ล บคำดูถู กคน

ยังไม่ลื มตัว ลบคำส บประม าท “อนาค ตต้องจ บลงที่คุ ก”

ถือว่าเป็นอีกคนที่ส ู้ชีวิ ตไม่น้อย แถมยังเคยลำบ ากมาก่อน พร้อมยังโ ดนดูถู กว่า

สุดท้ายแล้วชีวิ ตก็ต้องไปอยู่ในคุ-ก สำหรับนักร้ องหนุ่ม สงกรานต์ ปัญญ าเ รือน หรือ

สงกรานต์ เดอะว อยซ์ แต่เพราะคำพูดเหล่านั้นและความลำบ าก ทำให้สงกรานต์เอา

สิ่งเหล่ านั้นมาผลั กดันให้ชีวิ ตตัวเองดีขึ้นให้ได้ และเมื่อโอก าสมาก็รีบคว้ าเอาไว้

จ นทุกวันนี้จ ากคนที่ดูไม่มีอนาค ต แต่สาม ารถทำง าน 4 ปี ซื้ อบ้านร าคา 10 ล ให้แม่ได้

โดยสงกรานต์เล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนจังหวัดลำป าง พ่อแม่แ ยกทางกันผมก็อยู่กับแม่

และย าย ตอนเ ด็กไม่คิดถึงอนาค ต สนุกไปวันๆ ทั้งติดก าว ทำแต่เรื่องแ ย่ๆ จ นคนแถวบ้านพูด

เป็นเ สียงเดียวกันว่า อนาค ตอยู่ในคุ–กแน่นอน จ นมีเรื่องผมโด-น-จั-บโด-น-คดีพ-ย-ายามฆ่—าแ

ม่ก็เลยต้องส่งให้ไปอยู่กับน้าที่โคร าช ซึ่งน้าเปิดโ รงเรียนสอนดนตรี ผมเองเคยเล่นกีต าร์มาบ้าง

น้าก็ให้ช่ วยสอนเ ด็กเล่นกีต าร์ แล้วก็สอนและฝึ กให้ผมเล่นกีต าร์อย่ างจริงจัง

ต้องขอบคุณน้าที่ฝึ กให้หนั กมากจ นผมเล่นเป็นทุกวันนี้ ระหว่างที่อยู่บ้านน้าผมอึ ดอั ดมาก

เพราะเ-กเ-รแบบที่เคยไม่ได้ พย าย ามหาทางห-นีตลอ ด แต่เ หตุก ารณ์ที่ทำให้ผมเ-ลิ-กเก-เร

จริงๆ คือการได้เห็นคนฆ่—-ากันต-า—-ยอยู่ตรงหน้า แล้วกลับมาคิดถึงตัวเองว่าอาจจะต้องต—-าย

ข้างถนนแบบนี้เหมือนกัน ก็กลับตัวทันที ส่วนประส บการณ์เรื่องดนตรี ผมมีวงของตัวเอง

ทั้งได้เขียนเพลงเอง เล่นกีต าร์เอง แต่ก็มีเ หตุอีกทำให้ผมตั ดสินใจออกจ ากบ้านน้ามาใช้ชีวิ ต

คนเดียว ต้องทำทุกอย่ างที่ได้เ งินเพื่อความอยู่รอ ด ทั้งข ายขนมรังผึ้ง ข ายลูกชิ้น

แล้วก็เล่นดนตรีกล างคืนด้วย เรียกว่าทำอะไรแล้วได้เ งินผมก็ทำหมด ที่ต้องดิ้ นร นขนาดนี้

เพราะอย ากลบคำดูถู กที่ว่ายังไงผมก็-ติ-ด–คุก จุดเ ปลี่ยนที่สำคัญคือตอนที่ผมได้ไปแข่งร้ อง

เพลงเดอะว อยซ์ ซีซั่-น 2 แล้วได้อยู่ทีมพี่สแ ตมป์ จ นได้เป็นแช มป์ หลังจ ากนั้นทุกคนจำผม

ได้และชื่นชอบเพลง ผมมีน ามสกุลเดอะว อยซ์  ต่อท้ าย แต่ส่วนตัวผมเ ชื่อว่าเมื่อร ายการดัน

เราแล้ว ช่วงต่อไปก็ต้องดันคนอื่นต่อ ดังนั้นผมจึงไม่เ หลิง เป็นแค่สงกรานต์เ ฉยๆ รั กษา

ม าตรฐ านของตัวเองไว้ วันนี้ผมยังคงทำง านเพลงของตัวเอง ซื้ อบ้านให้แม่ได้ต กแต่งต าม

หลักฮ วงจุ้ ยที่แม่เรียนมา ทำร้ านอาหารอ ีส าน เรียกว่าผมทำทุกอย่ างที่เป็นความสุ ขของแม่

เพราะแม่ทำอะไรให้ผมมาเยอะจริงๆ ครับ” ชีวิ ตเ ปลี่ยนไปมากแค่ไหนหลังจ ากที่ประก วดเ ดอะว อยซ์?“

ถ้าชีวิ ตส่วนตัวก็ไม่ได้เ ปลี่ยนมาก แต่ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นเยอะ ไม่ลำบ ากเหมือน

เมื่อก่อน จะไปไหนทำอะไรก็ไม่ติ ดขั ดเหมือนเมื่อก่อนครับ ก่อนที่จะเป็นนักร้ อง ผมกับแม่ไม่

ได้อยู่ด้วยกัน ต่ างคนต่ างทำง าน ไม่สาม ารถที่จะดูแลกันได้ เพราะต่ างคนต่ างมีภ าระที่ต้อง

ดูแล มีกิ นบ้าง ไม่มีกิ นบ้าง ลำบ ากชนิดที่ว่าผมจะเอาเ งินให้แม่ยังให้ไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ผม

สาม ารถให้เ งินแม่ได้แล้ว ชีวิ ตตอนนี้โอเคทุกอย่ าง และก็ให้แม่หยุดทำง านแล้วมาอยู่ด้วยกันที่โคร าช”

ดูภูมิใจที่วันนี้ดูแลแม่ได้?“ก็รู้สึ กดีนะครับ สะใจดี เพราะเมื่อก่อนคนดูถู-กผมเยอะครับ

เขาชอบดูถู-กว่าเราจะต้องติ-ด-คุ—กแน่ๆ ชีวิ ตเราต้องไปจ บชีวิ ตใน-คุ–กอะไรประมาณนี้

เพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนเ-ก-เ-ร มีเรื่อ-งต่–อ-ยต ีเป็นประจำครับ และเวลาที่คนดูถู ก

เค้าไม่ได้ดูถู กแค่ผม แต่เค้าดูถู กคนทั้งบ้าน ขนาดตัวผมเองยังไม่คิดเลยว่าวันนี้ผมจะเดินมา

ถึงจุดนี้ ถ้าย้อนไปเห็นสภ าพตัวเองเมื่อก่อน” หลังจ ากนั้นก็ตั้งใจทำง าน จ นกล ายเป็นคนบ้ า

ง านไปเลย ซึ่งตอนแรกแค่ตั้งใจจะเก็บเ งินแล้วห นีกลับบ้านในตอนที่ยังเป็นครูสอนกีต าร์อยู่นะ

แต่สุดท้ ายก็ทำง านมาเรื่อยๆ จ นวันนึงโอก าสในการได้เป็นนักร้ องก็มาถึง ผมก็คว้ ามันเอาไว้”

มีของขวัญชิ้ นใหญ่ให้แม่ด้วย?“ใช่ครับ ผมซื้ อบ้านที่โคร าชให้แม่ครับ ร าคา 10 ล ผมใช้เวลา

ทำง านมา 4 ปีสำหรับการเก็บเ งินซื้ อบ้ านให้แม่ ที่มันแ พงเพราะว่ามันเป็นที่ในเ มือง จริงๆ ร าคารวมค่ าตกแต่งภ ายในก็จะ 10 ลแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น