ท่านผู้ทร งเป็นแบบอย่ าง

เรื่องเล่ าเมื่อครั้งทร งถูกบี บแตรไ ล่ขณะติดไ ฟแดงอยู่ ท่านผู้ทร งเป็นแบบอย่ าง

ในยุ คปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นั้นหันมาใช้รถย นต์มากยิ่งขึ้น เพราะนอกจากได้รับความเป็นส่วนตัวแล้วนั้น ยังสาม ารถเดินทางไปต ามสถ านที่ต่ างๆ

ได้อย่ างต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเ ทพฯ หรือต่ างจังหวัด แต่ก็อาจจะต้องพบเจอกับปัญห าการจร าจร กันสั กหน่อย ซึ่งการใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ของคน

ในปัจจุบันนั้น ผู้ขั-บขี่มี ความรู้เ กี่ยวกับจร าจร มากน้อยขนาดไหน และสาม ารถปฏิบั ติตามก ฎจร าจร ข้อที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ ามได้หรือไม่

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ก ฎจร าจร คือส่วนหนึ่งของ ก ฎ ห ม า ย จร าจร ซึ่งเป็น ก ฎ ห ม า ย หลักในการค วบคุมการจร าจร

ให้มีระเ บียบและมีความเรียบร้ อย เรียกได้ว่าเป็นกฎระเ บียบ ก ฎ ห ม า ย จร าจรที่ใช้กันเป็นหลัก เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่เคยเ กิดขึ้นจริงในอดี ต

ครั้งเมื่อในหล วงร.๙ ถูกรถของ รั ฐ ม น ต รี บี บแตรไ ล่ สุเมธ ตันติเ วชกุล เลขาธิการมู ลนิธิชัยพัฒนา ท่านเป็นคนเขียนเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

โดยได้เขียนเอาไว้ว่า สำหรับเรื่องที่จะเล่านี้ เ กิดขึ้นเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน บนถนนในกรุงเ ทพมหานคร มีรถคั นหนึ่ง

ได้ขั บไปบนถนนเ ส้นนั้นโดยในรถคั นดังกล่าว มีเพียงชายผู้หนึ่งที่กำลังขั บรถอยู่เพียงคนเดียวและในระหว่างทางที่ขั บไปนั้น

พ ระเ จ้าอยู่หัว ทร งติดไ ฟแดง ชายดังกล่าวได้จอ ดรถแวะข้างทางเพื่อซื้ อกาแฟ ๑ ถุง และได้ออกรถไปจ นกระทั่ งขั บมาถึงสี่แ ยกไ ฟแดงแห่งหนึ่ง

ชายดังกล่ าวก็ได้จอ ดติดไ ฟแดงอยู่ จ นมีรถตำร วจคั นหนึ่งซึ่งขั บนำรถเ บนซ์มาได้บี บแตรไ ล่รถที่ชายผู้นั้นจอ ดติดไ ฟแดงอยู่นั้นให้ถ อยไป

และรถตำร วจยังได้พูดผ่านไ ซเรนว่า นี่เป็นรถนำขบ วน รั ฐ ม น ต รี ให้รถของชายดังกล่ าวหล บไป แต่รถของชายผู้นั้นก็ไม่หล บให้

กระทั่ งตำร วจได้ลงจากรถมาที่รถของชายดังกล่ าวและเรียกให้ชายผู้นั้นลงจ ากรถ พอชายผู้นั้นได้ลงมาจากรถ

ตำร วจที่ได้เห็นชายคนนั้นถึงกลับเป็นล-มล้ มทั้งยืน สร้ างความต กใ จให้แ ก่ตำร วจอีกคนที่นั่งอยู่ในรถต้องวิ่งลงมาดูพร้อมกับ รั ฐ ม น ต รี

พอตำร วจและรั ฐ ม น ต รีมาถึง ทั้งคู่ได้เห็นชายดังกล่าว ทั้งตำร วจและ รั ฐ ม น ต รีได้นั่งลงไปกับพื้นทันที

เ สมือนกับว่าข าทั้งสองข้างได้อ่ อนแ รงลงไปทันใด และได้เงยหน้ามองดูชายซึ่งยื นอยู่ข้างหน้าตนด้วยอาก ารตัวสั่-น

ชายคนนั้นที่ทั้งคู่ได้เห็น เป็นชายที่มีรูปอยู่บนธนบั-ตร คือ ในหล วงอ งค์ปัจจุบันนั่นเอง ในหล วงได้ตรั สถาม รั ฐ ม น ต รีและตำร วจติดต ามว่า

พวกท่านจะรีบไปไหนหรือถึงกับจะต้องฝ่ าไ ฟแดงข้ าพเจ้ายังรอติดไ ฟแดงได้เลย รั ฐ ม น ต รีไม่ตอบได้แต่นั่งตัวสั่ น

และกร าบลงบนพ ระบ าทและในหล วงก็ได้ทร งขึ้นร ถ ตำร วจที่นำขบ วนรั ฐ ม น ต รีมานั้นก็ได้ทูลว่า ให้ข้ าพระ พุ ท ธ

เ จ้าขั บรถนำรถพ ระที่นั่งของพ ระอ งค์ไปมั้ย พุ ท ธ เ จ้าข้ า ในหล วงต รัสว่า เราไม่ต้องการให้ท่านมานำขบ วนรถเราหรอก

เราขับไปเองคนเดียวได้ ท่านไปนำรถของท่านรั ฐ ม น ต รีเถอะและในหล วงก็ได้ทร งขั บรถออกไปจากสี่แ ยกนั้น โดยไม่ได้มีรถตำร วจนำไปแต่อย่ างใดเลย

ทั้งนี้ สมเ ด็จพ ระนางเจ้าสิริ กิติ์ พ ระบรมร าชินีน าถ พ ระบรมร าชชนนีพั นปีหล วง เคยทร งเล่าถึง ในหล วงร.๙

ว่าท่านเ สด็จ ไปเ ยี่ยมประชาช นทุกภ าคของประเทศทร งขั บรถเอง ห นทางเรียกว่ากันด ารไม่ใช่น้อยบางครั้งก็ท รงขั บรถ

ข้ ามแม่น้ำที่จังหวัดนราธิว าส เพื่อต้องการเห็นความเป็นอยู่ของประชาช นต ามเ ขตชายแ ดนต่ างต่ า โดยพลตำร วจเอก วสิษฐ เดชกุญชร

อดี ตนายตำร วจร าชสำนั กประจำ และเป็นผู้ที่ ในหล วงร.๙ ไว้วางพ ระร าชหฤทั ย ยังเคยเ ผยว่า ทร งขับรถพ ระที่นั่งเองทั้งขาไปและกลับ แม้ระยะทางไกลเพียงไหนหรือเวลานานเท่าใด

ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *