เ บื้องหลังพ่อปู่ใหญ่

แห่แ ชร์ภาพ พ่อปู่ใหญ่ กับเ บื้องหลังสุ ดร่ำร วย ใส่ท องมีรถห รูขับ

แ ห่แ ชร์ภาพ พ่อปู่ใหญ่ หรือ ปู่ใหญ่ กับเบื้องหลังที่น้อยคนนักจะได้เห็นเวลา

ไม่นุ่งห่ มห นังเ สือของฤ-ๅษี ช าวเน็ตถึงกับต้องตั้งคำถ าม จากกร ณีที่โลกออนไ ลน์

มีการเ ผยแ พร่ภาพพิ ธีเปิดเ มืองจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีภาพของเ ณรแอ อดี ตจ อมขมั งเ วทย์

ปร ากฏอยู่ด้วย ซึ่งทำให้ช าวสุรินทร์ออกมาวิพ ากษ์วิจ ารณ์ถึงภาพดังกล่าว

ต่ างพากันระบุว่าช้ำใจกับพิ ธีดังกล่าวเพราะเพราะเป็นการฉี-กก ฎข นบธ รรมเ นียมที่ทำมา

อย่ างย าวนาน 60 ปี หวั่ นบ้านเ มืองจะเ กิดอาเ พศ ซึ่งต่อมาผู้ว่าร าชการจังหวัดสุรินทร์

ได้ออกมาขอโ ทษแล้ว พร้อมทำบุ ญขอขม าครั้งใหญ่ นอกจากนี้ยังมี พ่อปู่ใหญ่

หรือ ปู่ใหญ่ ร่วมอยู่ในพิ ธีด้วยโดยทาง ปู่ใหญ่ ก็ได้ออกมาขอโ ทษผ่านร ายการโ หนกระแ ส

ระบุ ขอโ ทษช าวสุรินทร์ ที่ร่วมทำพิ ธีเปิดเ มืองพร้อม เ ณรแอ ทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงก ารณ์

ยืนยันไ ม่ได้รับเ งินจากผู้ว่-าฯ สั กบ าท นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เ ฟซบุ๊ กร ายหนึ่ง ออกมาเปิดภ าพ

เ บื้องหลัง ปู่ใหญ่ ที่ใครหลายคนนับถื อ โดยเป็นภ าพที่ปู่ใหญ่ แต่งตัวธ รรมดา ใส่ท อง

ยืนคู่รถห-รู 2 คั นทำเอาช าวเน็ตต่ างพากันตั้งคำถ าม เ กี่ยวกับรูปภาพดังกล่ าวกันย-กใหญ่

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น