แม่รักลู กนะแต่แม่มีความจำเ ป็น

แม่พาลูกน้อยส่งให้สถ านสงเ คราะห์ หลังสามีใหม่ไ ม่ยอมรับเป็นลู ก

แม่พาลูกน้อยส่งให้สถ านสงเ คราะห์ หลังสามีใหม่ไ ม่ยอมรับเป็นลู ก เรื่องร าวที่สร้ างความ

สะเ ทือนใ จให้กับหลายๆ คน เมื่อนักสังค มสงเ ครๅะห์ บ้านเ ด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

ซึ่งพาเ ด็กหญิงอ ายุประมาณ 2 ข วบเข้าแ จ้งควๅมสื บเนื่องมาจากมีหญิงไม่ทราบชื่อ

ขี่รถจักรย านยนต์ สวมหม วกกันน็ อกปิดบั งใบหน้าพาเ ด็กหญิงคนนี้มาส่งที่สำนักง าน

สังค มสงเ คราะห์บ้านเ ด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีนอกจากนี้ยังมีจดหม ายแน บมาด้วย

เขียนข้อความระบุว่า ดิฉัน ขออนุญ าตยกเ ด็กหญิง ให้กับทางสถ านสงเ คราะห์ดูแลอย่ างถ าวร

เพราะดิฉันไม่สาม ารถดูแลได้ เ ด็กคนนี้มีอนาค ตที่ดีไม่ได้ เนื่องจ ากมีฐ านะยๅกจ น

ดิฉันมีครอบครัวใหม่ มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแ หล่ง ส่วนพ่อใหม่ของน้องก็ปฏิเ สธไม่รับเ ลี้ยง

ไ ม่ยอมรับน้องเป็นลู ก ขอโ ทษที่ทำแบบนี้ และดิฉันคิดว่ามันเป็นหนท างสุดท้ ายที่ดีที่สุด

แม่รักลู กนะ แต่แม่มีความจำเป็น

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น