ผอ.ก้มกร าบเ ท้าครู

ย ศศั กดิ์ใดก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าพ ระคุณ ผอ.ก้มกร าบเ ท้าครูที่เคยสอน

พ ระคุณครูยิ่งใหญ่เหลือคณานับ ในชีวิ ตของคนเรา มีบิดาม ารดา เป็นผู้มีพ ระคุณอันสูงสุ ด

ผู้ให้ความรัก ให้ความเมตต า มีความห่ วงใย และเ สียสละเพื่อลูกตลอ ดเวลา สอนลูกทุกอย่ าง

ดังนั้นบิดา ม ารดาจึงเป็นครูคนแรกในชีวิ ตของคนเรา นอกจาก บิดาม ารดา แล้ว ก็มีครูเป็นผู้มี

พ ระคุณคล้ าย บิดาม ารดา คือ เป็นผู้อบรมสั่ งสอนถ่ายทอ ดวิช าความรู้ให้ ทั้งในด้ านวิช าการ

และประส บการณ์ รวมทั้งให้ความรัก ความเมตต าต่อ ศิ ษ ย์ ทุกคนตลอ ดเป็นผู้มีความเ สียสละ

ดูแลเอาใจใส่ สั่ งสอนอบรมให้ เ ด็กได้พบกับแสงสว่ างแห่งปัญญ า อันเป็นหนท างแ ห่งการ

ประกอบอาชี พเ ลี้ยงดูตนเอง ไม่นานมานี้ ช าวโ ซเ ชียลได้ แชร์และให้ความสนใจภาพๆ

หนึ่งกันเป็นจำน วนมาก ที่เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนต้องน้ำต าคล อเลยทีเดียว เมื่อผู้ใช้เ ฟสบุ๊คเ พจ “The Teacher”

ได้ออกมาโ พสต์ภาพพร้อมได้บรรย ายเรื่องเอาไว้ว่า… “น่าชื่นชม  ผอ.ร.ร.ขอนแ ก่นวิทย ายน

ก้มกร าบเท้าคุณครูผู้ใต้บั งคั บบัญช า ที่เคยสอนวิช าคณิตศ าสตร์ เมื่อสมั ย มศ.1-มศ.3

ระหว่างทำ พิ ธี ไ หว้ครู…” ช าวเน็ตแ ห่แ ชร์ภาพ ขณะที่ ดร.ยุทธศ าสตร์ กรงเ พชร ผู้อำน วยการ

โ รงเรียนขอนแ ก่นวิทย ายน ก้มลงกร าบเ ท้าคุณครู บรรทง อาศนะ ใน พิ ธี ไ หว้ครู โดย ท่าน

ผอ.กล่ าวว่า คุณครูบรรทง เคยสอนตนเองในวิช าคณิตศ าสตร์ระดั-บชั้น มศ.1-มศ.3 ที่โ รงเรียน

หน องสองห้องวิทย า จ.ขอนแ ก่น ซึ่งหลังจ ากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเป็นเวลานานถึง 37 ปี

ในวันนี้จึงตั้งใจนำพ วงมาลั ยมากร าบอาจ ารย์ ขณะที่คณะครูและนักเรียน ที่อยู่ในเ หตุก ารณ์

ต่ างพากันร้ องไ ห้ด้วยความประทั บใจ ที่แม้ท่านเป็นถึง ผอ.ก็ยังให้ความสำคัญกับคุณครูที่เคย

ประสิ ทธิ์ประส าทวิช าให้ในอดี ต ด้ านคุณครูบรรทง กล่ าวว่าความรู้สึ กซ าบซึ้ งและประทั บใจ

เป็นอย่ างมาก ที่ลูก ศิ ษ ย์ ประส บความสำเร็จในชีวิ ตการทำง าน และไม่ยังไ ม่ลืมครูคนนี้

มีคนกล่ าวไว้ว่า “ครู” จะต้องทุ่ มเ ทแ รงก ายและแ รงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเ นิดเลย

ซึ่งในชีวิ ตของคนๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจ ากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน “ครูคนแรก” ของเราแล้ว

การที่ เ ด็ ก ๆ จะดำรงชี พต่อไปได้ในสังค ม จำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องมี “ครู” ที่จะประสิ ทธิ์

ประส าทวิช าความรู้ เพื่อปูพื้นฐ านไปสู่ห นท างทำมาหากิ นในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น “ครู”

จึงเป็นบุ คคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะได้แสดงความกตั ญญูกตเวทิต าต่อท่าน

หลังเรื่องร าวถูกเ ผยแ พร่ออกไป ก็ได้มีช าวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำน วนมาก

 

ข้อมู ลและภาพจาก เ พจเ ฟสบุ๊ค The Teacher

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *