร็วควรมีวิธีค วบคุม ด วงความรัก : คนโสดมีความรักเข้ามาให้เลือก อยู่ที่การเลือก อาจต้องตั ดสินใจให้ไว

ถ้าช่ างเลือกรอรักเ พอร์เ ฟกต์ ๑๐๐% อาจต้องรอต่อไป คนมีคู่ถ้าเ กิดบรรย ากาศจุ กจิ ก ชอบเปรียบเ ทียบคู่เรากับบ้านอื่น

อาจเพราะเ กิดความค าดหวั งสูงอย ากได้ความสมบูรณ์ การพูดคุยให้เข้าใจขอบเ ขตของแต่ละฝ่ ายจะช่ วยได้

ด วงสุ ขภาพ : แข็งแ รง ใจส ู้แต่ถ้าใช้ร่ างกายเกินลิมิต อาจทำให้ป วดเ มื่อยกระดู ก แขนขา ลองทำอะไรช้าลง

ข้อควรระวั ง : การตั้งความหวั งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้มากเกินไปจะก่ อให้เ กิดความผิ ดหวั งอย่ างรุ นแ รง ระวั งเ กิดอุบั ติเ หตุเ สียเ ลือดเ สียเ นื้อเ จ็บตัวหนั ก

เ คล็ดลั บเสริมด วง : เสริมด วงชะต าให้ปลอ ดภั ยจากอุบั ติเ หตุและแ คล้วคล าดเรื่องร้ าย ควรทำบุญช่ วยเหลือผู้ป่-วยโ รคหั วใจและหลอ ดเลืoด

2.ร าศีตุลย์ 16 ต.ค. – 15 พ.ย.


ด วงชะต าปี พ.ศ. 2565 ร าศีตุลย์ หรือผู้ที่เ กิดระหว่างวันที่ 16 ตุล าค ม – 15 พฤศจิกายน

ปี 2565 เริ่มต้นปีด้วยดี ก็จะมีชั ยชนะไปกว่าครึ่งแล้ว ด้วยการแ ก้ไขปัญห า ความขั ดแ ย้งด้วยความรัก รักอย่ างจริงจัง

จริงใจ ซึ่งพลั งแห่งรักของด าวศุ กร์ ด าวประจำตัวของช าวร าศีตุลย์ ก็จะส่งเ สริมให้ผ่านพ้ นอุ-ปส-รรคไปได้อย่ างสุ ขกาย สบ ายใจ

เ งิน ง าน ความรัก ที่เคียงคู่ไปด้วยกัน ที่อาจได้ทั้งจากง านเขียนนิย ายรัก โรแมนติก การเดินทาง ท่ องเ ที่ยว หรือการศึ กษา

สัมมนาระยะสั้ น ก็จะมีโอกาสได้กำไ ร เจริญรุ่งเ รือง มีชื่อเ สียง และอาจทำให้ได้พบรัก เจอคนที่คิดว่าใช่

แต่ก็ควรระวัง ว่าหากเป็นรักซ้ อน ก็มีเ กณฑ์สูงว่ารักระหว่างทางครั้งนี้ อาจทำให้วิว าทจ นแ ตกหั กได้ แต่หากเป็นคนโสด

เดือนนี้ก็ควรหลี กเ ลี่ยงที่จะนำพาเขา/เธอ ไปพบครอบครัว เพราะท่านอาจไม่ปลื้ ม หากเป็นธุรกิ จส่วนตัว หรืออาชี-พอิสระ

รวมถึงจะซื้ อ ข-ายที่ดิ น สิ่งปลูกสร้ าง หรือ พนักง าน ลูกจ้ างที่ได้รับผิ ดชอบง านสำคัญๆ ก็อาจต้องใช้ความพย าย ามมากขึ้น

ตร วจสอบเอกส าร สัญญ าให้ละเอียด แต่ก็ควรระวั งการเ จรจา ต่อร อง ที่อาจทำให้ได้รับล าภ ผลกำไ รน้อยกว่าที่คิด เรื่องความรัก

จ นถึงเดือนมีนาค ม ให้ความสำคัญเขา/เธอ ให้มากพอๆ กับเรื่องครอบครัวของตนเอง หลีกเ ลี่ยงที่จะให้เขา/เธอ อยู่อย่ างโ ดดเ ดี่ยว เพราะอาจทำให้มีคนอื่นมาแทนที่ได้

3.ร าศีพิจิก ผู้ที่เ กิดวันที่ ๑๖ พ.ย.- ๑๕ ธ.ค.


ด วงการง าน : ง านสร้ างเ งิน อาจมีง านเยอะจ นต้องจัดระเบียบง านใหม่ เ คลียร์ไปทีละชิ้ นจะสำเร็จดี ต้องพย าย ามมากขึ้น

มีคนมาช่ วยให้งานผ่านฉลุ ย เป็นช่ วงเริ่มธุรกิ จ หน่ วยงานเล็กๆ ที่เริ่มสร้ างเ งิน ผลประโ ยชน์ มีการเรียนรู้เพิ่ม สะส มประส บการณ์ที่มีค่ า

ด วงการเ งิน : การเ งินดี ดีขึ้นอย่ างไม่รู้สาเ หตุ อาจเ กิดแ รงบันด าลใจลึ กลั บที่ช ี้ช่ องร วย แต่ไม่ควรพึ่งแต่โ ชค จงพย าย ามลงมื อเองอย่ างเต็มกำลัง

ขยัน จึงจะเ กิดผลลั พธ์ที่ดีเต็มที่ คุณมีศั กยภาพสูง หาเ งินเก่ง พูดจาเป็นเ งินเป็นท อง เป็นตัวกล างดี มีเงิ นไม่ข าด แต่ก็ใช้เ งินเก่งด้วย

ดวงความรัก : คนโสด ถ้าอย ากมีรักต้องออกจากค อมฟ อร์ทโ ซนมาหารัก พบคนยึ ดมั่นความคิดตนเอง มีฐ านะหรือง านมั่นคง

รักจะคิดถึงเรื่องความขยันทำมาหากิ น ฐ านะมีรถมีบ้ านประกอบด้วย และถ้าได้รักใครแล้วจะติดต ามไม่ห่ าง

คนมีคู่ คนรักจริงจังสร้ างฐ านะ รักบ้าน รักคู่ ห่ วงห วง ไม่เ จ้าช ู้ ยึ ดมั่นความคิดตนเอง เมื่อเข้าใจกัน ยื ดหยุ่ นพอเหมาะความสัมพั นธ์จะร าบรื่น

ด วงสุ ขภาพ : แข็งแ รง เบิกบาน ข้อควรระวัง : ชะต าชีวิ ตสาม ารถพลิ กผั นจากดีเป็นร้ ายหรือจากร้ ายกลายเป็นดี เรื่องที่คิดว่าจะได้แน่ ๆ อาจจะผิ ดค าดพลิ กกลับเป็นไ ม่สมหวัง

เ คล็ดลั บเสริมด วง : เสริมดวงชะต าให้พ ลิกร้ ายกลายเป็นดีและมีโ ชคในการลงทุ-น ควรร่วมทำบุญปรั บปรุ งซ่ อมแ ซมโ บสถ์ กุ ฏิพ ระ โ รงเรียน

4.ร าศีสิงห์ ผู้ที่เ กิดวันที่ ๑๖ ส.ค.- ๑๖ ก.ย.


ด วงการง าน : การง านดี ทำง านมีประสิ ทธิภาพ แข็งแ กร่ง อาจเจอง านหนั กตร ากต รำ มีเดินทาง ง านเ สี่ยง ท้ าท าย ง านลุยที่ไ ม่มีใครทำไ ด้  แต่คุณจะทำได้สำเร็จ

จะทำง านด้วยความแ รง เร็ว เ ฉียบข าด ที่ควรระวั ง คือ การใ ช้อารมณ์ทำให้ติ ดขั ด ปัญห าเล็กกลายเป็นปัญห าใหญ่ ควรค วบคุมให้ดี มักชนะในการแ ข่งขัน อาจมีการโ ยกย้ าย เปลี่ยนง าน

ด วงการเ งิน : การเ งินมีไม่ข าด อาจมีช้าบ้าง แต่มาเรื่อยๆ ไม่ขั ดส นไม่ลำบ าก มักมีคนช่วยเ หลือลั บๆ อุ ปถัมภ์ ถ้าเอ่ยปากจะได้มากขึ้น หาเ งินได้ง่ายแต่ก็ขึ้นกับอารมณ์

ขยันมากได้มาก ควรจัดการการเ งินเอง เพราะอาจเจอคนไม่ซื่ อสั ตย์ ดวงความรัก : คนโสด พบเ นื้อคู่ รักก้าวหน้า โสดได้แฟน มีแฟนได้หมั้นได้แต่งง าน

มีลูก อกหั กจะมีใหม่ มีโอกาสพบรักในสังค มที่สาธ ารณะ คนมีคู่ จะได้ลูก คนรักใจกว้ างชอบเข้าสังค ม ความสัมพั นธ์พัฒนาดีขึ้น

ใจดีให้สิ่งดีในโอก าสพิเ ศษ ไม่ควรพูดหรือบ่ นเรื่องเดิมซ้ำๆ ความสุ ขจะดร็ อป ด วงสุ ขภาพ : แข็งแ รง การดูแลจัดสมดุ ลของร่ างกาย จิ ตใจ จิ ตวิญญ าณ

ทั้งสามสิ่งนี้ จะช่วยให้สุ ขภาพรวมดี แ ก้ปัญห าเ รื้อรั ง เดินทางระวั งอุบั ติเ หตุ อาจมีป วดแขน ขา มือ ข้อควรระวั ง:อาจเ กิดการเปลี่ยนแปล งที่ค าดก ารณ์เอาไว้ล่ วงหน้า

แล้วว่าจะต้องพบเจอ โดยเฉพาะการง านที่อาจจะต้องว่างง านระยะหนึ่ง เคล็ดลั บเสริมด วง : เสริมด วงชะต า

ให้การง านประส บผลสำเร็จต ามที่หวั งเอาไว้ ควรทำบุญกับวั ด โ รงเรียน โ รงพย าบาล ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

5.ร าศีเมษ ผู้ที่เ กิดวันที่ ๑๓ เม.ย.- ๑๔ พ.ค.


ด วงการง าน : ทีมง านมีความร่วมมือกันดี ปัญห าค-ลี่คลาย มีคนมาช่วยแ ก้ไข ได้กลับไปทำง านเก่า ที่เก่า ตำแ หน่งเดิม

ถูกช วนให้ไปทำง านด้วยกัน ไม่ควรรื้ อฟื้ นยึ ดติดปัญห าเก่าๆ อาจมีเรื่องเก่าๆ กลับมา การนำความรู้เก่ามาใช้ง านอีก ผู้ใหญ่ช่วยเ หลือ

ด วงการเ งิน : แม้มีเ งินไหลเข้าแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ยอ ดดังที่หวัง อย่ างไรก็ต าม ควรเตรียมพร้อม+มีเงิ นสำรองอยู่ดี เพราะอาจมีร ายจ่ ายไม่ค าดคิด

หรือร ายได้สะดุ ดเข้าช้ากว่าที่ตั้งเ ป้าไว้ ลองหาผู้ช่วยเ หลือ อาจได้เ งินจากแ หล่งที่ไม่ค าดหม าย อย่ าเพิ่งจ่ ายสิ่งที่ไม่จำเป็น

ด วงความรัก : คนโสด พบรักใหม่ อาจพบในง านเ ลี้ยง เพื่อนแนะนำ เป็นช่วงศึ กษาความเข้ากันได้ เป็นด วงเริ่มต้นความรักที่ดี

คนคบคุยตกลงเป็นแฟนกัน คนมีคู่ มีการสังส รรค์เฮฮ าบ่อยขึ้นอาจเพื่อสังค มหรือคล ายเ ครียด คู่รักที่เข้าใจ และสร้ างความผ่ อนคลายจะทำให้ความสัมพั นธ์ราบรื่น อาจมีการตั้งค รรภ์

ด วงสุ ขภาพ : แข็งแ รง อาจป วดคอ บ่า ไหล่ ควรมีอิริย าบ ถที่ถูกต้องเสมอ ข้อควรระวั ง : การตั้งความหวั งมากเกินไปอาจจะกลายเป็นทุ กข์

หากพล าดในสิ่งที่คิดเอาไว้ ควรฟื้ นฟูกำลังใจตนเองโดยเองอย่ าได้จ-มอยู่กับความทุ กข์ เ คล็ดลับเสริมด วง :

เสริมด วงชะต าให้มีกำลังใจ และให้สำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้ ควรทำบุญปล่อยนก ปล่อยปล า และบริจ าคข้าวสารอาห ารแ ห้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น