แ ห่อนุโมทนาบุญ

“ออย ธนา” ลงภาพห่ มผ้าเ หลืองพร้อมแ คปชั่น อย่ ายึ ดติด อโ หสิกับเรื่องที่ผ่ านไป

แอบย่ องไปบ วชหรืออย่ างไร สำหรับ “ออย ธนา” ลงภาพห่ มผ้าเ หลืองพร้อมแ คปชั่น

อย่ ายึ ดติด อโ หสิกับเรื่องที่ผ่านไป ทำเอาเหล่ าคนดังแ ห่อนุโ มทนา เรียกว่าทำเอา

เหล่ าคนบันเทิงพากันฮื อฮา แ ห่ร่วมอนุโ มทนาสาธุ หลังจ ากที่ได้เห็นภ าพของ ออย-ธนา

สุ ทธิกมล พ ระเอกชื่อดัง ลงภ าพนั่งขั ดสม าธิอยู่ในโ บสถ์ พร้อมกับนุ่งห่มผ้าเ หลือง

แ ถมยังโ กนหัว โ กนคิ้ว ทำเอาหลายคนสงสัยถามว่าบ วชหรืออย่ างไร? นอกจากนั้นแล้ว

ออย ธนา ยังได้แนบแ คปชั่นข้อความพูดถึง การปล่อยว าง การอโ หสิ และการไม่ยึ-ดติด

ให้แฟนๆ ได้อ่านกันอีกด้วย “ถือก็หนั ก…วางก็เบา ตัวเรานั้นเองกำหน ด หาใช่ใคร

อโ หสิกับเรื่องที่ผ่านไป ยึ ดติด ก็ติ ดที่ใจ ภายภาคหน้าสิ่งใดจะเ กิด ไม่อาจรู้ก่อนได้

สิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน”…………. สิ่งสวยงามถ้าเ ปรียบดั่งมงกุ ฏอั ญมณี อุ ปมากันว่า

สวย ยิ่งใหญ่ยิ่งดูร วย เอามาส วมไว้บนหัวให้คนชมว่าข้านั้นร วยข้านั้นมีอำน าจแต่ก็มีความหนั ก

ด้วยภ าระรับผิ ดชอบด้วยเ กียรติด้วยศั กดิ์ ทุกอย่ างล้ วนมีเ หตุและก รรมต ามมา …. เจริญพร

ทุกประก าร” ซึ่งภาพดังกล่ าวขณะเ จ้าตัวนั่งขั ดสม าธิอยู่ในโ บสถ์ พร้อมกับนุ่งห่มผ้าเ หลือง

แ ถมยังโ กนหัว โ กนคิ้ว เพื่อเข้าฉ ากถ่ายทำละครเรื่องใหม่ มงกุ ฎก รรม ของทางช่ อง 8

ช าวเน็ตแห่คอมเ ม้น

ออย ธนา

ออย ธนา

ออย ธนา

ออย ธนา

ออย ธนา

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *