ใจห ายทั้งวงการ

ใจห ายหลัง “ชิ งร้ อยชิ งล้ าน” สร้ างรอยยิ้มให้คนไทยกว่า 31 ปี

เรียกได้ว่าทำเอาเหล่ าแฟนคลั บ รวมทั้งช าวเน็ตบนโลกออนไ ลน์ต่ างพากันใจห ายอย่ างหนัก

หลังมีข่ าวลื อเ กี่ยวกับรายการดังอย่ าง “ชิ งร้ อยชิ งล้ าน” ซึ่งมี ปัญญ า นิรันดร์กุล เป็นพิธีกร

ผู้ก่ อตั้งร ายการ และผู้ปลุกปั้ นแก๊ง 3  ช่ า  อย่ าง หม่ำ เท่ง โหน่ง ให้โ ด่งดัง ที่ได้สร้ างเ สียง

หัวเราะให้คนไทย มาย าวนานกว่า 31 ปี กำลังจะปิดตำน านลงอีกไม่นาน เมื่อขึ้นถึงที่สุดก็

ต้องมีการต กต่ำเป็นแน่แท้เป็นสัจธ รรมของทุกสิ่ง จากร ายการที่เคยโ ด่งดังสร้ างเ สียงหัวเราะ

และความบันเทิงมาอย่ างย าวนานถึง 31 ปี ณ วันนี้มีอันต้องจบตำน านไป สำหรับ ร ายการ

“ชิ งร้ อยชิ งล้ าน” ที่สร้ างสรรค์การผลิ ตโดย “ปัญญ า นิรันดร์กุล” เจ้าพ่อแ ห่งวงการเ กมโ ชว์

ผู้ปลุกปั้ นแก๊ งศิลปิ นตลกประดั บวงการมาหลายต่อหลายคน อาทิ ตุ๊กกี้, หม่ำ, เท่ง, โหน่ง

ล่ าสุดผู้ใช้ติ๊ กต็ อก ที่มีชื่อว่า ต ากล้อง อินดี้ ได้มีการโ พสต์ข้อความเ สมือนแจ้งข่ าวการล าจอ

ของร ายการดังกล่ าวว่า “คิดไปใจหวิวๆ #ชิ งร้ อยเ ทปสุดท้ าย #ปิดตำน านละค ร3ช่ า #หม่ำเท่งโหน่ง

#ต ากล้องอินดี้ #ขอบคุณสำหรับการติดต ามและกดหั วใจครับ” ทั้งนี้ ร ายการ “ชิ งร้ อยชิ งล้ าน”

นั้น เป็นร ายการโทรทั ศน์ในประเ ทศไทย ผลิ ตโดย บริษั ท เวิร์คพ อยท์ เ อ็นเทอร์เทนเ มนท์

จำกั ด (มหาช-น) ออกอาก าศครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 17 มกราค-ม พ.ศ. 2533 เป็นร ายการ

โทรทัศน์ประเภทเ กมโ ชว์ที่ออกอากาศย าวนานที่สุ ดในประเทศไทย ซึ่งข่ าวการจบตัวร ายการ

นั้นสร้ างความเ สียด ายและใจห ายไม่น้อยแก่เหล่ าแฟนคลั บที่ติดต ามมานาน

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น