ใครส าธุ ขอให้เป็นจริง

ใครส าธุขอให้ร วย

สวัสดีนักอ่ านเช่นเคย วันนี้ทางทีมง านจะมาเล่าความประทั บใจสั้นๆ ให้กับ 7กลุ่มด าวที่

เ หนื่อยมาย าวนาน โ ชคดี. อย่ าท้ อแท้หรือท้ อถอยกับใบหน้าของคุณ ความหวั งของคุณ

ไม่ได้ห ายไป คุณอาจลองทำสิ่งที่จะประส บความสำเร็จอีกครั้ง มันเสร็จ สมบูรณ์อย่ างร วดเร็ว

เมื่อหนึ่งหรือสองปีที่แล้ว และดูเหมือนจะไม่มีความคื บหน้า ร าวกับว่าถูกเ หยียบย ่ำที่จุดนั้นก็

ผ่านไปอย่ างรว ดเร็ว ฉันบอกคุณว่าหลังกล างเดือนสิงหาค-มเขายินดีที่จะต้อนรับญ าติของเขา

ทำสิ่งต่ างๆ พวกเขาจะเริ่มประส บความสำเร็จ ร่วมกัน  ในปีวัว ชีวิ ตก้าวหน้าอย่ างก้ าวกระโ ดด เ หนื่อยแต่อ ดทน นี่เป็นเพียงล่ าสุดในสองปีที่ผ่านมาคุณจะ

พบว่าการรับตำแ หน่งนี้เป็นการท ดสอบที่ย ากสำหรับคุณ พฤติก รรมของตัวเองและสิ่งที่คุณ

ทำคุณมีประส บการณ์ทั้งหมดนี้เมื่อคุณอ่านบทความนี้ หลังจ ากกล างปีนี้ ชีวิ ตที่เ หนื่อยล้ า

และท้ อแท้ตั้งแต่กล างเดือนสิงหาค-มกำลังจะฟื้ นคืนชี พอีกครั้งในปีนี้ ตลอ ดหลายปีของ

เขาได้ประส บกับความพ่ ายแ พ้และความผิ ดหวั งนับไม่ถ้ วนมันเหมือนกับว่าใช่มั้ย? หลายคน

กำลังก้ าวไปสู่ความ สำเร็จ ความสำเร็จ และความไม่แน่นอนในชีวิ ต หลังจากอ่านบทนี้แล้ว

เรามาเริ่มคิดเ กี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเ ปลี่ยนชีวิ ตของคุณจงอ ดทน หากคุณต้องการเ งียบมากขึ้น

ให้ใช้สม องของคุณมากขึ้น มันทำตัวเหมือน ถ้วยเปล่า. หลังจ ากนั้น ไปที่บ้ านหลังใหญ่ที่

คุณใ ฝ่ฝันมาตลอ ด หากคุณกำลังรอคุณอยู่ คุณรู้หรือไม่ น าคเป็นอันดั บหนึ่งในปีนี้ ปีไก่นำ

โชค หากผิ ดหวั งในความรัก ปีนี้ท้ อแท้ ให้ลองถ อย หากหม ดหวั ง หวั งให้นึกถึงคนนั้น ดิ้ นร นจ นไม่มีอะไรทำ ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว? แน่นอน ปีที่แล้วคุณเ หนื่อย

เ หนื่อยมามากและเ ชื่อว่าทุกอย่ างจะเปลี่ยนไปหลังจากอ่านบทความนี้จบชีวิ ตของคุณจะ

เ ปลี่ยนไปมากขึ้น แต่ชีวิ ตจะยิ่งใ หญ่และมีเ กียรติด วงนักษั ตรปีนี้ปีนี้เป็นปีมงค ล คนดีมีเ กียรติ

สะสมทุกอย่ างเพื่อแ ลกท องแต่ ณ เวลานี้เท่านั้น ที่คิดว่าทำเอาคุณงงไปหมด แล้ว หลายคนจะ

มีปัญห า ถ้าชีวิ ตพลิ กกลับ และโอกาสมาให้เราเลือกสำเร็จ เราก็จะไป มันคือปี 2565

เมื่อวิกฤ-ตในประเทศของเราผ่านพ้-นไปในที่สุดเราก็เข้าไปในคลอง สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุก

ท่านที่อ่านจ นจบรู้สึ กอย่ างไรบ้าง ทางทีมง านจะพัฒน าต่อไป ขอให้ทุกท่านผ่ านพ้ นวิกฤ-ตนี้ไปและมีชีวิ ตที่ร วยที่สุ ดในปี 2565

ปีนักษั ตรที่จะร วยต ามลำดั บ ได้แ ก่ 

เนื่องจากบุ ญเก่าหนุ นนำให้ชีวิ ตคุณพบเจอแต่สิ่งดีดีทั้งปี และจะมีโ ชคเข้ามาทำให้คุณมีเ งินเ หลือใช้

และมีเ งินเก็บมหาศ าลทั้งปี ขอให้คุณรั กษาคุณงามความดี เพื่อให้ชีวิ ตคุณร่ำร วยตลอ ดชีวิ ตไม่เ จ็บ ไม่จ นตลอ ดปี2565

1.ปีระกา

2.ปีวอก

3.ปีเถาะ

4.ปีขาล

5.ปีฉลู

6.ปีจอ

7.ปีมะเส็ง

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น