ตำน านหล วงปู่ทว ดเ หยียบน้ำทะเลจืด

นมัสการร อยเท้าบ่อน้ำจืดเ กาะกล างทะเล ต้นกำเ นิดตำน านหล วงปู่ทว ดเ หยียบน้ำทะเลจืด

ตำน านเรื่องนี้เ กิดขึ้นที่เ กาะเล็กๆชื่อ “เ กาะนุ้ยนอก” สถานที่นี้ช าวบ้านเ ชื่อกันว่ามีความศั กสิ ทธิ์

เป็นเ กาะเล็กๆไม่ห่างจากชายฝั่ งในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธ รรมราช เ กาะนี้มีตำน านเล่าข าน

เ กี่ยวกับหล วงปู่ท วด เ หยียบน้ำทะเลจืด โดยความแ ปลกของเ กาะนี้คือ มีบ่อน้ำจืดธ รรมช าติ

รูปร่ างคล้ ายกับรอยเท้าขนาดกว้างประมาณ 30 นิ้ว ถึงแม้จะอยู่ใจกล างทะเลก็ต าม

สมเ ด็จเ จ้าพะโคะ หรือ หล วงปู่ท วดเ หยียบน้ำทะเลจืด,หล วงปู่ท วดวัดช้างให้ ท่านเป็นพ ระ

เกจิผู้ทรงอภิญญ าในสมั ยกรุงศรีอยุธย า ต ามตำน านความเ ชื่อ ท่านศั กดิ์สิ ทธิ์มาก ผ่านการ

ติ ดต่อโดยฌ านสมาบั ติของพ ระอาจ ารย์ทิม วัดช้างให้ จ. ปัตต านี วั ตถุม งคลของท่านมีร าคา

สูงมากด้วยพุ ทธคุณครอบจักว าลทำให้ช าวไทยและต่ างประเทศต่ างอย ากได้มีไว้ครอบ

คร องเช่นรุ่น พระหล วงปู่ท วดเ นื้อว่าน ปี 2497 ต ามประวัติเเล้วหล วงปู่ท วดได้เดินทางไปกับ

เ รือจากสงขลา ไปยังกรุงศรีอยุธย า ระหว่างทางเ กิดพายุและทำให้เ รือข าดแ คลนเ สบียง

อาห ารและน้ำจืด หล วงพ่อท วดจึงได้เ หยียบน้ำกล างทะเล ทำให้น้ำทะเลบริเ วณนี้กลายเป็น

แ อ่งน้ำจืดกล างทะเลขึ้นเพื่อให้ลู กเรือได้ดื่มกิน ในขณะที่อีกตำน านเล่าว่า มีโ-จรสลั ดจั บตัว

ท่านขึ้นเรือ แต่เรือกลับแล่นต่อไ ม่ได้ ลอยอยู่กล างทะเลหลายวันจ นน้ำดื่-มหมด ท่านจึงใช้เท้า

ซ้ายจุ่ มลงทะเล ทำให้น้ำทะเลบริเ วณนั้นกลายเป็นน้ำจืด โ-จรจึงเ กิดความศรั ทธา กร าบไ หว้

ขอขม าท่าน ช าวบ้านจึงเ ชื่อกันว่าบ่อน้ำที่เห็นบนเ กาะนุ้ยนี้เป็นรอยเท้าที่เ กิดจากท่านได้

เ หยียบไว้ในตำน าน วิทย าศ าสตร์ บ่อน้ำจืดแห่งนี้เป็นช่ องเปิดที่ต่อเนื่องกับรอยแ ตกในชั้นหิน

ลึ กลงไปใ ต้ผิวโ ลก ในรอยแ ตกนั้นเ ชื่อมต่อกับสายน้ำใ ต้ดินหรือสายน้ำบาด าล ที่ซึ มลงใ ต้ดิน

จ ากพื้นแผ่นดิ นบนฝั่ งเมื่อระดั บน้ำทะเลลดต่ำลง น้ำจืดข้างล่ างก็ดันน้ำเค็มออกหมดกล าย

เป็นบ่อน้ำจืดที่อยู่กล างทะเลน้ำเค็ม หากชิมแล้วมีรสช าติจืดถึงกร่ อย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *