สาเ หตุ”แยม”ห นีไปเ มืองนอก

‘แยม ฐปณีย์’ ทำข่ าวจ นต้องห นีไปเ มืองนอก

บินทำข่ าวทั่วโ ลก 21 ปี พูดจริงจ นโ ดนหม ายหั ว ชีวิ ต ‘แยม ฐปณีย์’ รับอาชี พนี้ไม่ได้ร วย เ สี่ยงจ นต้องออกมาข ายขนมจีน

เป็นนักข่ าวที่อยู่ในวงการมาอย่ างย าวนานถึง 20 ปี กับว ลีเ ด็ด คุณกิตติค่ะกับ “แยม ฐปณีย์ เอียดศรีไชย”

โด่งดั งมาจากร ายการ 3 มิติ ในขณะที่คุณกิตติโ ยนเข้าเวลาร ายง านสดภาคสน ามเลยกลายเป็นว ลีเ ด็ด

โดยเ จ้าตัวได้เล่าถึงที่มาที่ไป ที่ได้เข้ามาเป็นนักข่ าว รวมถึงเรื่องร าวในชีวิ ตนักข่ าวทีเคยถูกข ู่ ตั้งค่ าหั วมาแล้ว

โดยเธอได้มาเปิดใจ ผ่านร ายการคุยแ ซ่บโ ชว์ ก่อนที่จะมาเป็นนักข่ าวทำอะไร ไปทำง านเป็นเลข า บริษั ทประกั นชื่อดัง

ตอนทำง านใส่กระโปรง เ งินเ ดือนดีด้วย แต่เราทิ้ งเ งินเดือน หมื่ นกว่าไปรับเ งินเดือนนักข่ าว 8พั นห้าร้ อย

เราไม่มีความสุ ขเลยที่ไปนั่งเป็นเลข าเราไม่ชอบแต่งตัว ชอบเดินท าง เ หตุก ารณ์ไหน ที่อันตร าย แต่บริษั ทไม่ให้ไป

แต่เราอย ากไป อันตร ายแบบโ ดนข ู่ก็มี เช่น สื บส วน ส อบส วน ผู้มีอิ ทธิพลต่ างๆเคยโ ดนข ู่เ หตุก ารณ์บุ กรุ ก

ที่ดิ นผ่านมาเป็น 10 ปีแล้ว ตัวเราถูกตั้งค่ าหั วด้วยตอนนั้นเรารู้สึ กดีใจ ว่าเรามีค่ าหั ว เรามีโอก าสเ สียชีวิ ตจริงๆ

เขาไปจ้ างซุ้ มมือกัน เป็นคนที่เขารู้จักเรา เขาก็เลยช่วยเราไว้ ยังกลั วอยู่มั้ยว่าจะเจอเ หตุก ารณ์แบบนี้อีก ไม่กลั วแล้ว

เราผ่ านเ หตุก ารณ์แบบนั้นมามากแล้วถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้อง เราพูดความจริง ก็ไม่ต้องกลั วอะไรแต่สิ่งที่น่ากลั ว

คือจ ากคีย์บ อร์ด มันทำให้คนห ายจ ากไปจากสังค ม บางทีมันไม่ทร าบข้อเ ท็จจริงถูกใส่
ข่ าวซุ กลูกคืออะไร

เอาลูกน้องชายมาเ ลี้ยงเป็นลูกตัวเอง เ ลี้ยงตั้งแต่เ ด็กๆ เรียกเราแม่แยม พอเราโ พสต์โ ซเ ชียลคนก็คิดว่าเป็นลูกเราจริงๆ

ตอนนี้มีแฟนมั้ย ไม่มีคะ เราก็คุยได้ที่ผ่านมาก็เคยมี แต่พอเราเป็นนักข่ าวเราก็ไ ม่ค่อยมีเวลา เรารู้สึกว่าตัวเองชอบเดิ นทาง

ชอบทำอะไรที่คล่ องตัว ถ้ามีห่-วงแล้วมันไม่สุ ด แต่พอมาถึงวั ยเราเ ฉยๆ แล้วกับเรื่องพวกนี้ เวลาแต่ละวันตอนนี้ทำหลายอย่ างมาก

มีความพร้อมที่จะร ายง านข่ าวทุกวินาทีแม้จ ากไปต้องได้ภาพข่ าว อย่ างเรานั่งเ ครื่องบินอย่ างนี้ค่ะ

เวลาเราคิดว่าเ กิดเ ครื่องบินตกเราก็จะคิดไว้ก่อนเลยว่า เอ๊ะ กล้ องอยู่กับตัวเราหรือเปล่าแล้วเราจะทำอย่ างไร

ให้คนรู้ว่าเ กิดเ หตุก ารณ์นี้ขึ้นว่าทุกคนกำลังอยู่ในภ าวะอันตร าย เราต้องคิดว่าถ้าเ หตุก ารณ์แบบนั้นเรามีความพร้อม

ในการร ายง านข่ าวแค่ไหน กล้องเราอยู่กับตัวไหม หรืออยู่ในกระเป๋ า แล้วถึงเวลาเนี่ย
เราจะหยิ บทันไหม

หรือเราสาม ารถอั ดเ สียงอะไรไว้ได้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้รู้ว่าเ หตุก ารณ์มันเป็นแบบนี้เราไปจะได้มีภ าพในโทรศั พท์

จะได้ให้ร ายง านข่ าวค่ะ คือ บางทีเราก็คิดไปต ามคนที่บ้ าพลั งค่ะ เพราะทุกวินาทีในชีวิ ตเรา มันกลายเป็นข่ าวไปหมดค่ะ

24 ชม ของ แยม เอาแค่ช่ วงโ ควิทนี้นะคะ คือ แยม ทำง าน 3 อย่ างค่ะ ในปัจจุบัน ยังคงทำร ายก ารข่ าว 3 มิติอยู่ช่วงกล างคืน

และทำข่ าวของ The Reporters ซึ่งเป็นออนไ ลน์ และก็ดูแลร้ านอาห าร บ้านพี่แยม แล้วเราก็เลยต้องตื่นเช้ามาช่ วยน้อง

แล้วบางทีถ้าว่างเราก็ช่ วยเขาไปส่งข้าวกล่ อง พอเสร็จจ ากนั้นเราก็จะมานั่งเ คลียร์ข่ าว The Reporters

เพราะเราเป็นทั้งบ.ก. เป็นทั้งนักข่ าวด้วย บางทีเราก็ต้องลงพื้นที่ไปไ ลฟ์ส ดในเ หตุก ารณ์ ณ ขณะนั้นด้วย

และเราก็ต้องทำ 3 มิ ติด้วย ช่วงค่ำ เราก็เขียนสคริ ปต์ข่ าว ส่งข่ าว 4-5 ทุ่ มก็กลับมาเ คลียร์ง าน
บางทีก็นอนตี 1 ตี 2

แล้วก็ต ี 4 บางทีตื่นมาช่วยน้องทอ ดไ ข่ด าวค่ะ บางวันก็นอน 2 ชั่ วโมง บางทีก็ 4 ชั่ วโมง เพราะขนาดตอนที่นอน

เราก็ยังทำง านได้ แบบบางทีเราหม ดแ รงเราก็นอนไป เราทำอ อนไ ลน์ เราก็ตร วจข่ าวในเ พจบางทีเราก็ต้องมา

นั่งแ ก้หั วข้อข่ าวหรือพิ มพ์ข่ าวเนี่ย แล้วเราก็หมดแ รงหลั บไปพอเราตื่นขึ้นมาดูเราก็ยังงงเลยว่ามีคำนี้เราพิ มพ์ไปด้วยเหรอ

สรุปเราพิ มพ์ ตอนนั้นเราอาจจะหลั บไปแล้วเราคงละเ มอ ซึ่งที่เรามีชีวิ ตที่เป็นแบบนี้ก็น่าจะประมาณ 20 ปีที่เป็นนักข่ าวค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น