ดั บเพราะทำอะไรไ ม่เป็น

เปิดชีวิ ตลูกคุณหนู พ่อแม่ต ามใจจ นข ี้เ กียจ ก่อนดั บอน าถเพราะทำอะไรไ ม่เป็น

ชายหนุ่มช าวจี นร ายหนึ่ง จากม ณฑลเ หอหนาน เขาได้รับการกล่ าวข านว่า ถูกเ ลี้ยงดูอย่ างเ สียนิสัย

ซึ่งพ่อแม่ดูแลประค บประหง มยิ่งกว่าไข่ในหิ น ทำให้ทุกอย่ างจ นลูกชายแ สนข ี้เ กียจ ทำอะไร

ไม่เป็นตั้งแต่เ ด็กจ นต าย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่ างมาก เมื่อเ ว็บไ ซต์

ต่ างประเทศร ายงานว่า “หย าง ซั ว” ชายหนุ่มช าวจีนร ายหนึ่ง จากมณฑลเ หอหนาน เขาได้รับการกล่าวข านว่า

ถูกเ ลี้ยงดูอย่ างเ สียนิสัย ซึ่งพ่อแม่ดูแลประค บประหง มยิ่งกว่าไข่ในหิ น ทำให้ทุกอย่ างจ นลูกชายแ สนข ี้เ กียจ

ทำอะไรไ ม่เป็นตั้งแต่เ ด็กจ นต าย หย างเติบโตในครอบครัวที่มีฐ านะป านกล างค่อนข้ างไปทางย ากจ น

แต่เขาเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัว พ่อแม่ของเขาจึงรักและห วงแ หน คอยดูแลใส่ใจเขาอย่ างที่สุด

แท บจะไ ม่ต้องทำอะไรด้วยตัวเอง แม้กระทั่-งการเดินในขณะที่เ ด็กทั่วไปจะเดินได้ตอนอ ายุ 1-2 ข วบ

แต่หย างเดินเองตอนอ ายุ 8 ข วบรวมไปถึงเรื่องที่โ รงเรียน หย างไม่ชอบทำก ารบ้าน และเมื่อใดที่คุณครูเ ข้มงว ด

มาตั กเ ตือนเขา เรื่องก็จะถึงหูพ่อและแม่ เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็จะเดินทางไปร้ องเรียนคุณครูถึงที่โ รงเรียน

จ นเป็นเรื่องร าวใหญ่โต จ นสุดท้ ายก็ไ ม่มีคุณครูคนไหนกล้ าจะไปสั่ งส อนหย างจริงจัง
ในบรรดา

ลูกพี่ลูกน้องทั้ง 8 คน หย างเป็นที่หล่ อที่สุด ฉล าดที่สุด แต่ข ี้เ กียจที่สุด ซึ่งจริง ๆ แล้วในตอนแรกเขาไม่ใช่

คนแบบนี้ ตอนเป็นเ ด็กเขาพย าย ามจะช่ วยพ่อแม่ทำง านต่ าง ๆ แต่เป็นพ่อแม่ของเขาเ สียเองที่ห้ ามเขา

พอพ่อและแม่ของหย างเห็นลูกหยิ บจั บอะไร ก็กลั วว่าลูกจะเ หนื่อย ทำให้สุดท้ ายหย างก็กล ายเป็น

คนที่ไม่สาม ารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง และแ ทบจะไม่ชอบทำอะไรเลย ขนาดตอนโตแล้ว เขายังให้พ่อ

คอยแบ กเขาเดินอยู่ประจำ จ นกระทั่ งตอนที่หย างอ ายุ 13 ปี พ่อของเขาก็เ สียชีวิ ตด้วยโ รคตั บ หลังจ ากนั้น

แม่ของเขาก็เ ลี้ยงดูหย างมาต ามลำพั ง แต่เธอก็ยังดูแลลูกชายคอยทำให้ทุกอย่ างเหมือนเดิม จ นร่ างก ายของเธอ

แ-ย่ลงเรื่อย ๆ เมื่อเข้าสู่ช่ วงวั ยรุ่ น แม่ของเขาก็หวั งว่าลูกชายจะช่ วยง านบ้านได้บ้าง ซึ่งเขาไม่เพียงแค่ปฏิเ-สธ

แต่ยังอาร มณ์เ สีย และทำร้ ายทุ-บต ีแม่อีกด้วย หย างไม่ย อมทำอะไรทั้งนั้น วัน ๆ เอาแต่นอน ง านบ้านและง าน

ในฟ าร์มแม่ของเขาก็ทำเองทั้งหม ด จ นในที่สุ ดแม่ของเขาก็ล้ มป่ วยจ ากการทำง านหนั กเกินไป

และสุดท้ าย ในขณะที่หย างอ ายุ 18 ปี แม่ของเขาก็เ สียชีวิ ตจ ากไปอีกคน ทำให้เขาเ หลือตัวคนเดียว

ไม่นานหลังจ ากที่แม่เ สียชีวิ ต หย างซึ่งเติบโตมาอย่ างไ ร้ความสาม ารถในการหาเ ลี้ยงชีวิ ตตัวเอง

เขาได้ข-ายสมบั ติของครอบครัวจ นหม ด และเพียงไม่นานเขาก็ใช้เ งินจ นไม่เ หลือ จ ากนั้นก็อาศัย

ขออาห ารต ามห มู่บ้าน ช าวบ้านสงส ารก็ให้ปล า เ นื้อ และผัก หย างไม่ต่ างอะไรจ ากคนจ ร จั ด

เอาแต่ขอท านจ ากคนอื่นเพื่อประทั งชีวิ ตไปวัน ๆ หย างทำอาห ารเองไม่เป็น ซั กผ้าเองไ ม่ได้ เขาข ี้เ กียจ

แม้กระทั่ งไปเข้าห้องน้ำ เขาจึงขุ ดหลุ มดินเอาไว้ใกล้ที่นอน เพื่อจะได้ไ ม่ต้องเดินไกล เขามีชีวิ ตอยู่ในสภ าพที่สุด

น่าอน าถ เมื่ออากาศหนาว เขาก็ใช้วิธีหาของในบ้านมาเ ผาเป็นฟื นเพื่อให้ร่ างกายอบอุ่น แม้กระทั่ งเ ตียงก็ถูกสั บมาเ ผา

ลูกพี่ลูกน้องของหย าง เห็นแล้วก็อ ด เ ว ท น า ไม่ได้จึงได้พย าย ามเข้าไปช่ วยเ หลือ ให้เขามาทำง าน

ที่ไ ซต์ง านก่ อสร้ างที่ตนทำอยู่ แต่แน่นอนว่า หย างผู้ทำอะไรไ ม่เป็นและอ ด ท น กับอะไรไ ม่ได้ เมื่อเขาไปถึงที่ไ ซต์ง าน

ก็บอกว่ามันร้ อนเ กินไป และวิ่งกลับบ้าน ในที่สุ ดทุกคนต่ างหม ดหวั งที่จะช่ วยให้เขามีชีวิ ตที่เป็นปกติ

ล่ าสุด ลูกพี่ลูกน้องของหย างได้ข่ าวว่าหย างไม่ได้กิ นข้าวมาหล ายวัน ด้วยความเป็นห่-วง จึงนำอาหารพร้อมกับ

ผ้าห่มไปเ ยี่ยมเขาที่บ้าน แต่ปร ากฏว่าสิ่งที่เห็นคือภ าพสุ ด ส ล ด ห ด ห ู่ ใ จ ร่ างไ ร้วิญญ าณของหย าง

มีสภ าพผ อมซู บเ หลือเพียงหนั งหุ้ มกระดู ก สุดท้ ายชีวิ ตของหย างก็จ บลงด้วยอ ายุเพียง 23 ปี

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *