ทั วร์ลง “เวียร์”

ทั วร์ลง “เวียร์” หลังหั กหน้า เบลล่ า ราณี ประก าศมีคนคุย โสดแล้วทำอะไรก็ได้

ต้องบอกว่าแฟนคลั บต่ างผิดหวั งกันทั้งประเ ทศเมื่อ พ ระเอกหนุ่มหน้าเข้มอย่ าง “เวียร์ ศุกลวัฒน์ – เบลล่ า ราณี”

ได้ยุ ติความสัมพั นธ์ ปิดฉ ากรักหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 9 ปี ท่ ามกล างเหล่าบรรดาช าวเ น็ตที่ต่ าง

เข้ามาเเสดงความคิดเห็นในเ ชิงผิ ดหวั ง เเละไม่อย ากให้การเ ลิกร าในครั้งนี้เป็นความจริง​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
โดย “เวียร์ ศุกลวัฒน์”

ก็ได้ให้สัมภ าษณ์ครั้งแรก ถึงเรื่องร าวปิดฉ ากความสัมพั นธ์ดังกล่ าวว่า “รัก 9 ปี ของตนเองกับนางเอกสาว “เบลล่า ราณี”

ถือว่ามันเป็นอะไรที่วันเ ดอร์ฟู ลมาก ดีที่สุดแล้วครับ ไม่ทำใจอะไรหรอก อย่ างที่บอกไปแล้วว่าเรารู้

เราปรึ กษากันตลอ ด เราคุยกันมานานครับ ไ ม่มีครับ ไม่มีมือที่ส าม ก็อย่ าไปโ ยง ทำไมคนถึงเ ชื่อมโ ยงไปอย่ างนี้

มันส่ งผลเ สียต่อคนอื่น เราเ สียใจที่คนไปโ ยงแล้วทำให้เขาเ สียชื่อเ สียง เ ลิกทำเถอะครับ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ว อนอย่ าโ ยง

หรืออย่ าไปทำร้ ายคนอื่น ไม่มีเรื่องมื อที่ 3 มันเป็นเรื่องของคน 2 คน ตนไ ม่ได้คุยเรื่องมือที่ 3 กับเบลล่ า

เพราะไ ม่มีอะไร เลยไม่รู้จะคุยทำไม ไ ม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงเ ชื่อมโ ยงไปแบบนั้น  เ สียใจ เพราะมัน

ส่งผ ลเ สียกับคนอื่น เขากับเบลล่ า รู้สึกโอเคกับตรงนี้ที่ตั ดสินใจ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ กับ พลอย ภัทรากร ได้คุยกันเ กี่ยวกับข่ าวบ้าง

เพราะเพื่อนๆ แ ก๊งที่ไปถ่ ายหนั ง 13 ห มูป่ า เป็นกั งวล ทุกคนรู้จักกันดี เราทั้งหมดเป็นเหมือนครอบครัว

ต่ างถิ่นที่ต้องไปใช้ชีวิ ตด้วยกันที่นั่น พอมีข่ าวทุกคนรู้สึ กเ สียใจกับมุมมองหรือความเห็นบางอย่ างของคนบางคน

ที่ไปทำร้ ายความรู้สึ ก​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ มีพลอยมีส้มเราก็ดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันหมด อย่ าไปว่าอย่ าไปทำแบบนี้เลยครับ

เรื่องรถเช่ าที่ต่ างจังหวัดไม่มีอะไร ไม่ใช่พลอย ไม่ใช่ใครที่ต กเป็นข่ าว ตนไปทำง านปกติ ซึ่งโสดแล้ว

ทำอะไรก็ได้ หลายคนมองว่ามู ฟอ อนเร็ว ตนรู้สึกว่า ทุกอย่ างที่เป็นอยู่ตอนนี้มันดีอยู่แล้ว พร้อมมูฟอ อน

ตนไม่ได้ยึ ดติ ดอยู่กับเรื่องเดิมๆ หรือเดินต่อไ ม่ได้ มันต้องก้ าวไปข้างหน้า ตอนนี้เรื่อยๆ ค่อยๆ ดูไป

มีเข้ามาบ้าง มีคุยๆ นอกวงก าร​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​มีผู้หญิงไปหาไหม ก็โสดแล้วทำอะไรก็ได้ มีคนคุยแล้วครับ ในวงการไ ม่มีหรอกครับ

ก็มีคุยๆ ก็เป็นเรื่องส่ วนตัวแล้วกัน ยอมรับว่ามีคนเข้ามาคุยเเล้ว เป็นสาวนอกวงก าร ขอเ ก็บเป็นเรื่องส่ วนตัว

เข้าใจว่าแฟนๆเ สียใ จ แต่อย ากให้เข้าใจการตั ดสินใจของเรา ส่วนจะมีโอก าศกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมกับ

“เบลล่ า ราณี” มันก็เป็นเรื่องของอนาค ต ” ซึ่งหลังการให้สัมภ าษณ์ของ “เวียร์ ศุกลวัฒน์” ก็เ กิดคอมเ มนต์วิพ ากษ์วิจ ารณ์

ในเเ ง่ล บอย่ างมากมายในโลกออนไ ลน์ ว่า“เวียร์ ศุกลวัฒน์” นั้นมูฟอ อนความรักครั้งใหม่เร็วเกินไปหรือไม่

ความคิดเห็นช าวเน็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *