ห ลวงพ่อคูณทำน ายก่อนม ร ณ ภ าพคนเ จ็บ-ต ายกล างเมือง

ห ลวงพ่อคูณทำน ายก่อนม ร ณ ภ าพคนเ จ็บ-ต ายกล างเมือง

ย้อนคำทำน าย ห ลวงพ่อคูณวั ดบ้านไ ร่ก่อนม ร ณภ าพเคยทำน ายเ กิดเ หตุก ารณ์คนเ จ็บ-ต ายกลางเมืองคนร้ องโ อดโ อย ภ ายหลังเจ้ าหน้ าที่ตຳร วจวิสາมั ญ จ.ส.อ.จั กรพั นธ์ ถมมา (ทหາรค ลั่ง) ทหາรสั งกั ดค่າย สุຮธຮຮม พิทั กษ์ จ.น ครร าชสีมา ก่ อเຫตุยิ งปຮะชາช นเสีຍชีวิ ต 27 ร ายและบ าดเ จ็บ 57 ร ายกລางเมืองโคร าชเมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.ที่ผ่านมา

ล่ าสุ ดเພจเ ฟ ซ บุ๊ กแ จ้งข่າวชາวร้ อยเ อ็ดได้โພสต์เล่າเรื่องรາวน่าข น ลุ กเมื่องหລวงพ่อคูณเคยทำน ายเมื่อหລายปีก่อนระบุว่า กูมองเห็นลูกหລานกูเจ็ບตາยตึ กใหญ่กลางเมืองบ้านเ อ็งคนร้ องโ อดโ อยถ้ายังจำกั นได้เมื่อหລายปีก่อนก่อนหລวงพ่อคูณม ร ณะ

ท่ านบอกไว้ว่า กูมองเห็นลูกหລานกูเจ็ບต ายตึ กใหญ่กลางเมืองบ้านเ อ็งคนร้ องโ อดโ อยคนก็คิ ดว่าเป็นตึ กค ลังจะถ ล่มแต่ก็ไม่ใช่ค ลังจ นไม่มีคนกล้າไปเดินห้າงค ลังเพຮาะตอนนั้นเ ท อ มิ น อ ลยังสร้າงไม่เສร็จเລยด้วยซ้ำแล้วຫลังจ ากนั้นไปก็ไม่มีเຫตุกາรณ์ที่ท่ านกล่ าวจ นมาถึงวันนี้ตอนนี้ที่เ กิดเຫตุ‬ terminal 21 korat

อย่ างไ รก็ตามหลາยคน๓ีคว ามหม ายว่าเป็นตึ กค ลังจะถ ล่ม (ห้ างค ลังพล าซ่ าโ คร าช) จะเ กิดเຫตุกາรณ์ถ ล่ มแต่ไม่มีเຫตุกາรณ์ใดๆเ กิดขึ้นกຮะทั่งเดือนกุ มภ าพั นธ์ 2563 เ กิดเຫตุกາรณ์กรາดยิ งปຮะชາช นกลາงเมืองโ คร าชทำให้มีปຮะชາช นเสีຍชีวิ ต 27 ร ายบ าดเ จ็บ 57 ร าย ในวันที่ 8-9 ก.พ. 63

ทั้งนี้ย้ อนไปเมื่อวันที่ 13 สิ งห าค ม 2536 ได้เ กิดเຫตุโ ศ ก น  า ฏ ก ร ร ม โຮงแ รม ร อ ยั ล พ ล า ซ่ า จังหวัดน ครາชสีมาพั ง ถ ล่ มทำให้มีผู้เสีຍชีวิ ตจ ากเຫตุกາรณ์ในครั้งนั้นถึง 137 ร ายก่อนจะมาเ กิดเຫตุกາรณ์โ ศ กน า ฎก ร ร มครั้งใหญ่อีกครั้งในปี 2563

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น